دانلود رایگان تحقیق در مورد آنتی بیوتیك ها    

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان تحقیق در مورد آنتی بیوتیك ها     دارای 196 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تحقیق در مورد آنتی بیوتیك ها      کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تحقیق در مورد آنتی بیوتیك ها    

چكیده    
مقدمه    
فصل اول
1-1 - تالاسمی    
1-2-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی    
1-2-1 - خون شناسی   
1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز    
1-3- تالاسمی و انواع آن    
1-3-1 آلفا تالاسمی    
1-3-2- بتا تالاسمی    
1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)    
1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)    
1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی    
1-4- تشخیص تالاسمی    
1-5- درمان تالاسمی    
1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان    
1-6-1- مسمومیت حاد آهنی    
1-7- دسفرال    
1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال    
1-7-2-كاربردهای داروی دسفرال در پزشكی    
1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال    
1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال    
1-7-5- ملاك توقف درمان بوسیله دسفرال    
فصل دوم
2-1-  سیدرو فورها    
2-1-1- هیدروكسامات ها    
2-1-2-فنولات ها یا كاتكولات ها    
2-2- دسفری اكسامین ها    
2- 2-1 – ساختمان دسفری اكسامین    
2-2-2- دسفراكسامین بصورت آنتی اكسیدان    
2-2-3 – خصوصیات فیزیكو و شیمیایی دسفراكسامین    
2-2-4- مكانیسم دسفراكسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن    
2-2-5- تشكیل رادیكال  DFO nitroxide    
2-3-  دسفری اكسامین B    
2-3-1- بیوسنتر دسفری اكسامین B    
2-3-2- ژنهای كد كننده دسفری اكسامین B    
2-4- تولید كننده¬های دسفری اكسامین    
2-5- اهمیت آهن بر روی میكروارگانیسمها    
2-6- مكانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میكروارگانیسمها    
2-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اكسامین B    
فصل سوم
3-1- اكتینومیست ها    
3-2- استرپتومایسس ها    
3-2-1- پاتولوژی    
3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان    
3-2-3- مشخصات كلنی    4
3-2-4- اسپورزایی    
3-2-5- تركیبات پوشش سلولی    
3-2-6- تغذیه و فاكتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیكوشیمیایی    
3-2-6-1- تغذیه    
3-2-6-2- اكسیژن    
3-2-6-3 - رطوبت    
3-2-6-4- دما    
3-2-6-5- pH    
3-2-6-6- اكولوژی    
3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس    
3-2-7- انواع فرآورده های میكروبی    
3-2-7-1- متابولیت های اولیه    
3-2-7-2- متابولیت های ثانویه    
3-2-7-2-1- آنتی بیوتیك ها    
3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیك    
3-2-7-3- آنزیمها    
3-2-7-3-1- پروتئازها    
3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی    
3-2-7-3-1-1-1- رنین    
3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی    
3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی    
3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی    
3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی    
3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها    
3-2-7-3-1-5- تجزیه    
3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها    
3-2-8- محیط كشت  تخمیر صنعتی    
3-2-8-1- نیازهای غذایی میكروارگانیسم‌ها    
3-2-8-1-1- كربن    
3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-2-نیتروژن    
3-2-8-1-2-1-  منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-3- هیدروژن و اكسیژن    
3-2-8-1-4- مواد معدنی    
3-2-8-2-تنظیم كننده های متابولیكی    
3-2-8-3- ضد كف ها    
3-2-9- بیوسنتز  در استرپتومایسس ها    
فصل چهارم
4-1- دستگاه های مورد استفاده    
4-2- وسایل مورد استفاده    
4-3 - محیط های كشت مایع برای رشد باكتری    
4-4- محیط های كشت جامد برای رشد باكتری    
4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور    
4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم    
4-7- مواد لازم جهت استفاده از میكروسكوپ نوری    
4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی كیفی دسفری اكسامین: محیط Des4    
4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اكسامین محیط Soy bean     
4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باكتری ها    
4-11- معرف های دسفری اكسامین    
4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اكسامین B    
4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اكسامین    
4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer    
4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl    
4-15- محلول كازئین %5/0 دربافر فسفات    
4-15-1- بافر فسفات (PBS)    
4-16- محلول لوری (Lowry)    
فصل پنجم
5 – 1- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5 ـ 2 ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5-2-1- خصوصیات ماكروسكوپی    
5- 2-1-1- كشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد    
5-2-1-2- كشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع    
5-2-2 خصوصیات میكروسكوپی    
5-2-2-1- تهیه لام از محیط كشت جامد    
5-2-2-2- تهیه لام از محیط كشت مایع    
5ـ 2ـ2ـ 3ـ رنگ آمیزی گرم    
5 ـ 3ـ تهیه مایع تلقیح    
5 ـ 3ـ 1ـ تهیه محیط ذخیره    
5 ـ 3ـ 2ـ تهیه سوسپانسیون اسپور    
5ـ 4ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 5ـ بررسی تغییرات  pH در محیط كشت Soybean    
5ـ 6ـ تولید دسفری اكسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 6ـ 1ـ تشخیص كیفی دسفری اكسامین    
5ـ 6ـ 2ـ سنجش میزان تولید دسفری اكسامین در هر روز    
5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال    
5-7ـ استخراج دسفری اكسامین بوسیله فنل-كلروفرم    
 5 ـ 7ـ 1ـ مزتیله كردن دسفری اكسامین    
5-8- تعیین وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده    
5ـ 9ـ  بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین    
5ـ 9ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین    
5 ـ 9ـ 1ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت    
5ـ 9ـ 2ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1)  ( برتولید دسفری اكسامین     
5 ـ 9ـ 3ـ بررسی گلوكز و ملاس و سوكروز بر تولید دسفری اكسامین    
5ـ 9ـ 4ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر تولید دسفری اکسامین    
5 ـ 9ـ 5ـ  استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean    
5 ـ 9ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
5 ـ9ـ6ـ1ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
5 ـ 10 - بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  كننده ها و مواد معدنی مختلف    
5 ـ 10ـ 1ـ كشت باكتری و سنجش پروتئاز    
5 ـ 10ـ 2ـ تخلیص كازئین    
فصل ششم
6ـ 1ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی ماكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6ـ 1ـ 1¬ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد بر روی محیط كشت جامد    
6 ـ 1ـ2ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد در محیط كشت مایع    
6 ـ 2ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی میكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6 ـ3ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط كشت MYB    
6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط كشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس    
6 ـ 5ـ تشخیص كیفی و كمی دسفری اكسامین تولیدی    
6-5-1- تشخیص كیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اكسامین    
6ـ5ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال    
6ـ5ـ3ـ میزان دسفری اكسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean    
6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اكسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده    
6-7-  بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین    
6-7-1  بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین    
6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت    
6ـ7ـ 2ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )    
6 ـ 7ـ3ـ بررسی گلوكز ، ملاس، سوكروز بر تولید دسفری اكسامین    
6ـ 7ـ 4ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر میزان تولید دسفری اكسامین    
6ـ 7ـ 5ـ استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean    
6 ـ 7ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اكسامین     
6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌كننده و مواد معدنی مختلف    
فصل هفتم
- بحث و نتیجه گیری    
- پیشنهادات    
- فهرست منابع    


 
مقدمه
چه قدر زیبا و شاعرانه است كه انسان به نوای دلنواز عاشقانه‌ای كه در دل موجودات زنده نواخته می شود گوش دهد. تمام پدیده های هستی كه زائیده اراده و مشیت الهی هستند منظر شناخت خداوند قادرند و چه با شكوه است علمی كه انسان طالب معرفت را به سرچشمه شناخت این پدیده ها راهنمایی كند.
چشم دل بازكن كه جان بینی                آنچه نادیدنی است آن بینی
امروزه عرصه ای از حیات بشری را نمی توان یافت كه تأثیر مثبت از بیوتكنولوژی نداشته باشد. كلمه بیوتكنولوژی كه از دو بخش بیو (به معنی زندگی و موجودات زنده) و تكنولوژی (به معنای هنر بشر در استفاده از علم) تشكیل شده است [10] بطور كلی بیوتكنولوژی به مفهوم استفاده از موجودات زنده، اندام ها و سلولهای آنها برای تولید یك فرآورده با خدمات با ارزش اقتصادی به منظور بهبودرفاه بشر می باشد. [10] بعبارت دیگر بیوتكنولوژی دانشی است كه در رابطه با استفاده از موجودات و متابولیتهای آنها جهت تولید فرآورده های مختلف دارویی، غذایی، شیمیایی و غیره در مقیاس صنعتی بحث می كند. [14]
سرآغاز بیوتكنولوژی به ده هزار سال پیش برمی گردد. [10] روند تكاملی بیوتكنولوژی در طی هزاران سال شكل گرفته است، ولی بیوتكنولوژی مدرن در اواسط دهه 70 متولد شد. [14] از همان آغاز، بیوتكنولوژی در قالب مهندسی شیمی توسعه یافت، از این رو با توسعه ی فرآیندهای صنعتی، گستردگی بیشتری پیدا كرد. [14) بیوتكنولوژی از تكنیكهای مختلف ژنتیك، میكروبیولوژی كاربردی، شیمی، بیو شیمی، بیو لوژی، مهندسی فرآیند و غیره تشكیل می‌شود.[14]
ابزار توانمند بیوتكنولوژی در پزشكی، كشاورزی، حفاظت از محیط زیست انقلاب عظیمی را بوجود آورد و امیدی برای حل بسیاری از مشكلات حاد بشر در سده بیست و یكم است. [10]
بیوتكنولوژی علمی است كه بهترین راه برای یافتن علت بیماری ها و درمان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری كه در زمینه بهداشت تحولی عظیم ایجاد كرده است. [10] انتقال وبیان ژنهای موجودات زنده و نوتركیبی آنها در آزمایشگاه به تولید محصولاتی كه در پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری ها كاربرد دارند از مهمترین عرصه های بكارگیری این دانش در توسعه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه و كنترل بیماری های عفونی و غیر عفونی می باشد. تشخیص دقیق و سریعتر بیماریها از جمله ناهنجاریهای ژنتیك و غربالگری از آنها، تشخیص پیش از تولد،استفاده از سلولهای بنیادین و سلولهای پایه و جنینی در مطالعات پایه و كاربردی پزشكی، تولید داروهای نوتركیب، تشخیص هویت، xenotransplantation  با استفاده از حیوانات برای تولید بافت و اندام های مورد نیاز انسان، ژن درمانی و درمان بسیاری از بیماریهای صعب العلاج و تولید پروبیوتیك ها، بهبود كیفیت مواد غذایی و از همه مهم تر درك فرآیندهای زیستی عوامل بیماری زا، مكانیزم عمل آنها و تدبیر راهبردهای جدید بهداشت و درمان، تنها تعدادی از كارهای بیوتكنولوژی در عرصه بهداشت و پزشكی است.

و چه زیبا خداوند متعال، این علم را در سوره علق به انسان آموخته است.
بسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم
اِقْرَاْ  بِاسْمِ رَبِّك الَّذی خَلَقْ [1] خَلَقَ اِلْأنْسانَ مِنْ عَلَقٍ [2] اِقْرَاْ و رَبُّكَ اَلْاَكْرَمُ [3]
اَلَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [4] عَلَّمَ الْأنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ [5]
ای رسول گرامی قرآن را به نام پروردگارت كه خدای آفریننده عالم است بر خلق قرائت كن [1] آن خدائی كه آدمی را از خون بسته بیافرید [2] بخوان قرآن را و پروردگارت كریمترین كریمان عالم است [3] آن خدایی كه بشر را علم نوشتن بقلم آموخت [4] و به آدم آنچه را كه نمی دانست به الهام خود تعلیم داد[5]
این كلام الهی در كمال ایجاز و اختصار اشاره به تمامی علوم از جمله بیوتكنولوژی دارد، چنانچه در آیه دوم سوره علق، علق (خون بسته) بیانگر سلولهای بنیادی می باشد و خدا در آیه عَلَّمَ الْأِنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ ( و به آدم آنچه را كه نمی دانست به الهام خود تعلیم داد) بیان داشته است كه در كلام قرآن علوم مختلف به انسان الهام و تعلیم داده شده است و همانطور كه خداوند بارها تاكید بر تفكر و تعقل در قرآن فرموده است می توان با استعانت از آیات الهی بر بسیاری از علوم فائق آمد.
یقیناً افق روشنتر، در گرو استفاده از ارگانیسمهایی است كه بطور ژنتیكی برای تولید فراورده های غیر میكروبی مانند انسولین، اینترفرون، هورمون رشد انسان، واكسنهای ویروسی مهندسی شده اند. [14] چنانچه به تازگی داروی نوتركیب انسانی (Human recombinent)   اینترفرون به دست توانای دانشمندان ایرانی ساخته شد و ایران سومین كشور بعد از آمریكا و آلمان در تولید این فرآورده بیوتكنولوژی می‌باشد.
پس از تولید انسولین انسانی برای درمان دیابت، بیوتكنولوژی همچنان به خلق داروهای جدید و واكسن ها ادامه داده است. این داروها به میلیونها انسانی كه در سرتاسر جهان به بیماریهای قلبی، سرطان، دیابت، پاركینسون، آلزایمر، ایدزو.... مبتلا هستند، كمك كرده اند. [10]
طی سالهای 1925 تا 1965 استفاده از میكروبها در صنایع دارویی بصورت یك تحول اساسی، زمینه را برای بكارگرفتن میكروارگانیسم ها در تولید آنتی‌بیوتیك ها، هورمونها، ویتامینها، داروها و غیره فراهم ساخت. همگام با توسعه آنتی بیوتیك های جدید، تولید اسیدهای آمینه و نوكلئوتیدها نیز با موفقیت به انجام رسید. از زمانی كه كشف گردیده بعضی از واكنشهای شیمیایی مشكل در ساخت استروئیدها، می توانند توسط میكروارگانیسم ها با راندمان بالایی انجام شوند، تولید آسان هورمونهای استروئیدی مهم در پزشكی امكان پذیر شد. علاوه بر این تعداد زیادی از فرآیندهای تولید آنزیم برای مصارف صنعتی، تجزیه ای، پزشكی نیز توسعه یافتند. مرحله برجسته‌تر پیشرفت بیوتكنولوژی، زمانی روی داد كه فرایندهای تخمیری مداوم تكمیل شدند. این فرایندها اولین بار به منظور تولید غذای انسان و خوراك دام از باكتریها و مخمرها (پروتئین تك یاخته) استفاده شدند. [14]
شبیه سازی دام، تولید حیوانات ترا ریخته برای بهبود كیفیت و كمیت تولید، تولید آنزیمها، در عرصه محیط زیست، كاهش مصرف سموم شیمیایی، فروشویی معادن با استفاده از ریزساز واره ها، حتی احیای موجودات منقرض شده از جمله دستاوردهای غیر قابل انكار این فناوری هستند. [10] همچنین برای تولید سوختهای بیولوژی و پاكسازی آلودگی ها و پسماندها از آن استفاده می شود. [ 10] امروزه به لحاظ خطر كمیاب شدن نفت، تولید اتانول سوختی به كمك مواد نشاسته ای شروع شده است، و فرآیندهای میكروبی قدیمی برای ساخت استون و بوتانول از نشاسته ( در دهه 1920 و 1930 توسعه یافته اند) رونق تازه یافته است. برای تولید میكروبی سوخت ها از مواد زائد سلولزی، پتانسیل زیادی وجود دارد اما تا به امروز، این قبیل فرآیندها، هنوز در مرحله آزمایشگاهی خود باقی مانده اند. [14]
داروهایی كه از طریق بیوتكنولوژی تهیه می شوند به مراتب كمتر از داروهایی كه از طریق شیمیایی سنتز می‌شوند دارای اثرات زیانبار جانبی هستند همچنین بیوتكنولوژی قادر به ساخت داروهای پیچیده ای است كه بطریق دیگر نمی‌توان آنها را تولید كرد. بیوتكنولوژی به ویژه با استفاده از روشهای  DNA  نوتركیب، نقش مهمی در تولید داروها و واكسن ها ایفا كرده است. [10]
داروی دسفرال از جمله داروهایی است كه از طریق بیوتكنولوژی تهیه می شود. هم اكنون تولید صنعتی دسفری اكسامین  بوسیله تخمیر سویه ای جهش یافته از استرپتومایسس پیلوسوس توسط شركت نواریتس انجام می شود. بطوری كه نمك متان سولفونات دسفری اكسامینB (فرم مزتیله دسفری اكسامین B) با نام تجاری دسفرال جهت درمان بیماران تالاسمی استفاده می گردد. [ 128]
ما امیدواریم به یاری خداوند متعال و استعانت از كتاب الهی ( قرآن كریم) و سعی و تلاش محققین كشورمان، به پیشرفت های گسترده تری در این زمینه دست یابیم و كشور عزیزمان در كلیه زمینه های علمی و فرهنگی به بالاترین پیشرفت‌ها نایل آید. و با تولید این دارو، بتوان خدمتی به بیماران  تالاسمی كشورمان كه از این بیماری رنج می برند، نمود.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان تحقیق در مورد آنتی بیوتیك ها    
1- استفن جی، اولیور – جان ام . وارد؛ فرهنگ مهندسی ژنتیک  ؛ ترجمه : دکتر محمدرضا نوری دلویی، دکتر سامیه خسروی نیا، فرهت مجید فر، 1373  ؛ انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی  ؛ ص . 21
2- درگاهی حسین (1376) ؛ درمان با تزریق خون در سندرمهای تالاسمی؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران)؛ شمار? 11: صص 18-11.
3- نصیری طوسی محسن و همكاران (1376)؛ گزارش وضعیت كودكان و نوجوانان تالاسمی ماژور در ایران، بهار 1376؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران) ؛ شمار? 12: صص 27-25.
4- باوریان روشنك: بررسی تكنیك پروتوپلاست فیوژن در تولید آنتی بیوتیك نیستاتین؛ پایان نامه دكترای داروسازی از دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی؛ شمار? 333؛ سال تحصیلی 76-1375.
5- درخشان، سیامك – باقرزاده، محمد حسین (مترجمین) اصول طب داخلی هاریسون 91 بیماریهای خون و لنفومها – انتشارات چهر ص 195 تا 216 سال (1370)
6- ملك زاده شهرام (مترجم) پاتوفیزیولو‍ژی خون و ارگانهای خونساز، مؤلف اسمیت تایر ص 41 تا 225 انتشارات میقات سال (1369)
7- بداغی مصباح الدین، فیروزه ای محسن، كوچك شلمانی اسماعیل (مترجمین) مروری بر بیوشیمی هارپر (جلد اول) چاپ سوم ص 101 تا 120 ناشر جهاد دانشگاهی سال (1369)
8- اطلاعات و كاربرد بالینی داروهای ژنریك ایران ص 432 سال ناشر شركت سهامی داروپخش سال (1369)0
9- ملك زاده، ف. و همكاران، بیوتكنولوژی ملكولی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 113-112، 39-36، 22-13.
10- دكتر صنعتی، محمد حسین –اسمعیل زاده، نسرین سادات ؛ 1380؛ بیوتكنولوژی راهگشای مشكلات بشری در سده بیست و یكم؛ تهران: مركز ملی تحقیقات ژنتیك و تكنولوژی زیستی؛ صص 23 – 2.
11- افسری نژاد، مینا –سپهر، شایسته ؛ 1371؛ میكروبیولوژی عمومی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ ص 466.
12- سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ تهیه كننده: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی معاونت سلامت؛ دستور العمل جامع متون آموزش برنامه كشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور؛ سال 1383؛ ناشر: مركز نشر صدا تهران.
13- دكتر شجاع الساداتی، عباس-  با همكاری مهندس اسد اللهی، عباس؛ بیوتكنولوژی صنعتی؛ 1381؛ دفتر نشر آثار دانشگاه تربیت مدرس؛ صص 53 – 34.
14- كروگر، ولف – كروگر، آنالز – ترجمه: دكتر سید علی مرتضوی، مهندس رسول كدخدایی، مهندس مهدی كریمی، مهندس سعید رحیمی یزدی؛ بهار 1376؛ بیوتكنولوژی، میكروبیولوژی صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
15- Kunamneni Adinarayana, poluri Ellaiah, and Davuluri Siva Prasad purficatin and Characterization of Thermostable serine Alkaline protease from a Newly Isolated Bacillus subtilis PE – 11; 2003.
16- Francisco Barana – Gomez, T. Sylvie Lautru, Francois – XavierFrancou, Pierre Leblond, Jean – Luc Pernodet and Gregory L. Challis. Multiple biosynthetic and uptake systems mediate siderophore dependent iron acquisistion in streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces ambofaciens ATCC 23877.
17- Abbas A. & Edwards C. (1989) ; Effects of metals on a range of Streptomyces species ; Appl. Environ. Microbiol. ; 55 (8): 2030-2035.
18- Atlas R.M. & Park L.C. (1993); Handbook of microbiological media ; CRC Press ; p. 461
19- Bagg A. & Neilands J.B (1987) ; Molecular mechanism of regulation of siderophormediated Iron assimilation ; Microbiol. Rev. ; 51 (4) : 509-518
20- Baltz R.H. , Hann D.R. , McHenny M.A. & Solenberg P.J. (1992) ; Transposition of Tn5096 and related transposon in Strptoomyces spices ; Gene ; 115 : 61 -65
21- Baron E.J. & Finegold S.M. (1990) ; Diagnostic Microbiology ; Mosby
22- Bradley S. G. & Ritzi D. (1968) ; Streptomycetes ultrastructure; J. Bacteriol. ; 95 : 2358-2364
23- Brock T.D. & Madigan M.T. (1991) ; The Bacteria ; In: Biology of Microorganisms ; 6th. ed. ; Prentice – Hall International Inc. ; New Jersey ; pp. 782-790
24- Budavari S. (1989) ; Merck Index ; 11 th. ed. ; Mercksharp and Dohme Research Lab. ; New Jersey.
25- Chart H. ; Buck M. ; Stevenson P. & Griffiths E. (1986) ; Iron regulated outer membrane protein of E. coli: Variation in expression due to the chelator used to restrict the availability of Iron ; J. Gen. Microbiol. ; 1373-1378.
26- Collado – Vides J. , Magasanik B. & Gralla J.D. (1991) ; Control site location and transcriptional regulation in E. coli ; Microbiol. Rev. ; 55 (3) : 371 – 394
27- Davis B.D. ; Dulbecco R. ; Eisen H.N. & Gimberg H.S. (1990) ; Microbiology ; 4 th. ed. ; J.B. Lippincott Company ; p. 68
28- DeJong P.J. & McCoy E. (1966) ; Qualititative analyses of vegetative cell walls and spore walls of some representative species of Streptomyces ; Can. J. Micro – boil. ; 12(5) : 985-994
29- Dykstra M.J. (1993) ; A Manual of Applied Techniques for Biological Electron Microscopy ; Plenum Press.
30- Ensign J.C. (1978) ; Formation, properties and germination of Actinomycetes spores ; Annual Rev. Microbiol. ; 32 : 185-219

لینک کمکی