دانلود رایگان بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب

بخش اول : آب و خواص آن
1-1- موجودیت آب1
1-2- منابع آب1                  
1-2-1- آبهای سطحی2                 
1-2-2- آبهای زیر زمینی2                  
1-3- خواص آبهای آشامیدنی2                  
                  1-3-1- خواص فیزیكی آب2
1-3-2- خواص شیمیایی آب3                  
1-4- سختی آب3                  
بخش دوم: آب در صنایع غذایی4
                      2-1- مصرف آب در صنایع غذایی 4 
                  2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی 4
 2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب 5               
  2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران 6              
   2-4-  مزایای حاصل از كاهش مصرف آب 6             
    2-4-1-  استفاده مجدد آب 6            
                 2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ 6
2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی 7               
    2-5-1- آب خنك سازی 8           
    2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی 8             
بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی 10
 3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی 10               
                   3-1-1- صنایع تولید قند وشكر 11
                   3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو .......12 
                   3-1-3- صنایع نوشابه سازی 12
                   3-1-4 صنایع لبنیاتی 12
                   3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی 13
                   3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت 14
                   3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 15
                   3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده 15
                   3-2-1-1- مواد معلق 16
                   3-2-1-2- املاح معدنی محلول 16
                   3-2-1-3- مواد آلی محلول 16
                   3-2-1-4- اسیدها وقلیاها 16
                   3-2-1-5- مواد تولید كننده كف 17
                   3-2-1-6- رنگ 17
                   3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی 17
                   3-2-1-8- میكروارگانیسم ها 17
                   3-2-1-9- مواد شناور 18
                   3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی 18 
                   3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری 18
                   3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری 19
                   3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی 20
                   3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر 20
                  3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده... 20
3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع 21                      
بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 22
                     4-1- تصفیه فیزیكی 23
                     4-1-1- آشغالگیری 23
                     4-1-2- دانه گیری 23
                     4-1-4- شناورسازی 24
                     4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز 24
4-2- تصفیه شیمیایی 26                    
26. ph4-2-1- تنظیم                    
                     4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم 26
                     4-2-3- گند زدایی 26
                     4-2-4- انعقاد و لخته سازی 27
                     4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم 27
                     4-3- تصفیه بیولوژیكی 27
                     4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  28
28BOD                     4-3-1-1-
28COD4-3-1-2-               
29TSS4-3-1-3-               
29TDS4-3-1-4-                     
4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه29                    
4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیكی29                    
4-3-2-2- زمان ماند میكروبی29                    
30MLSS4-3-2-3-                     
30FM4-3-2-4-                     
4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب30                    
4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی31                    
4-3-3-2- كاربرد فاضلاب در زمین32                 
4-3-3-3- بركه های تثبیت33                 
4-3-3-3-1- بركه های بی هوازی34                 
4-3-3-3-2- بركه های اختیاری35                 
4-3-3-3-3- بركه های هوازی35                 
4-3-3-3-4- بركه های تكمیلی35                 
4-3-3-3-5- بركه های هوادهی35                 
4-3-3-4- صافی چكنده36                 
4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان37                 
4-3-3-6- سیستم لجن فعال37                 
4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی39                 
4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب39                 
4-3-5-1- سپتیك تانك42                 
4-3-5-2- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا44                  
4-3-5-3- صافی بی هوازی44                 
بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی46
  5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی46                 
 5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47               
  5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام47              
  5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها48              
5-2-2-1- بالكینگ48                
49    5-2-3- اكسیژن محلول                  
5-2-4- زمان ماند50                              
5-2-6- سمیت51                
5-2-7- دما52                
5-2-8- اختلاط53                                 
5-2-9- میزان جریان ورودی54                 
5-3- پایستن فرآیند54                 
 5-3-1- شاخصهای بصری54                
5-4- شاخصهای آزمایشی 58                
5-5- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها59                  
 5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات59               
60 BOD 5-5-2- حذف كم               
5-5-2-1- حذف بارهای آلی 61                
5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده62               
5-5-2-3- دماهای پایین62               
افزایش زمان ماند هیدرولیكی63               
63MLVSS افزایش               
63  نامناسب PH 5-5-2-4-                
5-5-2-5- زمان هوادهی ناكافی64               
64  ناكافیMLVSS5-5-2-6-                
منابع66    
          
آب وخواص آن
1-1- موجودیت آب
بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود.
در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟
آب  ماده ای حیاتی است كه حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :
1- آبهای زیرزمینی
2- آبهای سطحی
بر حسب نوع منبع نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت می باشد.
1-2-1-  آبهای سطحی
1- آبهای جوی
آب باران در پاره ای  نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی كه پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی كه دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.
2- آب رودخانه ها
رودخانه ها و نهرها  بوسیله  چشمه ها  و آبهای  جاری تغذیه می شوندآبدهی آنها  معمولا زیاد  ودر فصول مختلف دارای درجه حرارت متفاوت می باشند.
3- آب دریاچه ها و مخازن
آب  دریاچه ها  می تواند  برای  مصارف  شرب  مورد استفاده  قرا رگیرد دریاچه های مصنوعی یا مخازن آب برای مصارف شهرهای بزرگ ویا تنظیم آب مصرفی نیز بكار می روند.
4- آب دریاها
عظمت دریاها بشر را از گذشته دور به فكر استفاده از این منابع به منظور مصارف صنعتی وشرب كشانده است  ولی  می دانیم كه این عمل  به  سادگی انجام پذیر نیست. آب دریاها 98 % كل آب آزاد موجود در سطح زمین است.
1-2-2-  آبهای زیرزمینی
چشمه های رگه های آبهای زیرزمینی می توانند آب خالص طبیعی را با تركیبی  مناسب برای شرب در اختیار انسان  قرار دهند  تركیب این آبها به صورت مختلف چون  چشمه جریان آبهای زیرزمینی سفره آبهای آبرفتی و منابع عمیق می باشند. آلودگیها بسیار متنوعند واز منابع مختلف و به راههای گوناگون وارد آب می شوند.
علت آلودگی هر چه  باشد  آب  را هنگامی آلوده  می نامیم  كه میزان مواد خارجی موجود  در آن به اندازه ای باشد كه استفاده از آن سبب بروز اثرات زیان آور به راههای  مختلف  گردد.
خواص آب به دو دسته فیزیكی وشیمیایی تقسیم می گردد:
1-3- خواص آبهای آشامیدنی
1- خواص فیزیكی آب
2- خواص شیمیایی آب
1-3-1- خواص فیزیكی آب
خوش طعم وخوش بو بودن آب دلیل برخوبی آن نمی باشد.چنانچه آبی ممكن است خوش طعم وخوش بو باشد منتهی قابل نوشیدن نباشد به طوركلی چهار حس انسان در مورد خواص فیزیكی آب قضاوت می كنند:
1- حس بینایی (برای تشخیص رنگ وكدری )
2- حس چشایی ( برای تشخیص مزه )
3- حس بویایی ( برای تشخیص بو )
4- حس لامسه ( برای تشخیص حرارت آب )


1-3-2- خواص شیمیایی آب
خواص شمیایی آب  با آزمایشهایی كه روی  آن انجام می گیرد مشخص می گردد. مهمترین  خواص شیمیایی آب عبارتند از:
1- خاصیت اسیدی و بازی
2- قدرت اسیدی
3- قدرت قلیایی
4- كربناتها
5- بی كربناتها
6- هیروكسیدها مثل سود و آهك
1-5- سختی آب
سختی آب مربوط به املاح خاصی است كه در آب وجود دارد مانند بیكربنات كربنات كلرید سیلیكات ونیترات كه بصورت محلول در آب وجود دارند.
سختی  كل  شامل سختی موقت  یا سختی كربناتی  به اضافه سختی دائم یا سختی غیر كربناتی است. سختی آب در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود وجرم داخل ظرف را تشكیل می دهد....

 

منابع

1-    مهندسی محیط زیست جلد اول (آب وفاضلاب) ترجمه تركیان
2-    مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران
3-    مجلات آب ومحیط زیست از انتشارات سازمان محیط زیست
4-    بركه های تثبیت فاضلاب  از سری كتابهای سازمان جهانی بهداشت
5-    تصفیه فاضلاب صنایع غذایی از انتشارات سازمان محیط زیست
6- تصفیه فاضلابهای صنعتی

لینک کمکی