دانلود رایگان مقاله انگليسي سود تحليل مالي پيش بيني کننده ي کاهش دقت با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


دانلود رایگان مقاله انگليسي سود تحليل مالي پيش بيني کننده ي کاهش دقت با ترجمه فارسي دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان مقاله انگليسي سود تحليل مالي پيش بيني کننده ي کاهش دقت با ترجمه فارسي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان مقاله انگليسي سود تحليل مالي پيش بيني کننده ي کاهش دقت با ترجمه فارسي

چکیده    
مقدمه    
بررسی پیش بینی درآمد تحلیلگران ژاپنی و مدیریت سود    
مدیریت درآمدها    
فرضیه های پژوهش    
انتخاب نمونه و روش پژوهش    
فرضیه آزمون یک    
فرضیه آزمون دو    
تحلیل نتایج    
پیامدها و نتیجه گیری    

REFERENCES

Ashbaugh, H., & Pincus, M. (2001). Domestic accounting standards, international accounting standards, and the predictability of earnings. Journal of Accounting Research, 39(3), 417–434 Baetge, J., & Ross, H. P. (1995). Was bedeutet ‘‘fair presentation’’ In: W. Ballwieser (Ed.), US-Amerikanische Rechnungslegung (pp. 27–44). Stuttgart: Schaeffer-Poeschel. Baginski, S. P., & Hassell, J. M. (1997). Determinants of management forecast precision. The Accounting Review, 72(2), 303–313 Barron, O., Byard, D., & Kim, O. (2001). Firm Size and Analysts’ Forecasts. Working Paper. Available at http://mail3.rhsmith.umd.edu/Faculty/KM/papers.nsf Basu, S. (1995). Conservatism and the asymmetric timeliness of earnings. Unpublished Doctoral dissertation. University of Rochester, Rochester, NY. 194 ORAPIN DUANGPLOY AND DAHLI GRAY Beckman, J. K. (1998). A comparison of consolidated and parent-only earnings forecasts for Japanese firms. Journal of Financial Statement Analysis, 3(3), 17–29 Brown, P., Foster, G., & Noreen, E. (1985). Security analysts multi-year earnings forecasts and the capital market. In: Studies in accounting research (Vol. 21). Saratoga, FL: American Accounting Association. Chen, S., & Wang, Y. (2004). Evidence from China on the value relevance of operating income vs. below-the-line items. The International Journal of Accounting, 39, 339–364 Choi, F. D. S., Min, S. K., Nam, S. O., Hino, H., Ujiie, J., & Stonehill, A. I. (1983). Analyzing foreign financial statements: The use and misuse of international ratio analysis. Journal of International Business Studies, 14(1), 113–131 Conroy, R., & Harris, R. (1995). Analysts’ earnings forecasts in Japan: Accuracy and sell-side optimism. Pacific-Basin Finance Journal, 1, 127–137 Conroy, R., Harris, R. S., & Park, Y. S. (1993). Published analysts’ earnings forecasts in Japan: How accurate are they Pacific-Basin Finance Journal, 1, 127–137 Darrough, M. N., & Harris, T. S. (1991). Do management forecasts of earnings affect stock prices in Japan In: W.T. Ziemba, W. Bailey & Y. Hamao (Eds), Japanese financial market research. Amsterdam: Elsevier Science. Darrough, M. N., Pourjalali, H., & Saudagaran, S. (1998). Earnings management in Japanese companies. The International Journal of Accounting, 33(3), 313–334 Frost, C. (1997). Characteristics and Information Value of Corporate Disclosures of ForwardLooking Information in Global Equity Markets. Working paper, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, United States. Herrmann, D., Inoue, T., & Thomas, W. B. (2003). The sale of assets to manage earnings in Japan. Journal of Accounting Research, 41(1), 89–108 Inoue, T., & Thomas, W. (1996). The choice of accounting policy in Japan. Journal of International Financial Management and Accounting, 7(1), 1–23 Lipe, R. (1986). The information contained in the components of earnings. Journal of Accounting Research, 24(3), 37–64 Nagy, A. L., & Neal, T. L. (2001). An empirical examination of corporate myopic behavior: A comparison of Japanese and U.S. companies. The International Journal of Accounting, 36, 91–113 Ohlson, J. A., & Penman, S. H. (1992). Disaggregated accounting data as explanatory variables for returns. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 7(4), 553–573 Poe, M., Shimizu, K., & Simpson, J. (2002). Revising the Japanese commercial code: A summary and evaluation of the reform effort. Stanford Journal of East Asian Affairs, 2, 71–95 Pope, P. (2003). Discussion of disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts’ forecast accuracy: An international study. Journal of Accounting Research, 41(2), 272–283 Strong, N., & Walker, M. (1993). The explanatory power of earnings for stock returns. The Accounting Review, 68(2), 385–399 The Japanese Institute of Certified Public Accountants (1999). Corporate disclosure in Japan accounting (3rd ed.) Tokyo: The Japanese Institute of Public Accountants

‘‘BIG BANG’’ ACCOUNTING REFORMS IN JAPAN: FINANCIAL ANALYST EARNINGS FORECAST ACCURACY DECLINES AS THE JAPANESE GOVERNMENT MANDATES JAPANESE CORPORATIONS TO ADOPT INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Orapin Duangploy and Dahli Gray

ABSTRACT

The mandated adoption of International Accounting Standards (IAS) for Japanese corporations did not result in improved earnings that forecast predictability. These findings contradict the research findings of Ashbaugh and Pincus (2001). Herrmann, Inoue, and Thomas’ (2003) research findings support the need for mandating the adoption of IAS. They found that Japanese managers were ‘‘manipulating’’ reported earnings by managing the sale of fixed assets and marketable securities. Adoption of

IAS decreases the availability of this practice and it was and is expected to increase disclosure and transparency. Increased disclosure and transparency are expected to decrease financial analyst forecast errors, which did not decrease for 139 firms examined in this study for the timeframe of 1999–2002 This research finding does not support the idea that adoption of IAS improves financial information used in decision making relative to forecasting earnings. Assuming that increased predictability indicates higher quality reported earnings and enhanced usefulness of financial information, the mandated adoption of IAS did not result in these. Assuming that adoption of IAS in Japan increased the level of transparency and disclosure by Japanese firms, which made it harder for Japanese firms to manage their earnings in order to meet the managerial earnings forecasts that these firms must make. Thus, after the adoption of IAS in Japan, forecast errors for managerial forecasts of earnings increased. This evidence is new to the literature

چکیده

تصویب لازم الاجرای استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) برای شرکت های ژاپنی که منجر به بهبود درآمد نمی شود که آن نیز این روند را پیش بینی می کند. این یافته ها در تضاد با یافته های پژوهشی Ashbaugh و پینکوس است. یافته های پژوهش های هرمان، Inoue، و توماس (2003)

از نیاز به حکم اتخاذ IAS حمایت می کند. آنها دریافتند که مدیران ژاپنی , درآمدهای گزارش شده ی دستکاری شده  توسط مدیریت فروش دارایی های ثابت و اوراق بهادار قابل عرضه در بازار هستند.تصویب IAS موجب کاهش در دسترس پذیری این عمل می شود و انتظار می رود که

افشا و شفافیت افزایش یابد. افزایش افشا و شفافیت انتظار می رود که موجب کاهش خطاهای پیش بینی تحلیلگر مالی شود که برای 139 شرکت در این مطالعه برای بازه زمانی 1999-2002 کاهش نیافته است. این یافته پژوهشی از این ایده حمایت نمی کند که طبق آن , تصویب IAS موجب بهبود اطلاعات مالی مورد استفاده در تصمیم گیری مربوط به پیش بینی درآمد می شود. با فرض این که افزایش قابل پیش بینی نشان دهنده ی کیفیت گزارش درآمد بالاتر و افزایش سودمندی اطلاعات مالی است ، تصویب لازم الاجرای IAS منتجی به اینها نمی شود.با فرض این که تصویب IAS در ژاپن موجب افزایش سطح

شفافیت و افشا توسط شرکت های ژاپنی می شود که اینکار مدیریت درآمد آنها را به منظور پاسخگویی به پیش بینی های درآمدی مدیریتی  توسط شرکت های ژاپنی سخت تر می کند و این شرکت ها نیز باید آن را سخت تر کنند.بنابراین، پس از تصویب IAS در ژاپن، خطاهای پیش بینی شده برای پیش بینی مدیریتی درآمدها افزایش می یابد. این شواهد برای مقاله جدید است

مقدمه

در ژاپن، مدیریت شرکت باید پیش بینی های درآمد عملیاتی ،سود فعلی و درآمد خالص را صادر کند. بین سال های 1999 و 2002 تعدادی تغییرات قابل توجه برای گزارش های مالی شرکت ها در ژاپن وجود دارد. این تغییرات اساسا درگیر تصویب تعدادی از استانداردهای بین المللی حسابداری مهم (IAS)است، که در ضمیمه ذکر شده است. این مقاله گزارش کننده ی یافته های تحقیقاتی است که نشان می دهد که تصویب مجموعه ای از IAS در ژاپن در دوره 1999-2002 مرتبط به بهبود دقت پیش بینی تحلیلگران مالی از درآمد شرکت های ژاپنی نیست. Ashbaugh و پینکوس (2001) به یک سوال مشابه نگاه کردند، اما مجموعه ای از شرکت هایی را بررسی کردند که  به طور داوطلبانه IAS را در اوایل 1990 تصویب کرده اند. یافته های پژوهش آنها نشان دهنده ی افزایش در دقت پیش بینی هاست. یافته های پژوهش این مطالعه در تضاد با یافته های Ashbaugh و پینکوس (2001) است و در نتیجه شواهد مهم جدید به ادبیات موجود اضافه شد. دولت ژاپن نیاز به مدیرانی در ژاپن دارد که به افشای سالانه  و پیش بینی شش ماه یکبار از درآمد عملیاتی (OI)، سود فعلی (CP)، ودرآمد خالص خط پایین (NI) می پردازد. تحلیل گران مالی در تویو Keizai (HTTP: //

لینک کمکی