دانلود رایگان مناطق مساعد كشت گندم دیم و پهنه بندی آن به کمک روش های زمین آماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان مناطق مساعد كشت گندم دیم و پهنه بندی آن به کمک روش های زمین آماری دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان مناطق مساعد كشت گندم دیم و پهنه بندی آن به کمک روش های زمین آماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب
                                                                                               
فصل اول
چكیده 1
1-1-  مقدمه    2
1-2- تعریف حدود موضوع    3
1-3- بیان مساله پزوهش    3
1-4- سوالات پزوهش    4
1- 5- اهداف تحقیق    4
1- 6- فصول پایان    4
فصل دوم
كلیات وتعاریف
2-1- مقدمه    6
2-2- مناطق كشت گندم دیم6
2-3 روش های ناحیه بندی آگروكلیمایی    7
2-4- تعیین تاریخ كشت گندم دیم    7
2-5- زمین آمار    8
2-6- تحلیل مكانی    9
2-7- متغییرناحیه ای    9
2-8- نیم تغییر نما    10
2-9- مشخصات واریوگرام    10
الف- دامنه تاثیر    11
ب- سقف یا آستانه واریوگرام    11
ج- اثر قطعه ای    12
2-10- تحلیل های ممكن از واریوگرام    12
2-11-  مدل های تئوری نیم تغییر نما    12
2-11-1- گروه فاقد آستانه    12
2-11-2- گروه حاوی آستانه    12
2-12- روش های میانیابی    12
2-12-1- روش زمین آمار    13
2-12-1-1- كریجینگ ساده    13
2-12-1-2- كریجینگ معمولی    13
2-12-1-3- كریجینگ جامع    14
2-12-1-4- كوكریجینگ    14
2-12-2- روش های معین    15
2-12-2-1- روش میانگین متحرك وزنی    15
2-13- روش ارزیابی    15
فصل سوم
مروری بر منابع    17
3-1- پهنه بندی اقلیمی كشاورزی    17
3-1-1- سابقه تحقیق در خارج كشور    17
3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران    18
3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی كشاورزی 24
3-2- زمین آمار وداده های جوی    26
3-2-1- سابقه تحقیق در خارج كشور    26
3-2-2- سابقه تحقیق در ایران    30
3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار 32
فصل چهارم
مواد و روش ها
4-1- منطقه مورد مطالعه    33
4-2- جمع آوری داده    34
4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه    34
4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه    39
4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی    39
4-6- تكمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی    40
4-7- انتخاب طول دوره مشترك آماری    41
4-8- آزمون همگنی داده ها    42
4-9-  آزمون نرمال بودن داده ها    42
4-10-  آماده سازی داده ها    42
4-11- تعیین تاریخ كشت    46
4-12- متغییرهای تحت بررسی    47
4-12-1- رسم نقشه توزیع مكانی بارندگی در استان تهران    47
4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به كل بارندگی سالانه برحسب درصد    48
4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی    48
4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره    51
4-12-5- رسم نقشه توزیع مكانی دما در استان تهران    57
4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران    57
4-12-7- رسم نقشه توزیع مكانی تبخیر    58
4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر    59
4-13- فاكتورهای زمینی    60
4-13-1-  توپوگرافی    60
4-13-2- شیب    61
4-14- روش های میانیابی    61
4-14-1-  روش زمین آمار    61
4-14-2- روش های معین    61
4-15- معیارهای ارزیابی    62
4-16- پیش بینی عملكرد گندم    62
فصل پنجم
نتایج
5-1- تاریخ كشت    65
5-2- نتابج روش های میانیابی    65
5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی    66
5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار    73
5-2-3-  نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد    80
5-2-4-  نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد    85
5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما    101
5-2-6-  نقشه مكانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد    106
5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر    113
5-2-8-  نقشه توزیع مكانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد    118
5-3 نقشه توپوگرافی    125
5-4- نقشه شیب    125
5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای كشت گندم دیم    128
5-6- رابطه رگرسیونی به تفكیك شهرستانها    133
5-6-1- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان كرج    133
5-6-2- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان فیروزكوه    133
5-6-3- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ورامین    134
5-6-4- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان دماوند    135
5-6-5- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان ری    136
5-6-6- رابطه پیش بینی عملكرد گندم دیم شهرستان تهران    137
فصل ششم
6-1- بحث ونتیجه گیری    138
6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی    138
6-1-2- پیشنهادات    141
منابع    142

 

 فهرست جداول
جدول (3-1): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای كشت گندم دیم    19
جدول (3-2): آستانه های حرارتی كمالی برای هر یك از مراحل رشد گندم دیم    20
جدول (3-3): آستانه های حرارتی كاظمی راد وعلیجانی برای هر یك از مراحل رشد گندم    20
جدول (3-4): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتكلوبیغش برای كاشت گندم دیم    22
جدول (3-5): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم كشاورزی گندم دیم    23
جدول (3-6): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم كشاورزی گندم دیم استان تهران    25
جدول (4-1): ایستگاه های سنوپتیك و اقلیم شناسی    34
جدول (4-2): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی    35
جدول (4-3): ایستگاه های باران سنجی تماب 36
جدول (4-3): سطح زیر كشت وعملكرد 38
جدول (4-5): ایستگاه های دارای كمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راكه برای ساخت آمار از آن استفاده شده 40
جدول (4-6): كدبندی اولین روزه های بارندگی 5 میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی
46
جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه 48
جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    50
جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه 51
جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    53
جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    54
جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    55
جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    57
جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه    58
جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه    60
جدول (4-16):روش های میان یابی مورد استفاده    62
جدول(5-1): تاریخ كشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی    65
جدول(5-2): ویژگی كلی پارامترهای بارندگی    70
جدول(5-3): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی    70 
جدول(5-4): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای بارندگی    70
جدول(5-5): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی    70
جدول(5-6): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی    71
جدول(5-7): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی    71
جدول(5-8): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیزه    76 
جدول(5-9): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیزه    76 
جدول(5-10): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهاره    76 
جدول(5-11): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهاره    76 
جدول(5-12): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه    76
جدول(5-13): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه    76
جدول(5-14): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه    77
جدول(5-15): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه    77
جدول(5-16): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی    77
جدول(5-17): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی    77
جدول(5-18): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد    83 
جدول(5-19): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد    83 
جدول(5-20): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد    83 
جدول(5-21): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد    83 
جدول(5-22): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    84
جدول(5-23): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    84
جدول(5-24): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    84
جدول(5-25): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    84
جدول(5-26): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    84
جدول(5-27): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    85
جدول(5-28): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد    88 
جدول(5-29): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد    88 
جدول(5-30): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد    88 
جدول(5-31): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد    89 
جدول(5-32): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 75 درصد    89
جدول(5-33): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد    89
جدول(5-34): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد    89
جدول(5-35): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 75 درصد    90
جدول(5-36): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 75 درصد    90
جدول(5-37): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد    90
جدول(5-38): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد    92 
جدول(5-39): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد    92
جدول(5-40): پارامترهای واریوگرام كریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد    92 
جدول(5-41): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد    92
جدول(5-42): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 90 درصد    93
جدول(5-43): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد    93
جدول(5-44): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد    93
جدول(5-45): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 90 درصد    93
جدول(5-46): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 90 درصد    94
جدول(5-47): معیار ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد    94
جدول (5-48): ویژگی كلی پارامتر دما    103
جدول(5-49): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما    103
جدول(5-50): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما    103
جدول(5-51): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای دما    104
جدول(5-52): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما    104
جدول(5-53): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما    104
جدول(5-54): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد    108
جدول(5-55): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد    109
جدول(5-56): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد    109
جدول(5-57): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد    109
جدول(5-58): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد    109
جدول(5-59): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد    109
جدول(5-60): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 75 درصد    110
جدول(5-61): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد    110
جدول(5-62): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد    110
جدول(5-63): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 90 درصد    110
جدول(5-64): ویژگی كلی پارامتر تبخیر    115
جدول(5-65): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیر    115
جدول(5-66): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیر    116
جدول(5-67): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(5-68): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(5-69) معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق    116
جدول(5-70): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد    120
جدول(5-71): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد    120
جدول(5-72): پارامترهای واریوگرام كریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد    120
جدول(5-73): پارامترهای واریوگرام كوكریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد    121
جدول(5-74): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد    121
جدول(5-75): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد    121
جدول(5-76): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 75 درصد    121
جدول(5-77): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرك وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد    121
جدول(5-78): معیارهای ارزیابی روش كریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد    122
جدول(5-79): معیارهای ارزیابی روش كوكریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 90 درصد    122
جدول(5-80): مساحت هریك از مناطق 3 گانه كشت گندم دیم    129
جدول(1-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی    148
جدول(2-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما    149
جدول(3-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی    149
جدول(4-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی    149
جدول(5-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد    149
جدول(6-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی    149
جدول(7-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد    149
جدول(8-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما    150
جدول(9-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی    150
جدول(10-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی    151

 

فهرست اشكال
شكل(2-1):واریوگرام وپارامترهای آن    11
شكل(4-1): موقعیت جغرافیایی استان تهران در كشور    33
شكل(4-2): نقشه شبكه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران    43
شكل(4-3): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی    45
شكل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین كمیت مورد نظر    64
شكل(5-1):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد    67
شكل(5-2):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت    67
شكل(5-3):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی    68
شكل(5-4): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی    69
شكل(5-5):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی    69
شكل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگی    70
شكل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    72
شكل(5-8):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران    73
شكل(5-9): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز    74
شكل(5-10):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز    74
شكل(5-11): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار    75
شكل(5-12):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار    75
شكل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز    75
شكل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگی بهار    75
شكل(5-15):نقشه توزیع مكانی بارندگی فصل پائیز    78
شكل(5-16): نقشه توزیع مكانی بارندگی فصل بهار    79
شكل(5-17): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    81
شكل(5-18): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    81
شكل(5-19): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    82
شكل(5-20): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    82
شكل(5-21): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 83
شكل(5-22): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    83
شكل(5-23): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیزبا احتمال وقوع 75 درصد    86
شكل(5-24): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 75 درصد    86
شكل(5-25): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد    87
شكل(5-26): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد    87
شكل(5-27): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد 88
شكل(5-28): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد    88
شكل(5-29): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد    91
شكل(5-30): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد    91
شكل(5-31): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد    91
شكل(5-32): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد    92
شكل(5-33): نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد    95
شكل(5-34): نقشه توزیع مكانی بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد    96
شكل(5-35): نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد    97
شكل(5-36): نقشه توزیع مكانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد    98
شكل(5-37): نقشه توزیع مكانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد    99
شكل(5-38): نقشه توزیع مكانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد    100
شكل(5-39): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه    102
شكل(5-40): واریوگرام مربوط به دما    102
شكل(5-41): واریوگرام متقابل به دما    103
شكل(5-42): نمودار دما    103
شكل(5-43): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    105
شكل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد    106
شكل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد    106
شكل(5-46): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی    107
شكل(5-47): واریوگرام دما با  احتمال وقوع 75 درصد    107
شكل(5-48): واریوگرام متقابل با  احتمال وقوع 75 درصد    108
شكل(5-49): واریوگرام دما با  احتمال وقوع 90 درصد    108
شكل(5-50): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتی    111
شكل(5-51): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتی    112
شكل(5-52): نمودار میانگین تبخیر    114
شكل(5-53): واریوگرام تبخیر    114
شكل(5-54): واریوگرام متقابل تبخیر    115
شكل(5-55): نمودار تبخیر 115
شكل (5-56): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی    117
شكل(5-57): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد    118
شكل(5-58): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد    118
شكل(5-59): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد    118
شكل(5-60): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد    119
شكل(5-61): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد    119
شكل(5-62): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد    120
شكل (5-63): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتی    123
شكل (5-64): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتی    124
شكل(5-65): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی 126
شكل(5-66): نقشه شیب منطقه مطالعاتی 127
شكل(5-67): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم در استان تهران    130
شكل(5-68): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران    131
شكل(5-69): نقشه پهنه بندی كشت گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران    132
شكل(5-70): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در كرج    133
شكل(5-71): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در فیروزكوه    134
شكل(5-72): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در ورامین    135
شكل(5-73): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در دماوند    136
شكل(5-74): نمودار همستگی عملكرد گندم دیم با باراندگی در ری    136

 

چكیده
شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد كشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه كه در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره،  دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دور? رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های  معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرك وزنی(WMA) باتوان های1 الی 5 می باشد. نتایج این بررسی نشان دهند? مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره كرد، كه بر اساس پارامترهای آن می توان شبكه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراكنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تكنیك متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های كوكریجینگ می توان از متغییر كمكی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.
همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یك از پارامترهای هواشناسی  با احتمال وقوع 75و 90 درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند كه مناطق شمالی استان برای كشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای كشت نامناسب می باشد.
نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد كه روش كوكریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش كوكریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دور? رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی كه با استفاده از روش های مذكور ترسیم شد، نقشه های مذكور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد كشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.
نقشه نهایی نشان دادكه عمده مناطق مناسب برای كشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی كرج و مناطق بسیار پراكنده درقسمت های مركزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد.  مناطق متوسط برای كشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند،  ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای كشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز كوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.
كلمات كلیدی: پهنه بندی، گندم دیم، روش های زمین آماری، استان تهران.

 

فصل اول
كلیات
1-1 -مقدمه
شناخت پارامترهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان زراعی یكی از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملكرد و به تبع آن بالا بردن تولید می باشد و این موضوع به ویژه در شرایط كشاورزی دیم از اهمیت بیشتری برخوردار است. چون اقلیم در كشت دیم بیشترین تاثیر را در عملكرد گندم دارد.  كاشت بی رویه گندم دیم در مناطق نامساعد و عدم استفاده مناسب از امكانات بالقوه اقلیمی سبب تخریب منابع طبیعی و هدر رفتن سرمایه های ملی می گردد.
گندم یك محصول استراتژیك و مهمترین محصول زراعی كشور است و نقش بارزی در تأمین تغذیه مردم دارد، بنابراین اگر بتوان با توجه به نیازمندی های اکو فیزولوژیکی این محصول، عوامل محیطی مناطق مساعد كشت گندم دیم را شناسایی نمود و محدودیت ها یا توانمندی‌هایی كه اقلیم در محیط ایجاد كرده است را شناسایی نمود، عملاً می توان به عملكرد بیشتری در واحد سطح دست یافت. این امرسبب بهبود شرایط اقتصادی كشاورزی و سطح درآمد كشور خواهد گردید.
 پهنه بندی اقلیمی- كشاورزی، كشاورزان را قادر می سازد كه عملیات كشاورزی را متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه تطبیق دهند. این امر باعث می گردد كه خسارت وارد شده بر محصول كه ناشی از عدم شناخت كافی متغیرهای اقلیمی است، كاهش یابد. بعضی از دانشمندان از جمله واتسون  (1964) بر این باورند كه نوع تولید كشاورزی از جمله، نوسان محصول به آب و هوا بستگی دارد. بنابراین، امروزه، بزرگترین مشكل در هواشناسی كشاورزی اثر نوسان آب و هوا بر محصول است (خالدی،1374).
دو گروه اصلی برای توسعه وارتقاء فعالیت های زراعی دخالت دارند: عوامل پایدار وعوامل ناپایدار. عوامل پایدار عواملی هستند كه طی سال های متمادی، تغییرات آنها بسیار كم وبطئی است از جمله این موارد شیب، ارتفاع، جهت ونوع خاك را می توان نام برد. عوامل ناپایدار عواملی كه دارای تغییرات زمانی می باشند، مانند میزان بارندگی، دما ، رطوبت و ... . نكته حائز توجه این كه برای ایجاد وتوسعه فعالیت های زراعی موفق، امكان اصلاح یاتغییر عوامل پایدار متناسب با نیاز وجو دارد ولی تغییر شرایط اقلیمی به جز در شرایط گلخانه ای امكان پذیر نمی باشد و حتما می بایستی وضعیت زراعی را متناسب با همان شرایط تنظیم نمود(رسولی وهمكاران، 1384. راشد محصل، 1385).
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، انجام تحقیقات منطقه‌ای برای تعیین مناطق مساعد کشت هر گیاه زراعی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با تحلیل مشاهدات آب و هوایی  بااستفاده از روش های زمین آماری نظیر کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی وتلفیق عوامل محلی با استفاده از عملیات انطباق لایه های مختلف و آنالیز آماری، پهنه بندی اقلیمی- كشاورزی استان تهران برای كشت گندم دیم در محیط GIS صورت گرفت و در نتیجه استعداد اراضی برای كشت این محصول شناسایی گردید.
1-2- تعریف حدود موضوع
پهنه بندی مناطق مستعد برای کشت گندم دیم در استان تهران باتوجه به فاکتورهای اقلیمی(بارندگی،دما وتبخیر وتعرق به روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد وعوامل زمینی (ارتفاع و شیب )به کمک روش های زمین آماری برای كشت گندم دیم در محیط GIS، موضوع اصلی تحقیق به شمار می رود. عناصر آب و هوایی وعوامل محلی در تعیین نوع كشت و عملكرد محصول اهمیت بسزایی دارند.

 

 1-3- بیان مسئله پژوهش
به دنبال روند تکاملی روش های زمین آماری در تخمین ذخایر معدنی،پهنه بندی مناطق آلوده (از نظر آلودگی منابع خاک، آب، هوا) پهنه بندی مناطق مساعدکشت و... ، روز به روز پایه های زمین آمار ونفوذ این علم به شاخه های مختلف سایر علوم به صورت بارز تری نمایان می شود. روشهای زمین آمار می تواند برای متغییرهایی که ساختار مکانی دارند، مفید واقع شوند. با توجه به شبکه جمع آوری اطلاعات اقلیمی در کشور که یک شبکه نسبتأ منسجم می باشد، می توان تأثیر تلفیقی عوامل مختلف اقلیمی نظیر بارندگی، دما وتبخیر وتعرق و محلی نظیر ارتفاع، شیب ... برای تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران را بررسی و تحلیل نمود.
گندم گیاهی است که به مقدار زیاد در مساحت وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا وایران کشت می شود. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم، شناسایی مناطق مساعد برای کشت این محصول زراعی براساس داده های اقلیمی باعث افزایش عملکرد آن خواهد شد. در این بررسی جهت تعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم دراستان تهران از عناصر اقلیمی بارش ، دما وتبخیر وتعرق بالقوه(با استفاده از روش پنمن مانتیث فائو) در طول فصل رشد واز عوامل زمینی شیب وارتفاع استفاده می گردد.
تجزیه وتحلیل متغیرهای اقلیمی بااستفاده از روش های زمین آمار همچون کریجینگ، کوکریجینگ ومیانگین متحرک وزنی صورت خواهد گرفت. سپس با استفاده از توابع سیستم اطلاعات جغرافیایی متناسب باقابلیت دیم هر کدام از عوامل مطالعاتی را به حالات  مناسب، متوسط، ضعیف و نامناسب تقسیم بندی نموده ونقشه های مربوط را ترسیم می کنیم. در ادامه از روی هم قرار دادن نقشه های یاد شده یک نقشه نهایی حاصل می آید.

 

منابع
1-    اقدسی، فاطمه. 1383. ارزیابی چند روش زمین آماری ترسیم میدان عددی بارندگی روزانه وسالانه(مطالعه موردی دشت برخوردار)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه هواشناسی کشاورزی.
2-       اسدی،ح. وهمکاران. 1379. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور پهنه بندی داده های نیاز آبی گیاهان (مطالعه موردی استان خوزستان). مجله خاک وآب ویژه نامه آبیاری. جلد12. شماره 10.
3-    بازگیر، سعید. 1378. بررسی پتانسییل اقلیمی زراعت گندم دیم (مطالعه موردی استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
4-    شهابی فر، مهدی، کوچک زاده، م، محمدزاده، م، میر لطفی، س. م. 1383. استفاده از روش های زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر قند استان تهران، مجله چغندر قند.جلد20، شماره 2.
5-    جهانبخش اصل، سعید (1374)، استفاده از داده های آگروکلیمایی وپیش بینی هوا در فراوریهای کشاورزی، نشریه دانشکده علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه تبریز، شماره2.
6-     حسنی پاک، علی اصغر. 1386، زمین¬آمار (ژئواستاتیستسک)، چاپ دوم، انشارات دانشگاه تهران.
7-    حسامی، مرضیه، 1386.  پهنه بندی اقلیمی وپیش بینی عملكرد گندم وجو دیم بر اساس پارامترهای هواشناسی در استان فارس. پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده كشاورزی دانشگاه شیراز.
8-    خالدی، شهریار. 1374، آب وهواشناسی کاربردی، تهران انتشارات نشر قومس.
9-    دین پژوه، یعقوب، موحد دانش، ع. ا. 1375. تعیین مناطق مساعد برای تولید غلات دیم با توجه به بارش های ماهانه آذربایجان شرقی،  آذربایجان شرقی و اردبیل، مجله نیوار، شماره3، صفحات:25- 38.
10-رستگار، محمد علی. 1371. دیمکاری، انتشارات برهمند.
11-رسولی،علی اكبر. قاسمی گلعذانی، کاظم. سبحانی، بهروز. 1384. نقش بارش وارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان اردبیل)، مجله جغرافیا وتوسعه، صفحات183-200.
12-راشد محصل،محمد حسین. کوچکی، عوض. 1385. اصول وعملیات دیمکاری، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
13- سرمدیان، ف. 1376. بررسی و رده بندی خاکها وتناسب اراضی در سه اقلیم خشک، نیمه خشک ومرطوب منطقه شرق مازندران (گرگان وگنبد). رساله دکتری دانشگاه تهران.
14- سازمان هواشناسی کشور وشرکت کوانتا. 1354. مطالعه اقلیم کشاورزی 15 محصول زراعی کشور، انتشارات سازمان هواشناسی کشور.
15-سبحانی، بهروز. 1384. پهنه بندی آگروکلیماتیک استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای در محیطGIS، رساله دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.
16- صدقیانی پور، علی.  1387. بررسی پتانسییل اقلیمی كشت گندم دیم در  استان آذزبایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران .
17- علیجانی، ب، م. کاویانی، 1373. مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت.     
18- علیزاده، امین. کمالی، غلامعلی. 1386. نیاز آبی گیاهان در ایران، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
19-فرج زاده، منوچهر، تکلوبیغش، عباس. 1380. ناحیه بندی آگروکلیمایی استان همدان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی با تأکید بر گندم، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 41.
20- قربانی، خلیل. 1385. پیش بینی منطقه ای تولید گندم بر اساس داده های بارندگی و ارائه نتایج در محیط GIS (مطالعه  موردی شمال مركزی ایران)، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران.
21-کاظمی راد، مظفر، علیجانی، ب.1377، تعیین زمان ومنطقه مساعد کشت گندم دیم در آذربایجان غربی بر اساس توزیع دما و بارش، پایان نامهکارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم.
22-کمالی، غلامعلی. 1376. بررسی اکولوژیکی توانائی های دیمزارهای غرب کشور از نظر اقلیمی وبا تأکید خاص برروی گندم دیم، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران.
23-مخدوم، مجید. درویش صفت، علی اصغر. جعفرزاده، هورفر. مخدوم، عبدالرضا. 1380. ارزیابی وبرنامه ریزی محیط زیست باسامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، انتشارات دانشگاه تهران.
24-مظفری، غلامعلی.1380. ارزیابی قابلیتهای محیطی کشت گندم دیم – اقلیم شناسی کشاورزی، مطالعه موردی کرمانشاه، رساله دکتری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
25-متین، محمود. 1379. تعیین روش میان¬یابی مناسب برای تبخیر و درجه حرارت در اقلیم خشک و نیمه خشک حوزه مرکزی ایران. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، رشته آبخیزداری. مرکز اموزش عالی امام خمینی(ره).
26-مهدی زاده، مهیار. مهدیان، محمد حسین و حجام، سهراب. 1385. کارایی روش¬های زمین¬آماری در پهنه¬بندی اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه. مجلد فیزیک زمین و فضا، جلد 32، شماره 1، ص 116-103
27-مهدیان، محمدحسین، حسینی چگینی، ابراهیم. متین، محمود. 1378. برآورد تبخیرسالیانه با استفاده از روشهای ژئوستاستیکی در حوزه مرکزی ایران، مجموعه مقالات هفتمین سمینار سراسری آبیاری، دانشکده شهید باهنر کرمان.
28-مهدوی، محمد. حسین چگینی، ابراهیم. مهدیان، محمد حسین. رحیمی بندرآبادی، سیما. 1383. مناسبترین روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک ونیمه خشک جنوب شرق ایران، مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران.
29-مهدوی، محمد، 1384. هیدرولوژی کاربردی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ پنجم.
30-محمدی، جهانگیر، 1385. آمار مکانی(ژئوستاتیستیک)، انتشارات پلک، چاپ اول.
31- نظری زاده،  فرزاد. ارشادیان،  بهناز و زند وکیلی،  کامران،  1385. بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بالارود در استان خوزستان،  اولین همایش منطقه‌ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه‌های کارون و زاینده رود،  دانشگاه شهرکرد.
32- Austrin. R.B. 1987. The Climate Vulnerabily of Wheat in International Symposium on Climate Variabity and Food.
33-Abtew. W.. J. Obeysekera. and G. Shin. 1993. Spatial Analysis for Monthly Rainfal in Southern Florida. Water Resources Bulletin. 29(2): 179-188.
34- Balla.L. L. Sumacs and J. Plester. 1975. Effect of meteorological factors on yield of winter wheat at Martovasar. Ace Agronomial Academia Scietiarum Hungarica. 21: 386-390.
35-Campling. P., Gobin. A., and J. Fegen. 2001. Temporal and spatial rainfall across humid Tropical Catchment. Hydrological processes. 15.
36- Chin D.A. and S., Zhao.. 1995. Evaporation –pan Networks. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 121(5): 338 – 346
37- Diodato. N. 2005. The influence of topographic variable on the spatial variability of precipitation over small region of complex Terrcin. International Journal of Climatology. 25: 351 – 363.
38- Diodato. N.,and M., Ceccarelli. 2005. Interpolation process using multivariate geostatistics for maping of climatological precipation in the Sennio mountains(Southern Italy). Earth surface and Land form. 30. 259-28.
39- Driks. K. N., J.E. Hay. C.D. Stow and D. Harris. 1998. High-resolution studies of rainfall on Norfolk Island. part two: Intrpolation of rainfall data. Journal of Hydrology.208: 187–193.
40- FAO., 1972; Crop ecology zones of Iran. Food and Agriculture  
Organization of the united nations, Rome .
41-Fisher. R. A. and Maurer. 1976. Crop temperature modification and yield potential in dwarf spring wheat. Ann. Appl. Biology. 80.
42- Goovaerts. P. 2000. Geostatistical approach for incorporating elevation in to the spatial interpolation of rainfall: J. Hydrology. Amesterdam. 228(1-2). 113-129.
43- http://www.farhangsara.com
- http://irdad.com
44- Hu. k.L.. B.G. Q.M. Lin. G. T.Li and D.L. Chen. 1999. Spatial variability of soil nutrients in wheat field. Transaction of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 15(3): 33-38.
45- Haberlandt. U. 2007. Geostatistics interpolation of  hourly precipitation from rain gauges and radar for a large- scale extreme rainfall event. Journal of Hydrology(2007) 332. 144-157.
46- Jarris. C. H and others. 2002. Towards a Britihs Framework for Enhancing the availability and Value of Agro-meteorological Data. Applid Geography. Vol 22.
47- Lammason. T. 1974. The influence of rainfall on prosperity in Easteren Montana. 1878- 1974. Mimegraphed Rep. 7. Regioni. U.S. forest service.
48-Mavi. H.S. 1961. Introduction to Agrometeorology.209-224.
49-Lewin. J.1972. Simpie Soil Water Simuiation Model for Assessing the Irrigation Requirements of Wheat. Jour.Agric. Res. 22(4). pp.201-213. -45
50-Mahdian.. M.H. and J.Gallichand.1997 . Reginal Estimation Of Water Deficit And Potato Yield In Quebes. Can. Agr. Eng. 39(3): 165-175.
51-Mohammadi .G. and Van Meroone. 1999. Using eostatistical tools to prepare hazard zonation map of ecological pollution.      Tarbite Modares University.
52 -Nalder.J.A. and R.W.Wein.. 1998. Spatial interpolation of climate norals: test of a new method. Canadian Boreal forest . agri-forest. 94(4):211-225.
53- Norwood. C. A.. 2000. Dryland winter wheat as affected by previous crop. Agronomy journal. 92: 121-127.
54- Panagopoulos. T.. J. Jesus. M. D. C. Antunes and. j. Beltrao. 2006. Analysis of Spatial Interpolation for Optimizing management of a salinized field Cultivated with lettuce. European J. of Agronomy 24: 1-10.
55- Reddy. S. J. 1983. Agroclimatic Classification of semi arid tropics. IV. Classification of India. Senegal. and Upper Volta. Agriculter Meteorol. 30: 293-325.
56-Rathor. P.S. 2005. Techniques and Management of Flied Crop production. Agrobios India. Jodhpur.
57- Robinson.T.P . and G. Metternicht. 2006. Testing the performance of spatial interpolation techniques for mapping soil properties. Computer and Electeronics in Agriculture 5097-108
58-Rojas. R., and J. Roldan. 1996. Evapotranspiration Mapping and Irrigation Scheduling for Olive Trees. Proceeding of The International Conference R0me.
59-Russo of f. Napolitano. and E. Gorgueei. 2005. Rainfall monitoring system over an urbun area: The city of  Rome. Hydrological processes. 19: 1007-1019.
60- Skirvin. S., Stuart. M., Marsh.E.. Mcclaran. M.P. and M Meko. 2003. Climate spatial variability and data resolution in a semie – arid watershed. south- eastern Arizon. Journal of Arid Environments. 54: 667- 686.
61-Satya. P.. 1999. GIS-Based spatial crop yield modeling. 58
http:.www. Gisdevlopement. Net.aars.1999.ts.
62- Soltani. A. and others.. 2004. Assesing linear interpolation to generate daily radiation and temperation data for use in crop Simulation. European Journal of Agronomy. Vol 21.
63-Sousa. V.. L.S. Pereira. M. F. M. Olalla and C. Fabeiro. 1999. Regional analysis of irrigation water requirements using kriging. Application to Potato Crop (Salanum tuberosum L.) at Tras- os – Montes. Agricultural Water Management. 40(2-3):221-233.
64-Veron. S.. R.. et al.. 2004. International variability of wheat yield in the Argenting pampas during the 20th  century. Agriculture ecosystem and environment. Vol 103: 177-190.
65- Visher. 1995. Comperative Agricultural potentials of the world Region. Econ.  Geography. No.31. pp12-86.
66- Vicente-Serrano. S. M.. Saz-ssanachez. M.A.. and J. M., Cuadrat. Comparative analsis of interpolation methods in the middle Erbo vally (Spain): application to annual prrcipitation and temperature. Climate Research. 24(2):
161- 180.
67- Watson. D.J., 1964. Weather and Plant Yields. Academic press. New yorl
68- Zhang. Y. 1994. Numerical experiments for the impacts of temperature and precipation and temperature and precipitation variation on the growth and development of winter wheat.JOURNAL OF Environment Science. 5:194-200 .
69- Zupan. M., J.W. Einax. J. Kraft. F. Lobnik and V. Hudnik. 2000. Chemometric Characterization of soil and plant pollution. Part 1: multivariate data analysis and geostastical determination of relationship and spatial structure of inorganic contaminants in soil Enviromental  Sience and pollution Research International. 7(2): 89-96.

لینک کمکی