دانلود رایگان تحقیق در مورد بیماری تالاسمی و انواع آن   

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان تحقیق در مورد بیماری تالاسمی و انواع آن    دارای 196 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تحقیق در مورد بیماری تالاسمی و انواع آن     کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تحقیق در مورد بیماری تالاسمی و انواع آن   

چكیده    
مقدمه    
فصل اول
1-1 - تالاسمی    
1-2-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی    
1-2-1 - خون شناسی   
1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز    
1-3- تالاسمی و انواع آن    
1-3-1 آلفا تالاسمی    
1-3-2- بتا تالاسمی    
1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)    
1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)    
1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی    
1-4- تشخیص تالاسمی    
1-5- درمان تالاسمی    
1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان    
1-6-1- مسمومیت حاد آهنی    
1-7- دسفرال    
1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال    
1-7-2-كاربردهای داروی دسفرال در پزشكی    
1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال    
1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال    
1-7-5- ملاك توقف درمان بوسیله دسفرال    
فصل دوم
2-1-  سیدرو فورها    
2-1-1- هیدروكسامات ها    
2-1-2-فنولات ها یا كاتكولات ها    
2-2- دسفری اكسامین ها    
2- 2-1 – ساختمان دسفری اكسامین    
2-2-2- دسفراكسامین بصورت آنتی اكسیدان    
2-2-3 – خصوصیات فیزیكو و شیمیایی دسفراكسامین    
2-2-4- مكانیسم دسفراكسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن    
2-2-5- تشكیل رادیكال  DFO nitroxide    
2-3-  دسفری اكسامین B    
2-3-1- بیوسنتر دسفری اكسامین B    
2-3-2- ژنهای كد كننده دسفری اكسامین B    
2-4- تولید كننده¬های دسفری اكسامین    
2-5- اهمیت آهن بر روی میكروارگانیسمها    
2-6- مكانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میكروارگانیسمها    
2-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اكسامین B    
فصل سوم
3-1- اكتینومیست ها    
3-2- استرپتومایسس ها    
3-2-1- پاتولوژی    
3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان    
3-2-3- مشخصات كلنی    4
3-2-4- اسپورزایی    
3-2-5- تركیبات پوشش سلولی    
3-2-6- تغذیه و فاكتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیكوشیمیایی    
3-2-6-1- تغذیه    
3-2-6-2- اكسیژن    
3-2-6-3 - رطوبت    
3-2-6-4- دما    
3-2-6-5- pH    
3-2-6-6- اكولوژی    
3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس    
3-2-7- انواع فرآورده های میكروبی    
3-2-7-1- متابولیت های اولیه    
3-2-7-2- متابولیت های ثانویه    
3-2-7-2-1- آنتی بیوتیك ها    
3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیك    
3-2-7-3- آنزیمها    
3-2-7-3-1- پروتئازها    
3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی    
3-2-7-3-1-1-1- رنین    
3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی    
3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی    
3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی    
3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی    
3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها    
3-2-7-3-1-5- تجزیه    
3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها    
3-2-8- محیط كشت  تخمیر صنعتی    
3-2-8-1- نیازهای غذایی میكروارگانیسم‌ها    
3-2-8-1-1- كربن    
3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-2-نیتروژن    
3-2-8-1-2-1-  منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-3- هیدروژن و اكسیژن    
3-2-8-1-4- مواد معدنی    
3-2-8-2-تنظیم كننده های متابولیكی    
3-2-8-3- ضد كف ها    
3-2-9- بیوسنتز  در استرپتومایسس ها    
فصل چهارم
4-1- دستگاه های مورد استفاده    
4-2- وسایل مورد استفاده    
4-3 - محیط های كشت مایع برای رشد باكتری    
4-4- محیط های كشت جامد برای رشد باكتری    
4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور    
4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم    
4-7- مواد لازم جهت استفاده از میكروسكوپ نوری    
4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی كیفی دسفری اكسامین: محیط Des4    
4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اكسامین محیط Soy bean     
4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باكتری ها    
4-11- معرف های دسفری اكسامین    
4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اكسامین B    
4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اكسامین    
4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer    
4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl    
4-15- محلول كازئین %5/0 دربافر فسفات    
4-15-1- بافر فسفات (PBS)    
4-16- محلول لوری (Lowry)    
فصل پنجم
5 – 1- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5 ـ 2 ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5-2-1- خصوصیات ماكروسكوپی    
5- 2-1-1- كشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد    
5-2-1-2- كشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع    
5-2-2 خصوصیات میكروسكوپی    
5-2-2-1- تهیه لام از محیط كشت جامد    
5-2-2-2- تهیه لام از محیط كشت مایع    
5ـ 2ـ2ـ 3ـ رنگ آمیزی گرم    
5 ـ 3ـ تهیه مایع تلقیح    
5 ـ 3ـ 1ـ تهیه محیط ذخیره    
5 ـ 3ـ 2ـ تهیه سوسپانسیون اسپور    
5ـ 4ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 5ـ بررسی تغییرات  pH در محیط كشت Soybean    
5ـ 6ـ تولید دسفری اكسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 6ـ 1ـ تشخیص كیفی دسفری اكسامین    
5ـ 6ـ 2ـ سنجش میزان تولید دسفری اكسامین در هر روز    
5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال    
5-7ـ استخراج دسفری اكسامین بوسیله فنل-كلروفرم    
 5 ـ 7ـ 1ـ مزتیله كردن دسفری اكسامین    
5-8- تعیین وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده    
5ـ 9ـ  بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین    
5ـ 9ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین    
5 ـ 9ـ 1ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت    
5ـ 9ـ 2ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1)  ( برتولید دسفری اكسامین     
5 ـ 9ـ 3ـ بررسی گلوكز و ملاس و سوكروز بر تولید دسفری اكسامین    
5ـ 9ـ 4ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر تولید دسفری اکسامین    
5 ـ 9ـ 5ـ  استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean    
5 ـ 9ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
5 ـ9ـ6ـ1ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
5 ـ 10 - بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  كننده ها و مواد معدنی مختلف    
5 ـ 10ـ 1ـ كشت باكتری و سنجش پروتئاز    
5 ـ 10ـ 2ـ تخلیص كازئین    
فصل ششم
6ـ 1ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی ماكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6ـ 1ـ 1¬ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد بر روی محیط كشت جامد    
6 ـ 1ـ2ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد در محیط كشت مایع    
6 ـ 2ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی میكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6 ـ3ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط كشت MYB    
6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط كشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس    
6 ـ 5ـ تشخیص كیفی و كمی دسفری اكسامین تولیدی    
6-5-1- تشخیص كیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اكسامین    
6ـ5ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال    
6ـ5ـ3ـ میزان دسفری اكسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean    
6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اكسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده    
6-7-  بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین    
6-7-1  بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین    
6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت    
6ـ7ـ 2ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )    
6 ـ 7ـ3ـ بررسی گلوكز ، ملاس، سوكروز بر تولید دسفری اكسامین    
6ـ 7ـ 4ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر میزان تولید دسفری اكسامین    
6ـ 7ـ 5ـ استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean    
6 ـ 7ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین    
6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اكسامین     
6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌كننده و مواد معدنی مختلف    
فصل هفتم
- بحث و نتیجه گیری    
- پیشنهادات    
- فهرست منابع    


 
چكیده 
دسفری اكسامینB،‌ تنها سیدروفوری است كه فرم مزتیله آن (نمك متان سولفونات دسفری اكسامین B) با نام تجاری دسفرال جهت درمان بیماران تالاسمی، به منظور شلاته كردن بار اضافی آهن، استفاده می گردد.
به همین منظور جهت تولید دسفری اكسامین B، از سویه استرپتومایسس پیلوسوس استفاده گردید و سویه مربوطه در محیط كشت Soy bean كشت داده شد و دسفری اكسامین آن بوسیله استفاده از محلول فنل- كلروفرم و اتر استخراج گردید. به منظور طراحی این سیستم بیولوژیكی و افزایش بهره برداری از محصول مذكور از منابع كربن و نیتروژن مختلف استفاده گردید و تاثیر هر یك بر میزان دسفری اكسامین تولیدی بررسی شد. چنانچه مشاهده گردید كه اسید آمینه ترئونین، افزایش قابل ملاحظه ای بر دسفری اكسامین تولیدی از سویه مذكور دارد و مقدار %125/0 ترئونین، در محیط كشت Soy bean، بسیار مطلوب می باشد. از طرفی اثر ویتامین تیامین (B1)بررسی گردید و مشاهده شد كه تاثیر مثبت بر دسفر اكسامین تولیدی دارد و در رده بعد از اسید آمینه ترئونین قرار می گیرد. همچنین اثر اسید آمینه لوسین نیز بر تولید دسفری اكسامین مثبت بوده و در رده بعد از ویتامین تیامین (B1) قرار می گیرد.
در ایـن تحقـیق از شلاته كننـده های كاتیونی EDTA، 8-hydroxyquinoline  در محـیط كشت Soy bean استفاده شد و مشاهده گردید كه شلاته كننده های مذكور اثر منفی بر تولید دسفری اكسامین  دارند در نتیجه، كاتیونها، اثر مثبت بر افزایش میزان دسفری اكسامین تولیدی خواهند داشت به همین منظور مواد معدنی مختلف از جمله اثر
CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O,ZnSO4.7H2O, MnCl2, FeSO4.7H2O
و همچنین  اثرCaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O به طور همزمان در محیط كشت Soy bean بررسی گردید.
در این تحقیق نتایج مطلوبی بدست آمد، بطوری كه كلسیم (بصورت CaCl2.2H2O) اثر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش میزان دسفری اكسامین تولیدی از سویه مذكور دارد و مقدار  8/2، و  2، CaCl2.2H2O سبب افزایش قابل توجهی بر میزان محصول مذكور می گردد. و بدین ترتیب تاثیر مثبت كلسیم، بر تولید دسفری اكسامین مشخص گردید.
در این آزمایشات تاثیر مثبت روی، منیزیم و منگنز بر دسفری اكسامین تولیدی آشكار گردید بطوری كه غلظت   2-10 × 4/0، ZnSO4.7H2O و   6/0، MgSO4.7H2O و   2، MnCl2 سبب افزایش تولید دسفری اكسامین شد.
از طرفی استفاده همزمان CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O در محیط كشت Soy bean اثر منفی بر تولید دسفری اكسامین را نشان داد.
همچنین بررسی ها در مورد آهن (بصورت FeSO4.7H2O)‌ نشان داد كه افزایش غلظت آهن، سبب كاهش میزان دسفری اكسامین تولیدی گردید.
و اینگونه با استفاده از منابع نیتروژن و مواد معدنی مختلف بهینه سازی محیط كشت انجام گرفت و تولید دسفری اكسامین از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
در این تحقیق، پروتئاز تولیدی از سویه استرپتومایسس پیلوسوس نیز بوسیله روش لوری (Lowry) اندازه گیری شد و اثر روی بصورت ZnSO4.7H2Oو آهن بصورت FeSO4.7H2O نیز بررسی گردید و مشاهده شد که افزایش غلظت روی، سبب افزایش پروتئاز تولیدی، از سویه مذکور گردید.

 
مقدمه
چه قدر زیبا و شاعرانه است كه انسان به نوای دلنواز عاشقانه‌ای كه در دل موجودات زنده نواخته می شود گوش دهد. تمام پدیده های هستی كه زائیده اراده و مشیت الهی هستند منظر شناخت خداوند قادرند و چه با شكوه است علمی كه انسان طالب معرفت را به سرچشمه شناخت این پدیده ها راهنمایی كند.
چشم دل بازكن كه جان بینی                آنچه نادیدنی است آن بینی
امروزه عرصه ای از حیات بشری را نمی توان یافت كه تأثیر مثبت از بیوتكنولوژی نداشته باشد. كلمه بیوتكنولوژی كه از دو بخش بیو (به معنی زندگی و موجودات زنده) و تكنولوژی (به معنای هنر بشر در استفاده از علم) تشكیل شده است [10] بطور كلی بیوتكنولوژی به مفهوم استفاده از موجودات زنده، اندام ها و سلولهای آنها برای تولید یك فرآورده با خدمات با ارزش اقتصادی به منظور بهبودرفاه بشر می باشد. [10] بعبارت دیگر بیوتكنولوژی دانشی است كه در رابطه با استفاده از موجودات و متابولیتهای آنها جهت تولید فرآورده های مختلف دارویی، غذایی، شیمیایی و غیره در مقیاس صنعتی بحث می كند. [14]
سرآغاز بیوتكنولوژی به ده هزار سال پیش برمی گردد. [10] روند تكاملی بیوتكنولوژی در طی هزاران سال شكل گرفته است، ولی بیوتكنولوژی مدرن در اواسط دهه 70 متولد شد. [14] از همان آغاز، بیوتكنولوژی در قالب مهندسی شیمی توسعه یافت، از این رو با توسعه ی فرآیندهای صنعتی، گستردگی بیشتری پیدا كرد. [14) بیوتكنولوژی از تكنیكهای مختلف ژنتیك، میكروبیولوژی كاربردی، شیمی، بیو شیمی، بیو لوژی، مهندسی فرآیند و غیره تشكیل می‌شود.[14]
ابزار توانمند بیوتكنولوژی در پزشكی، كشاورزی، حفاظت از محیط زیست انقلاب عظیمی را بوجود آورد و امیدی برای حل بسیاری از مشكلات حاد بشر در سده بیست و یكم است. [10]
بیوتكنولوژی علمی است كه بهترین راه برای یافتن علت بیماری ها و درمان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری كه در زمینه بهداشت تحولی عظیم ایجاد كرده است. [10] انتقال وبیان ژنهای موجودات زنده و نوتركیبی آنها در آزمایشگاه به تولید محصولاتی كه در پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری ها كاربرد دارند از مهمترین عرصه های بكارگیری این دانش در توسعه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه و كنترل بیماری های عفونی و غیر عفونی می باشد. تشخیص دقیق و سریعتر بیماریها از جمله ناهنجاریهای ژنتیك و غربالگری از آنها، تشخیص پیش از تولد،استفاده از سلولهای بنیادین و سلولهای پایه و جنینی در مطالعات پایه و كاربردی پزشكی، تولید داروهای نوتركیب، تشخیص هویت، xenotransplantation  با استفاده از حیوانات برای تولید بافت و اندام های مورد نیاز انسان، ژن درمانی و درمان بسیاری از بیماریهای صعب العلاج و تولید پروبیوتیك ها، بهبود كیفیت مواد غذایی و از همه مهم تر درك فرآیندهای زیستی عوامل بیماری زا، مكانیزم عمل آنها و تدبیر راهبردهای جدید بهداشت و درمان، تنها تعدادی از كارهای بیوتكنولوژی در عرصه بهداشت و پزشكی است.

و چه زیبا خداوند متعال، این علم را در سوره علق به انسان آموخته است.
بسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم
اِقْرَاْ  بِاسْمِ رَبِّك الَّذی خَلَقْ [1] خَلَقَ اِلْأنْسانَ مِنْ عَلَقٍ [2] اِقْرَاْ و رَبُّكَ اَلْاَكْرَمُ [3]
اَلَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [4] عَلَّمَ الْأنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ [5]
ای رسول گرامی قرآن را به نام پروردگارت كه خدای آفریننده عالم است بر خلق قرائت كن [1] آن خدائی كه آدمی را از خون بسته بیافرید [2] بخوان قرآن را و پروردگارت كریمترین كریمان عالم است [3] آن خدایی كه بشر را علم نوشتن بقلم آموخت [4] و به آدم آنچه را كه نمی دانست به الهام خود تعلیم داد[5]
این كلام الهی در كمال ایجاز و اختصار اشاره به تمامی علوم از جمله بیوتكنولوژی دارد، چنانچه در آیه دوم سوره علق، علق (خون بسته) بیانگر سلولهای بنیادی می باشد و خدا در آیه عَلَّمَ الْأِنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ ( و به آدم آنچه را كه نمی دانست به الهام خود تعلیم داد) بیان داشته است كه در كلام قرآن علوم مختلف به انسان الهام و تعلیم داده شده است و همانطور كه خداوند بارها تاكید بر تفكر و تعقل در قرآن فرموده است می توان با استعانت از آیات الهی بر بسیاری از علوم فائق آمد.
یقیناً افق روشنتر، در گرو استفاده از ارگانیسمهایی است كه بطور ژنتیكی برای تولید فراورده های غیر میكروبی مانند انسولین، اینترفرون، هورمون رشد انسان، واكسنهای ویروسی مهندسی شده اند. [14] چنانچه به تازگی داروی نوتركیب انسانی (Human recombinent)   اینترفرون به دست توانای دانشمندان ایرانی ساخته شد و ایران سومین كشور بعد از آمریكا و آلمان در تولید این فرآورده بیوتكنولوژی می‌باشد.
پس از تولید انسولین انسانی برای درمان دیابت، بیوتكنولوژی همچنان به خلق داروهای جدید و واكسن ها ادامه داده است. این داروها به میلیونها انسانی كه در سرتاسر جهان به بیماریهای قلبی، سرطان، دیابت، پاركینسون، آلزایمر، ایدزو.... مبتلا هستند، كمك كرده اند. [10]
طی سالهای 1925 تا 1965 استفاده از میكروبها در صنایع دارویی بصورت یك تحول اساسی، زمینه را برای بكارگرفتن میكروارگانیسم ها در تولید آنتی‌بیوتیك ها، هورمونها، ویتامینها، داروها و غیره فراهم ساخت. همگام با توسعه آنتی بیوتیك های جدید، تولید اسیدهای آمینه و نوكلئوتیدها نیز با موفقیت به انجام رسید. از زمانی كه كشف گردیده بعضی از واكنشهای شیمیایی مشكل در ساخت استروئیدها، می توانند توسط میكروارگانیسم ها با راندمان بالایی انجام شوند، تولید آسان هورمونهای استروئیدی مهم در پزشكی امكان پذیر شد. علاوه بر این تعداد زیادی از فرآیندهای تولید آنزیم برای مصارف صنعتی، تجزیه ای، پزشكی نیز توسعه یافتند. مرحله برجسته‌تر پیشرفت بیوتكنولوژی، زمانی روی داد كه فرایندهای تخمیری مداوم تكمیل شدند. این فرایندها اولین بار به منظور تولید غذای انسان و خوراك دام از باكتریها و مخمرها (پروتئین تك یاخته) استفاده شدند. [14]
شبیه سازی دام، تولید حیوانات ترا ریخته برای بهبود كیفیت و كمیت تولید، تولید آنزیمها، در عرصه محیط زیست، كاهش مصرف سموم شیمیایی، فروشویی معادن با استفاده از ریزساز واره ها، حتی احیای موجودات منقرض شده از جمله دستاوردهای غیر قابل انكار این فناوری هستند. [10] همچنین برای تولید سوختهای بیولوژی و پاكسازی آلودگی ها و پسماندها از آن استفاده می شود. [ 10] امروزه به لحاظ خطر كمیاب شدن نفت، تولید اتانول سوختی به كمك مواد نشاسته ای شروع شده است، و فرآیندهای میكروبی قدیمی برای ساخت استون و بوتانول از نشاسته ( در دهه 1920 و 1930 توسعه یافته اند) رونق تازه یافته است. برای تولید میكروبی سوخت ها از مواد زائد سلولزی، پتانسیل زیادی وجود دارد اما تا به امروز، این قبیل فرآیندها، هنوز در مرحله آزمایشگاهی خود باقی مانده اند. [14]
داروهایی كه از طریق بیوتكنولوژی تهیه می شوند به مراتب كمتر از داروهایی كه از طریق شیمیایی سنتز می‌شوند دارای اثرات زیانبار جانبی هستند همچنین بیوتكنولوژی قادر به ساخت داروهای پیچیده ای است كه بطریق دیگر نمی‌توان آنها را تولید كرد. بیوتكنولوژی به ویژه با استفاده از روشهای  DNA  نوتركیب، نقش مهمی در تولید داروها و واكسن ها ایفا كرده است. [10]
داروی دسفرال از جمله داروهایی است كه از طریق بیوتكنولوژی تهیه می شود. هم اكنون تولید صنعتی دسفری اكسامین  بوسیله تخمیر سویه ای جهش یافته از استرپتومایسس پیلوسوس توسط شركت نواریتس انجام می شود. بطوری كه نمك متان سولفونات دسفری اكسامینB (فرم مزتیله دسفری اكسامین B) با نام تجاری دسفرال جهت درمان بیماران تالاسمی استفاده می گردد. [ 128]
ما امیدواریم به یاری خداوند متعال و استعانت از كتاب الهی ( قرآن كریم) و سعی و تلاش محققین كشورمان، به پیشرفت های گسترده تری در این زمینه دست یابیم و كشور عزیزمان در كلیه زمینه های علمی و فرهنگی به بالاترین پیشرفت‌ها نایل آید. و با تولید این دارو، بتوان خدمتی به بیماران  تالاسمی كشورمان كه از این بیماری رنج می برند، نمود.

 

فهرست منابع
1- استفن جی، اولیور – جان ام . وارد؛ فرهنگ مهندسی ژنتیک  ؛ ترجمه : دکتر محمدرضا نوری دلویی، دکتر سامیه خسروی نیا، فرهت مجید فر، 1373  ؛ انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی  ؛ ص . 21
2- درگاهی حسین (1376) ؛ درمان با تزریق خون در سندرمهای تالاسمی؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران)؛ شمار? 11: صص 18-11.
3- نصیری طوسی محسن و همكاران (1376)؛ گزارش وضعیت كودكان و نوجوانان تالاسمی ماژور در ایران، بهار 1376؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران) ؛ شمار? 12: صص 27-25.
4- باوریان روشنك: بررسی تكنیك پروتوپلاست فیوژن در تولید آنتی بیوتیك نیستاتین؛ پایان نامه دكترای داروسازی از دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی؛ شمار? 333؛ سال تحصیلی 76-1375.
5- درخشان، سیامك – باقرزاده، محمد حسین (مترجمین) اصول طب داخلی هاریسون 91 بیماریهای خون و لنفومها – انتشارات چهر ص 195 تا 216 سال (1370)
6- ملك زاده شهرام (مترجم) پاتوفیزیولو‍ژی خون و ارگانهای خونساز، مؤلف اسمیت تایر ص 41 تا 225 انتشارات میقات سال (1369)
7- بداغی مصباح الدین، فیروزه ای محسن، كوچك شلمانی اسماعیل (مترجمین) مروری بر بیوشیمی هارپر (جلد اول) چاپ سوم ص 101 تا 120 ناشر جهاد دانشگاهی سال (1369)
8- اطلاعات و كاربرد بالینی داروهای ژنریك ایران ص 432 سال ناشر شركت سهامی داروپخش سال (1369)0
9- ملك زاده، ف. و همكاران، بیوتكنولوژی ملكولی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 113-112، 39-36، 22-13.
10- دكتر صنعتی، محمد حسین –اسمعیل زاده، نسرین سادات ؛ 1380؛ بیوتكنولوژی راهگشای مشكلات بشری در سده بیست و یكم؛ تهران: مركز ملی تحقیقات ژنتیك و تكنولوژی زیستی؛ صص 23 – 2.
11- افسری نژاد، مینا –سپهر، شایسته ؛ 1371؛ میكروبیولوژی عمومی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ ص 466.
12- سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ تهیه كننده: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی معاونت سلامت؛ دستور العمل جامع متون آموزش برنامه كشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور؛ سال 1383؛ ناشر: مركز نشر صدا تهران.
13- دكتر شجاع الساداتی، عباس-  با همكاری مهندس اسد اللهی، عباس؛ بیوتكنولوژی صنعتی؛ 1381؛ دفتر نشر آثار دانشگاه تربیت مدرس؛ صص 53 – 34.
14- كروگر، ولف – كروگر، آنالز – ترجمه: دكتر سید علی مرتضوی، مهندس رسول كدخدایی، مهندس مهدی كریمی، مهندس سعید رحیمی یزدی؛ بهار 1376؛ بیوتكنولوژی، میكروبیولوژی صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
15- Kunamneni Adinarayana, poluri Ellaiah, and Davuluri Siva Prasad purficatin and Characterization of Thermostable serine Alkaline protease from a Newly Isolated Bacillus subtilis PE – 11; 2003.
16- Francisco Barana – Gomez, T. Sylvie Lautru, Francois – XavierFrancou, Pierre Leblond, Jean – Luc Pernodet and Gregory L. Challis. Multiple biosynthetic and uptake systems mediate siderophore dependent iron acquisistion in streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces ambofaciens ATCC 23877.
17- Abbas A. & Edwards C. (1989) ; Effects of metals on a range of Streptomyces species ; Appl. Environ. Microbiol. ; 55 (8): 2030-2035.
18- Atlas R.M. & Park L.C. (1993); Handbook of microbiological media ; CRC Press ; p. 461
19- Bagg A. & Neilands J.B (1987) ; Molecular mechanism of regulation of siderophormediated Iron assimilation ; Microbiol. Rev. ; 51 (4) : 509-518
20- Baltz R.H. , Hann D.R. , McHenny M.A. & Solenberg P.J. (1992) ; Transposition of Tn5096 and related transposon in Strptoomyces spices ; Gene ; 115 : 61 -65
21- Baron E.J. & Finegold S.M. (1990) ; Diagnostic Microbiology ; Mosby
22- Bradley S. G. & Ritzi D. (1968) ; Streptomycetes ultrastructure; J. Bacteriol. ; 95 : 2358-2364
23- Brock T.D. & Madigan M.T. (1991) ; The Bacteria ; In: Biology of Microorganisms ; 6th. ed. ; Prentice – Hall International Inc. ; New Jersey ; pp. 782-790
24- Budavari S. (1989) ; Merck Index ; 11 th. ed. ; Mercksharp and Dohme Research Lab. ; New Jersey.
25- Chart H. ; Buck M. ; Stevenson P. & Griffiths E. (1986) ; Iron regulated outer membrane protein of E. coli: Variation in expression due to the chelator used to restrict the availability of Iron ; J. Gen. Microbiol. ; 1373-1378.
26- Collado – Vides J. , Magasanik B. & Gralla J.D. (1991) ; Control site location and transcriptional regulation in E. coli ; Microbiol. Rev. ; 55 (3) : 371 – 394
27- Davis B.D. ; Dulbecco R. ; Eisen H.N. & Gimberg H.S. (1990) ; Microbiology ; 4 th. ed. ; J.B. Lippincott Company ; p. 68
28- DeJong P.J. & McCoy E. (1966) ; Qualititative analyses of vegetative cell walls and spore walls of some representative species of Streptomyces ; Can. J. Micro – boil. ; 12(5) : 985-994
29- Dykstra M.J. (1993) ; A Manual of Applied Techniques for Biological Electron Microscopy ; Plenum Press.
30- Ensign J.C. (1978) ; Formation, properties and germination of Actinomycetes spores ; Annual Rev. Microbiol. ; 32 : 185-219
31- Gaeumann E. & Prelog V. (1964) ; Process for Producing Ferrioxamines ; United States Patent Office ; No. 3153621
32- Geaumann E. , Prelog V. ; Bickel H. & Vischer E. (1962) ; Growth accelerators, Ferrioxa – mines ; West Germani Patent Office ; No. 1123436
33-Giebelhaus L.A. , Frost L. , Lanka E. , gormley E.P. , Davis J. E. & Leskiw B. (1996) ; The Tra 2 Core of the IncP plasmid RP4 is required for intergeneric mating between E. coli  and S. lividans ; J. Bacteriol. ; 178 (21) ; 6378 – 6381
34- Gaeumann E. Prelog V., Vischer E. & Bickel H. (1962); Growth accelerators, Ferrioxamines; west Germani patent office; No. 1123436.
35- Haig H. kazation: The thalassemia syndromes: Molecular Basis and prenatal Diagnosis in 1990.
36- Higgs DR, Vickers MA, wilkie AOM, A review of the Molecular genetics of the Human  – glob in gene cluster. Blood 73: 1081-1104, 1989.
37- Bunn HF, Forget BG (eds): Memoglobin : Molecular, Genetic and clinical Aspects. Philadelphia, WB saunders Co., pp 223-399, 1986.
 38- Kazazian H. H and Antonarakis SE, The varieties of Mutations, in Molecular Geneties in Medicine, childs B, Holtzman N. A., kazazian H. M. valle D.L (Eds) Elsevier Science publisihing PP 43-61 1988.
39- Weatherall D.J., the thalassemias, William J, Williams – Hematology – fourth edition Mc Graw Hill paublishing com. New york vol 1 chapter 50 PP 520-539, 1990.
40- Weatherall DJ, elegg JB, Higg DR: The hemoglobino – pathier, in scrier CR: Beaudet Al, sly WS, (eds): The Metabolic Basis of inherted Disease (eds) New York, N, Mc Graw- Hill pp 2281-2334, 1984
41- Brock, T.D. and Madigan, M.T., The Bacteria, In: Biology of Microorganisms, Brock, T.D. and Madigan, M.T. (Eds), 6th. Ed., Printice – Hall, Newjersey, 1991, PP. 703-790.
42- Romano, L., Streptomycetes and Related Genera, In: Bergey"s Manual of systematic Bacteriology, vol4, Stanley, T., Williams, M., Sharp, E. and Holt, J.G. (Eds), Williams & Wilkins, Baltimore, 1984, PP. 2451-2508.
43- Lancini, G. and lorenzetti, R., Biology of Antibiotic-Producing Microorganisms, In: Biotechnology of Antibiotics and Bioactive Microbial Metabolites, lancini, G. and lorenzetti, R. (Eds), 1th ed. Plenum Press, New York, 1993, PP. 19-72.
44- Rippon, J.W., Medical Mycology, The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes, In: Textbook of Microbiology, Burrows, W. (Ed) 20th ed., W.B. Sander Company, Philadelphia, 1973, PP. 682-745.
45- Lutz-wah,L.S., Fischer, P., Schmidt, D. C. etal. (1998). Stereo and Regioselective hydroxylation of  - Ionone by sterptomyces St.rains. Appl. Enviro. Microbiol., 3878-3881.
46- Smith, L. L. (1984). Steroid. In: Biotechnology (kieslich, K. ed), verlag chemie. Winheim. PP: 32-78.
47- Boyd, R.F., Hoerl, B.G, (1981). Bacteria That cause infectious disease. In: Basic medical microbiology, 4th edn. Brown and company, Boston, PP: 32, 599-601.
48- Finegod, S.M., Martin, W.J. (1982). Gram- positive. Non spore Forming bacilli. In: Diangnostic microbiology, 6th edn, Mosby company, Toronto, PP: 301-303.
49- Gerencser, M.A (1991). Actinomyces, arachnia, and streptomyces. In: medical microbiology, 3th edn, Churchill livingstone, Newyork, PP:475-6.
50- Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A. (1991). Actinomyces. In: Review of medical microbiology, 7et edn, Applton & lang Norwalk, California, P:334.
51- Ellaiah, P., Srinivasulu, B. Production of extracellular protease by Streptomyces fradiae, Hindustan. Antiiotics. Bulletin. 38 (1-4), 41-47.
52- Bormatova, M.E., Ivanova, N.M., Iusupova, M. P. (1996). Proteolytic enzymes form Streptomyes Fradiae: ametalloendopeptidase, Sbtilisin- Like, and trypsine – like proteinases. Biokhimiia, 61 (2) 344-56.
53- Kitadokora, k., Tsuzuki, H., Nakamura, E. (1993). Purification, characterization, primary structure, crystallization and prelimin ary crystallographic study of a serine proteinase form Streptomyces fradia ATCC14544, Biochemistry, 27 (22), 55-61.
54- Roy, D., sharma, A., Bhowmick, G. (1997). Characterization of streptomyces spp. Strain DRS-1 and its ampicillin transformation product. Foila Microbiol, 42,333-336.
55- Roy, D., Sharma, A., Roy, M.K. (1996). An improved process for preparation of cephalexin. Indian Pat. Submitted, 32, 435-439.
56- Okeefe, D.P., Harder, P.A. (1991). Occurrence and biological function of cytochrome P450 monooxygenase in the acinomycetes Mol. Microbiol, 5, 2099-2105.
57- Trower, M. K., Sariashani, F.S., kitson, F.G. (1988). Xenobiotic oxidation by cytochrome P¬450 – enriched extracts of Streptomyces griseus. Biochem. Biophys. Res. Commun, 157,1417-1422.
58- Berrie, J. R., Ralph, A.D., Kelvin, E. S. (1999). Microbial transformations of steroid – XL. Progesterone transformation by Streptomyces roseochromogenes purification and characterization of the 16 hydroxylase system. Steroid. Biochem. Molecular. Biochem. Molecular. Biol, 71, 153-165.
59-Iida, M., Iizuka, K. (1977). Introduction of a 16 alpha hydroxyl finction in to estrone by Stretomyces roseochromogenes, Z. Allg. Mikrobiol, 17 (7), 507-12.
60- Mazza, G., De. P. A., Martinelli, E. (1982). One step 16 alpha hydroxylation of 18- hydroxydeoxy corticosterone by Streptomyces roseochromogenus. Farmaco. Ed. Sci., 37, 55-62.
61- Dlugnoski, J., sedlaczek, k. (1981) Regulation of steroid 16 alpha hydroxylation in Streptomyces olivovividis. A. Allg. Mikrobiol, 21 (7), 499-506.
62- Brock T.D and Madigan M.T., (1991), Bilogy of Microorganism., (6th ed), Prentice Hall Internation, Inc., New Jersey; 703-790.
63- Gaeumann E. and Prelong V., (1964), Process for producing Ferrioxamines, United States Patent Office, 3, 153, 621. 1-28.
64- Gunter – Seeboth K. and Schupp T., (1995), Cloning and sequence analysis of the Corynebacterium diphtheriae dtXR homologue from Streptomyces lividans and Steptomyces pilosus encoding an putative iron repressor protein, Gene, 166; 117-119.
65- Gunter K., Toupet C. and Schupp T., (1093), Characterization of an inron 0 regulated promoter involved in Desferroxamine B synthesis in Streptomyces pilosus: Repressor – Binding site and homology to the Diphtheria toxin gene promoter Journal of Bacteriology, 175 (11);3295-3302.
66- Gaeumann E,; Prelong V., Bickel H. And Vischer E., (1962), Growth Accelerators Ferrioxamines., Chemical Abstract, 54; 6448.
67- Kutzner H.J., (1981). The Family Streptomycetaceae In: Prokaryotes vol 1,.
68- Locci R. Streptomyces and Related Genera In" Bergeys’ Manual of Systematic Bacteriology. Vol 4, Williams J.F(Ed) Willians and Wilkins, Baltimore, 2451-2508.
69- Messenger A.J.M and Ratledge C., (1984), Siderophores In: Bayotecnologe vol 4, University of Hull, Uk, 255-294.
70- Mullis KB, Faloona F: Specific snthesis of DNA in vitro a polymerase – Catalyzed chain reactin Methods Enzym 155: 335-350, 1987.
71- Muller G. and Roymond K.N, (1984), Specificity and mechanism of Rerrioxamine mediated iron transport in Streptomyces pilosus. Jurnal of Becterilogy, 160 (1); 304 -312.
72- Neilands J.B., (1981), Microbial Iron Compunds Annual Review Biochemistry 50; 715-731.
73- Schupp CC, Toupet C. and Divers M. (1988), Clcning and expression of two genes of Streptomyces pilosus involved in the biosynthesis of the siderophore.
74- Chupp T. Waldmeier U. and Divers M. (1987), Biosynthests of Desferrioxmine B in Streptomyces pilosus: Evidence for the involvement of lysine Decarboxy lase. REMS Microbiology  letters 42-135-139.
75- Cai SP, chang CA, Zhang JZ: Rapid prenatal diagnosis of β- thalassemia using DNA amplification and nonradioactive probes. Blood 73: 372-374. 1989.
76- Goodfellow M. , Mordarski Iv1. & Williams S.T. (1984); Streptomyces Genetics; In: The Biology of the Actinomycetes ; Academic Press; London; pp. 229 -289
77- Goodman Gilman A. , Rail T.W .. Nies A.S. & Tay10r P. (1991); The Pharmacological Basis of Therapeutic; V 01.2 ; 8th. ed. ; Pergamon Press; pp. 1611-1614
78- Green R., Lamon 1. & Curran D. (1980) ; Clinical trial of Desferrioxamine entrapted in red cell ghosts; Lancet; 2 : 327-330
79- Green R. , Miller J. & Crosby W. (1981) ; Enhancement ofIron chelation by Desferrioxa¬mine entrapted in red blood cell ghosts; Blood; 57: &66-872
80- Hopwood D.A. (l981) ; Genetic studies with bacterial protoplasts ; Ann. ReV. Microbiol. ; , 35: 237-272
81- Hopwood O.A. (1986); Gene Cloning in Streptomyces spp. ; In,: Manua10flndustrial Mic¬robiology and Biotechnology (Demain A.L. & Solomon N.D. eds.) ; American Society for Microbiology, Washington D.e.; pp. 198-203
82- Hopwood O.A. & Glauer A.M. (1961) ; Electron microscope observations on the surface structures of S. violaceoruber; 1. Gen. Microbiol. ; 26 : 325-330
83- Ensing C.J., (1978) Formation, properties and germination of Actionomycete spores. Annual Review Microhiology 32; 185-219.
84- Katzung B.G. & Tre~or A.l. (1995) ; Examination and Board Review of Pharmacology ; Lange Medical Book, USA; p. 395
85- Keberle H. (1992); From Antibiotic to Chelating Agent; In: Desferrioxarriine (Desferal): History, Clinical Value, Perspectives (Gross K. , Aumiler J. & Gelzer J. eds.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute for Technology, Zurich; pp. 29-33
86- King R.e. & Stansfield W.D. (1990); Dictionary of Genetics ; Oxford
87- Kutzner HJ. (1981); The FamilyStreptomycetaceae; In: The Prokaryotes: A Hand-book on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (StarrM.P. , Stolp H. , Truper B.G. , BalowsA. & Schlegel B.G. eds.); VoI.II; Springer Verlag; Berlin; pp.2028-2123
88- LippardS.J. & Berg J.M. (1994) ; Principle of Bioinorganic Chemistry; University Science Book ;pp. 72,73,140,141,145
89- Locci R.(19,94) ; Streptomycetes and Related Genera ; In: Bergey"s Manual of Systematic Bacteriology (Williams S.T. , Sharpe M.E. & Holt J.G. eds.) ; Vol. 4; WilIiams & Witkins ; 2451-2508
90- Mackinnon J.E. & Artagaveytia R.C. (1956) ; The main species of pathogenic aerobic Acti¬nomycetes causing Mycetoma; Biological Abstract; p.2929
91- Matsuda T. , Endo J. , Osakaba N. & Tonomura A. (1983) ; Morphology and Structure of biogenic magnetite particles ; Nature ; 302 : 411-412
92- Percich J.A. & Lockwood J.L. (l?78); Interaction ofatrazine with soil microorganisms:
Population chan~es and accumulation; Can. J. Microbiol. : 24: 1145-1152
93- PerIman D. (1971) ; Mold and, Streptomyccetes ; Methods of Enzymology,; 22 : 70-80
94- Keller U., Poschman S.,Krengel U., Kleikauf H& Kraepelin G. (1983) ; Studies of protoplast fusion in S, chrysomallus; J. Gen. Microbiol; 129: 1725-17311.
95- Prelog V. (1992) ; History of the developement of Desferrioxamine: Introductory remarks; In: Desferrioxamine (Desferal): History, Clinical Value, Perspective (Gross K. , Auumiller J. , Gelze.r J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Ins¬titute of Technology ; Zurich; p. 9,10
96- Rancourt M. & Lachevalier H. A (1964); Electron microscopic study of the formation of spiny conidian in species of Strptomyces; can. J. Microbiol. ; 10: 311 – 316.
97- Reynolds J.E.F., Parfi.tt K. , Parson A.V. & Sweetman S.C. (I 996) ; Martindale: The Extra Pharmacopoeia; 31 th. ed; ; Royal Pharmaceutical Society, London; pp. 976-980
98- River D. , Page N. &: lslinker H. (I983) ; Synergism betweeniroo chelators andcomp,le¬ment for bacteriocidal activity; Ann. ImmunoL ; 134C : 25-30
99- Romano A.H. & Nikerson W.J. (1956) ; The biochmistry of the Actinomycetales: Studies on the cell wall ors../radiae; J. Bacteriol. ; 72 : 478-480
100- Rosenberg H. (1976) ; Transport of inm into bacterialcell;•Methods•in Enzymology ; 56 : 388-391
101- Hopwood D.A & Wright H.M (1978); Bacterial protoplast fusion : Recombination in fused protoplasts of S. Coelicolor; Gen. Genet.; 162: 307-317
102- Schaal K.P. (1984); Laboratory Diagnosis of Actinomycete Diseases; /n: The Biology of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M.& Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 425-456
103- Schaal K.P. & Beaman B.L. (1984) ; Clinical Significance of Actinomucetes ; In: The Bio¬logy of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M. & Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 389-424
104- Schupp T. , Toupet C. & Divers M. (1988) ; Cloning and expression of two genes of S. pilosus involved .in the biosynthesis of the siderophore Desferrioxamine B ; Gene; 64 :
179-188
105- Schupp T. , waldmeier U. & Divers M. (1987); Biosynthesis of Desferrioxamine B in S. pilosus: Evidence for the involvement of lysine decarboxylase; FEMS Microbiol. Lett. ; -+2: 135-139
106- Shima J., Periyige A. & Ochi K. (1996) ; Changes in patterns of ADP-ribosylated proteins during differentiation of S. coelicolor A3(2) and its developement mutants; J. Bacteriol. ;
178(13): 3785-3790
107- Snow G.A. (1969) ; Metal complexes of mycobactin Pand of Desferrioxamines ; Biochem J. ; 115 : 199 – 205.
108- Stanier R.Y. ,AdelbergE.A .. &IngrahamJ.(1979) ; The Microbial World ; 4th. ed.; Pren¬tic-Hall Inc. ; pp. 37,38
109- Stanier, R.Y., Ingraham 1.L.,Wheelis M.L. & Painter P.R. (1990); General Microbiology ,,; 5th. ed. ; McMilIan pub. ;p.263
110- Rang H.P. & Dale M.M. 1986); Pharmacology; Churchill Livingstone pub.; p. 437- 178 Redenbach M. Flett F., Piendl W., Glocker I. & Rauland U. (1993); The S. Lividans 66.
111- Walker P.D. (1970) ; Symposium on bacterial spores: I) Cytology of spore formation and germination; J. Appl. Bacterial. ; 33(1) : 1-12
112- Walker J.T, , Specht C.H. & Bekker J.F. (1966); Nematocidal activity to Pratylenchus penetrance by cultur fluids from Actinomycetes and bacteria ; Can. J, Microbiol. ; 12 : 347¬353
113- Westpheling J., Ranes M. & Losick R. (1985) RNA.,polymeraseheterogenityinS coeli-  c%r ;Nature; 313 : 22-27 .
114- Sohler A. Romano A.H. & Nickerson W.J. (1958); Biochemistry of the Actinomycetales:
III) Cell wall composition and the action of lisozyme upon cell and cell walls of the Actinomycetales; J. Bacteriol. ; 75-283-290.
115- Williams S.T. , Goodfellow M. , Alderson G. ,Wellington E.M.H. , Sneath P.H.A & Sackin MJ. (1983); Numer.icaLcIassificatinoftheStreptomyces and relatedgenera; J. Gen . Microbiol.; 129: 1743-1813.
116- Williams S.T., Goodfellow M. , Wellington E.M.H. , Vickers J.c. , Alderson G. , Sneath P.H.A., Sackin M.J. & Mortimer AM. (1983); A probability matrix for identification of streptomycetes; J. Gen. Microbiol. ; 129 : 1815 – 1830.
117- Willkelman G.(l986) ; Iron Complex Products (Siderophores) ; in: Biotechnology: Microbial Product II (Reham H.J. & Reed G. eds.) ; Vol. 4; VCH Pub. : pp. 215 – 242.
118- Young J.E.P. & McFarlane G. (1994) : Catalogue of Strains ; The National Collection of Industrial and Marine acteria (NCIMB)
119- Zhner H. (1992); Microorganisms as Producers of the e (III) Transport Compounds; In: Desferrioxamine (Desferal): History, clinical Value, Perspective (Gross K. , Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Instritute of Technology ; Zurich ; P. 12 – 17, 20 – 24.

120- Harris J.R. 1991;  Electron Microscopy in Biology, A practical approach; Oxford University Press.
121- Barrett A.J., Rawlings ND, Woessner JF. The Handbook of Proteolytic Enzymes, 2nd ed. Academic Press, 2003. ISBN 0-12-079610-4.
122- Hedstrom L. Serine Protease Mechanism and Specificity. Chem Rev 2002;102:4501-4523.
123- Southan C. A genomic Perspective on human proteases as drug targets. Drug Discov Today 2001;6:681-688.
124- Hooper NM. Proteases in Biology and Medicine. London: Portland Press, 2002. ISBN 1-85578-147-6.
125- Puente XS, Sanchez LM, Overal CM, Lopez-OTIn C. Human and Mouse Proteases: a Comparative Gnomic Approach. Nat Rev Genet 2003;4:544-558.
126- Ross J. Jiang H, Kanost MR, Wang Y. Serine proteases and their homologs in the Drosophila melanogaster genome: an initial analysis of sequence conservation and phylognetic relationships. Gene 2003; 304:117-31.
127- Puente XS, Lopez0Otin C. A genomic Analysis of Rat Proteases and Protease Inhibitors.  Genome Biol 2004;14:609-622.
128- CHIEN – CHIN YANG AND JOHN LEONG; Production of Deferriferrioxamines B and E from a Ferroverdin – producing streptomyces species; 1981.
129- Eileen M. Hoke, Coroline A. Maylock, Emily shacter; Desferal inhibits breast tumor growth and does not interfere with the tumoricidol activity of doxorubicin; 2005.
130- Ernst Gaeumann and Vlsdimir Prelog, Zurich, Hans Bickel, Binningen and Ernst Vischer, Basel ; process for The MANU FACTURE of oeserrioxamine; (1964); United States patent office; No.3 158552.
131- Elander R.P. & chang L.T.; 1979; Microbial Culture Selection In: Microbial Technology. Vol 2; Peppler H.J. (ED); pp. 243-302
132- Ling Xiao ; Deferrioxamine (DFO) ; 2003 ; PP 8-10
133- Nicola  Bates , Dr P Dargan , Dr L Murry , Dr B Croszec ; Deferoxamine ; 2004.
 134- T. KIESER. KF. CHATER. MJ. BIBB. MJ. BUTTNER. DA. HOPWOOD; practical streptomyces genetics; 2000.
135- Messenger A.J.M. & Ratledge C. (1984); Siderophores; In Comperhensive Biotechnology, The Principles, Applications and Regulation of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine (Moo- young M.ed.); Vol. 1: 1st. Ed ; Pergamon Press; Oxford; pp. 275-295.
136- Meyer J.M. & Abdallah A.M. (1980); The siderochromes of nonfluorescent Pseudomonas: Production of nocardamine by P.stutzeri ; J. Gen Microbiol.; 118: 125-129.
137- Modell B. (1992) ; Major Indications of Desferrioxamine , a) Iron Overlod in Thalassemia; Thalassemia (Gross K., Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute of thenology; Zurich; p. 37-38.
138- Muller G. & Raymond K,N. (1984); Specificity and mechanism of Ferrioxamine- mediataed iron transport in S. Pilosus; J. Bacteriol. ; 160(1): 304-312.
139- Muller G., Matzanke B.F. & Raymond K.N. (1984) ; Iron Transport in S. Pilosus mediated by Ferrichrome siderophores, Rhodotorulic acid & Enantiorhodotorulic acid; J.Bacteriol.; 160(1) : 313-318.
140- Neilands J.B. (1981); Microbial iron compounds; Ann. Rev. Biochem; 50:715-731.
141- Gunter- Seeboth K. & Schuoo T,;1995; Cloning and sequencing analyses of the Corynebacterium diphtheriae dtxR homologue from S.lividans and S.pilosus encoding a putative iron repressor protien; Gene, 166; pp.117-119.
142- Gunter- Seeboth K., Toupet C. & Schupp T.; 1993; Characterization of an

لینک کمکی