دانلود رایگان بررسی و شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی و شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی و شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده     1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق    4
1-1- رده بندی گیاهی و مشخصات گیاه شناسی    5
1-2-1- ریشه    5
1-2-2- تنه وبازوها     6
1-2-3- شاخه های یک ساله    7
1-2-4- جوانه     8
1-2-5- پیچک     9
1-2-6- برگ     10
1-2-7  گل    11
1-2-8- خوشه ومیوه    11
1-3- سطح زیر کشت انگور در دنیا و ایران    13
1-4- انگورهای تازه خوری، کشمشی وشیره ای    14
 1-5- ارزش غدایی انگور    15
فصل دوم: بررسی منابع    16
2-1- روشهای شناسایی درختان میوه    17
2-1-1- شناسایی ارقام میوه براساس صفات مورفولوژیکی    17
2-1-2- شناسایی ارقام میوه به روش مولکولی    21
فصل سوم: موادها و روش ها    23
3-1- شاخه جوان    27
3-2-1- میزان بازشدگی نوک    27
3-2- 2- تراکم کرک های خوابیده نوک    28
3-2- 3- شاخه رنگ آنتوسیانین کرکهای خوابیده نوک    28
3-3- صفات اندازه گیری شده روی برگ جوان    29
3-3-1 رنگ سطح رویی پهنک    29
3-3-2- تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    29
3-3-3-  تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    30
3-2- تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک    30
3-4- صفات شاخه سال جاری    30
3- 4- 1- عادت رشد (قبل ازبستن)    30
3- 4- 2- رنگ قسمت پشتی میان گره(نوردیده)    31
3- 4- 3- رنگ قسمت شکمی میان گره    32
3- 4- 4- تراکم کرکهای ایستاده درمیان گره ها    33
3-5- پیچک     33
3- 5-1- تعدادپیچکهای متوالی    33
3– 5-2- طول پیچک    34
3-6- اندامهای جنسی گل    35
3-7- برگ گل    36
3-7-1- اندازه ی پهنک    36
3-7-2-  شکل پهنک    36
3-7-3-  تاولی شدن سطح رویی پهنک    37
3-7-4-  تعداد لوب    38
3-7-5- عمق بریدگی های جانبی بالایی    38
3-7-6- آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنک    39
3-7-7-  آرایش بریدگی پهنک در مجاور دمبرگ    39
3-7-8-  بریدگی ختم شده به رگبرگ های اصلی    40
3-8- دندانه    41
3-8-1  طول دندانه    41
  3-8-2- نسبت طول به عرض دندانه    42
3-8-3- شکل دندانه    42
3-9- برگ کامل    43
3-9-1- رنگ انتوسیانین رگبرگهای اصل درسطح رویی پهنک    43
3-3-2- تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح رویی پهنک    44
3-9-3- تراکم کرکهای ایستاده روی رگبرگهای اصلی درسطح زیرین پهنک     44
3-9-4-  طول دمبرگ درمقایسه بارگبرگ میانی    45
3-10- زمان شروع رسیدن حبه    45
3-11- تراکم خوشه    45
3-11- 1- اندازه(بدون دم)    46
3-11- 2- تراکم خوشه    46
3-11- 3- طول دم خوشه     47
3-12- شکل حبه      47
3-12-1- اندازه حبه    47
3-12-2- شکل حبه    48
3-12-3- رنگ پوست (بدون لایه سفید ومومی)    48
3-12-4- جداشدن از دم حبه    49
3-12-5  ضخامت پوست    49
3-13- گوشت حبه     50
3-13-1- رنگ انتوسیانین گوشت    50
3-13-2- سفتی گوشت    50
3-14- شاخص طعم    51
3-15- تشکیل دانه    52
3-16- شاخه چوبی      52
3-16-1- رنگ اصلی شاخه چوبی( بدون لایه فید مویی)    52
3-16-2- صافی سطح    53
فصل چهارم: نتایج و بحث     54
4-1- ارقام شناسایی شده در شهرستان مرند    55
4-2- نتایج تجربه کلاستر     56
4-2- بررسی خصوصیات اندازه گیری شده ارقام انگور    67
4-3-1-صاحبی    67
4-3-2-عسگری    69
4-3-3-گز نداحی    71
4-3-4- خلیلی    73
4-3-5- فن آقی    75
4-3- 6- امام    77
4-3-7- تبرزه    79
4-3-8- کشمشی    81
4-3-9- اغ ایوزوم    83
4-3- 10- کشمشی قرمز    85
4-3-11- دیزماری    87
4-3- 12- اینک امجکی    89
4-3-13- رازقی     91
4-3-14- فخری سرخ      93
4-3-16- رشیدی     95
4-3-15-کافوری      97
4-3-17- پلنگی    99
4-3-18- حسینی    101
4-3- 19- گرمیان      103
4-3- 20- خزانی    105
4-3- 21- علی بابا      107
4-3-22- سلطانی      109
4-3- 23- قره خلیلی    111
 4-3-24- مسکا      113
4-3-25- عسگری دانه دار.      115
4-3-26- لعلی بی دانه    117
4-3-27- بورن ایی     119
4-3-28- ریش بابا    121
4-3-39- الحقی    123
نتیجه کلی    125
پیشنهادات     126
منابع و مأخذ     127
منابع فارسی    127
منابع انگلیسی     129


فهرست جداول

جدول 1-1- تولید کشمش در سطوح جهان    13
جدول 1-2- تولید کشمش در سطوح جهان    14
جدول1-3- میزان عناصر موارد غذایی موجود در یکصد گروه انگور تازه و شمش15
جدول3-1- امتیاز بندی بر اساس میزان بازشدگی نوک    27
جدول3-2- امتیاز بندی بر اساستراکم کرک های خوابیده نوک    28
جدول3-3- امتیاز بندی رنگ آنتوسیانین کرکهای خوابیده نوک    28
جدول3-4- امتیاز بندی براساس رنگ سطح رویی پهنک    29
جدول3-5- امتیاز بندی تراکم کرک¬های خوابیده بین رگبرگ¬های اصلی در سطح زیرین پهنک30
جدول 3-6- تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ¬های اصلی در سطح زیرین پهنک    30
جدول 3-7- امتیاز بندی بر اساس عادت رشد    31
جدول3-8- امتیاز بندی رنگ قسمت پشتی میان گره    32
جدول3-9- امتیاز بندی براساس رنگ قسمت شکمی میان گره    32
جدول 3-10- امتیاز بندی براساس تراکم کرکهای ایستاده درمیان گره ها     33
 جدول 3-11- امتیاز بندی براساس تعدادپیچکهای متوالی    34
جدول 3-12- امتیاز بندی براساس طول پیچک    34
جدول 3-13- امتیاز بندی بر اساس اندامهای جنسی گل    35
جدول 3-14- امتیاز بندی بر اساس اندازه ی پهنک    36  
جدول 3-15- امتیاز بندی براساس شکل پهنک    36
جدول 3-16- امتیاز بندی بر اساس تاولی شدن سطح رویی پهنک    37
جدول 3-17- امتیاز بندی بر اساس عمق بریدگی های جانبی بالایی    38
جدول 3-18- امتیاز بندی بر اساس تعداد لوب    38
جدول 3-19-امتیاز بندی بر اساس آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنگ    39
جدول 3-20 – امتیاز بندی براساس آرایش بریدگی پهنگ در مجاور دمبرگ    40
جدول 3-21-  امتیاز بندی بر اساس  بریدگی ختم شده در رگبرکهای اصلی    41
جدول 3-22-امتیاز بندی براساس طول دندانه    41
جدول 3-23- امتیاز بندی بر اساس نسبت طول به عرض دندانه    42
جدول 3-24- امتیاز بندی بر اساس شکل دندانه    42
جدول 3-25- امتیاز بندی بر اساس رنگ آنتوسیانین رگبرگ های اصلی در سطح روی پهنک    43
جدول3-26-امتیازبندی بر اساس تراکم کرک¬های ایستاده¬روی رگبرگ¬های اصلی زیریـن پهنک44   
پهنکپجدول 3-27- امتیاز بندی بر اساس طول دمبرگ در مقایسه با رگبرگ میانی    44
جدول 3-28- امتیاز بندی بر اساس زمان شروع رسیدن حبه    45
جدول 3-29- امتیاز بندی بر اساس اندازه خوشه    45
جدول 3-30- امتیاز بندی بر اساس تراکم خوشه    46
جدول 3-31- امتیاز بندی بر اساس طول دم خوشه    46
جدول 3-32- امتیاز بندی براساس اندازه حبه    47
جدول 3-33- امتیاز بندی براساس شكل حبه     47
جدول 3-34- امتیاز بندی براساس رنگ پوست حبه    48
جدول 3-35- امتیاز بندی براساس سهولت جدا شدن حبه از دمگل    49
جدول 3-37- امتیاز بندی براساس ضخامت پوست حبه    49
جدول 3-38- رنگ آنتوسیانین گوشت    50
جدول 3-39 – امتیاز بندی براساس سفتی گوشت    50
جدول 3-40- امتیاز بندی بر اساس شاخص طعم    51
جدول 3-41- تشكیل دانه    52
جدول 3-42- امتیاز بندی بر اساس رنگ اصلی شاخه چوبی    52
جدول 3-43-امتیاز بندی بر اساس صافی سطح    53
جدول 4-1- ارقام شناسایی شده انگور در شهرستان مرند    53
جدول 4-2- فاصله اقلیدسی   
جدول 4-2- خصوصیات ارقام شناسایی شده    

فهرست اشکال

شکل 3-1- میزان بازشدگی نوک    27   
شکل3-2- عادت رشد    31
شکل 3-3- شکل گره    32
شکل3-4- شکل گره     33
شکل 3-5- تعدادپیچکهای متوالی    34
شکل 3-6- اندامهای جنسی گل    35
شکل 3-7- شکل پهنک    37
شکل3-8 - آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنگ     39
شکل3-9- آرایش بریدگی پهنگ در مجاور دمبرگ    40
شکل 3-10-  بریدگی ختم شده در رگبرکهای اصلی     41
شکل3- 11- شکل دندانه    43
شکل 3-12- شكل حبه     48
شکل 3-13- صافی سطح    53
نمودار تجزیه کلاستر به روش بارد     60

چکیده
انگور(Vritis vinifera. L)یکی از مهمترین میوه¬های باغبانی است که از دیر باز مورد استفاده بشر قرار می¬گیرد .این گیاه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. انگور گیاهی چوبی دائمی وکم وبیش سازگار با مناطق مختلف آب وهوایی است. استان آذربایجان شرقی دارای بیش از 23570 هکتار سطح زیر کشت می¬باشد که 607 هکتار آن در شهرستان مرند واقع است.
در پژوهش حاضر شناسایی ارقام انگور در استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند برطبق دیسکریپتور بین المللی IBPGR)) در سال 1389 انجام شد براساس بررسی های که انجام شد تعداد 29 رقم انگور در این شهرستان شناسایی شد جهت شناسایی این ارقام 43 صفت روی هر یک از ارقام مورد مطالعه قرار گرفت رنگ میوه¬ سفید یا سبز- زرد (21 رقم ) سیاه (3رقم)، قرمز (5 رقم) و رقم الحقی دارای گلهای ماده با پرچم های واژگون و بقیه ارقام دارای گل های هرمافرودیت بودند. در بین این ارقام، رقم تبرزه یبیشترین شیرینی (TSS=43%) و رقم رازقی(( TSS=3/66% کم شیرین می باشد و از نظر انبارداری ارقام فن آقی، امام، پلنگی، گرمیان، مسکا و دیزماری بعلت دارا بودن پوست ضخیم درصد قند بیشتر برای انبارداری موثر است و از نظر زمان رسیدن این ارقام به پنج گروه خیلی زود رس، زود رس، متوسط رس، دیر رس و خیلی دیر رس طبقه بندی شده اند که ارقام خلیلی و قره خلیلی خیلی زود رس و رقم دیزماری زود رس می باشد و ارقام صاحبی، عسکری، گزندایی، فن آقی، گرمیان ، امام، کشمش، آغ اوزوم ، کشمش قرمز، رازقی، کافوری، رشیدی، پلنگی، خزانی، علی بابا، سلطانی، عسکری دانه دار، لعلی بیدانه، بورن ایی، ریش بابا و الحقی جزء ارقام متوسط رس می باشند و ارقام تبرزه، اینک امجکی و فخری سرخ دیررس و رقم مسکا جزء رقم خیلی دیررس می باشند و از نظر تشابه بیشترین فاصله بین رقم مسکا و دیزماری و کمترین فاصله بین رقم سلطانی و رازقی است.
در بین این ارقام رقم مسکا از بقیه ارقام متفاوت است.
واژه های کلیدی: انگور,ارقام ,دیسکریپتور,هرمافرودیت.


مقدمه

ایران مهد پرورش و سرزمین مادری انگور به شمار می¬رود وجود ارقام مختلف انگور در جنگلهای مازندران وجنگلهای غرب کشور مانند سردشت که دارای بوته های فراوان انگور خودرو می باشد این نظریه را که معتقدند پرورش انگور برای اولین بار از منطقه ای واقع در بین کوههای قفقاز تا سواحل جنوبی بحر خزر و ارتفاعات غربی ایران شروع شده است را تایید می¬کند. بعلاوه تنوع ارقام و تاکستانهای فعلی مناطق آذربایجان که طی قرون و اعصار به وجود آمده¬اند نیز می¬تواند موید این نظریه باشد که پرورش بوته انگور و انتشار ارقام ، مسیر وحرکت خود را همراه با فتوحات ایرانیان در غرب، همین مناطق آغاز کرده و سپس توسط یونانیان ،رومیان واعراب به مناطق اروپا وآفریقا انتشار یافته است، بطوریکه در متون تاریخ نیز ذکر شده در سده دوم قبل از میلاد انگور از نواحی شمال شرقی امپراطوری ایرانیان به چین رسیده است به نظر می رسد اطلاق نام سلطانایا به انگور کشمش بی¬دانه ایران در کشورهای اروپایی به این علت است که از سلطانیه آذربایجان به اروپا برده شده است و این همان واریته تامسون است که از اروپا به آمریکا رفته، امروزه از بهترین ارقام مورد کشت در کشورهای انگور خیز دنیاست وسالیانه صدها هزار تن خشکبار از آن تهیه می¬شود(8).
باتوجه به اینکه استان آذربایجان شرقی دارای بیش از 23750 هکتار سطح زیر کشت انگور در کشور باشد که 607 هکتار آن در شهرستان مرند واقع است و نیز به دلیل اینکه تعداد ارقام در این منطقه نسبتاً زیاد است بنابراین این ضرورت شناسایی ارقام انگور بیش از پیش احساس می¬شد(1).
شناسایی ارقام انگور برای اولین بار در استان آذربایجان غربی توسط مهندس علی دادگرصورت گرفت. تعداد ارقام انگور با توجه به پراکنش آن در سرتاسر ایران به حدود 600 رقم تخمین زده می شود(8¬).
در این رابطه ارقامی وجود دارند که دارای میوه های مطلوب ،مخصوص تازه خوری کشمش وخشکبار می¬باشند که این ارقام در حال حاضر در سطح وسیع مورد کاشت وکار قرار می¬گیرند وارقامی نیز در این میان وجود دارند که دارای میوه های مطلوبی نبوده ودر خطر نابودی کامل هستند وبه صورت تک بوته ،در کوشه وکنار باغات رویش دارند که چه بسا ممکن است این ارقام که مورد بی¬مهری واقع شده¬اند دارای ژنهای باارزش، همچون، مقاومت ¬بر سرما شوری خشکی ،آفات¬و امراض باشد که بدلیل عدم شناسایی و نداشتن شناخت دقیق از ماهیت ژنتیکی آنها مورد استفاده قرار نگرفته ونسل آنها در حال از بین رفتن است و درآینده ما به جز جند رقم تجارتی ارقام دیگری نخواهیم داشت(8).
هدف از این پژوهش، شناسایی بهترین ارقام سازگار با آب و هوای شرایط محیطی منطقه که بهترین کیفیت میوه و رشد را دارند و همچنین شناسایی ارقام موجود در منطقه جهت برنامه¬ریزی بعدی برای مبارزه با آفات و بیماریهای آن امری ضروری به نظر می رسد و همچنین کدام ارقام با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار هستند.

 

منابع و مأخذ
منابع فارسی
1- اداره کل کشاورزی آذربایجان شرقی.1390.آمار سطح زیر کشت و تولید محصولات سالانه، آذربایجان شرقی
2- تفضلی، ع. الف. حکمتی، ج و فیروزه، پ.1370. انگور. انتشارات دانشگاه شیراز:100-10
3- جلیلی مرندی، ر. 1386. میوه های ریز. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه: 168-133
4- خدیوی خوب، ع. زمانی، ذ. الف. بوذری، ن و فتاحی مقدم، م. ر.1387. ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از ارقام گیلاس با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و نشانگر RAPD. مجله به نژادی نهال بذر 25: 209-195
5- رسولی، و.الف.1381. معرفی سه رقم انگور متحمل به تنش خشکی در استان قزوین. همایش علوم باغبانی. 4. 
6- سلوکی، م.ریگی نژاد، ن. کمال الدینی، ح. سیاسر، ب ویگنانی، ر. 1384. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور سیستان با استفاده از مارکر مولکولی RAPD. همایش ملی بیوتکنولوژی ایران: 4 .
7- سیاری، م.1382. تولید میوه¬های معتدله و نیمه¬گرمسیری. انتشارات دانشگاه ایلام. 360-.351
 8- شوری، م. 1370. شناسایی و مطالعه ارقام محلی انگور در شمال خرسان ( بجنورد و قوچان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
9- فتحی، ع. قره یاضی، ب. حق نظری، ع. مردی، م. غفاری،م. ر وکدخدایی، س. 1384. تنوع ژنتیکی بادام با استفاده از نشانگرهای موفولوژیکی و ریز ماهواره ای. همایش ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران: 04
10- قبادی، س. خوشخویی، م و سید طباطبائی، ب. الف. 1387. تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیب های انگور. (Vitis vini fera) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.45: 633-627.
11- کرمی، م. 3388. ارزیابی خصوصیات ارقام انگور آب استان کردستان. مجله به نژادی، نهال و بذر25: 31-1.
12- کرمی، م. 1388. ارزیابی خصوصیات ارقام  محله 162رقم انگور موجود کلکسیون استان فارس. مجله به نژادی، نهال و بذر، 25: 5-1.
13- کرمی، م. 1388.آمپلوگرافی در ایران.، مرکز تحقیقات کشاورزی فارس.4.
 14- نازنین، الف. ب. بهروز، ش . سید طباطبائی، ب. الف و مرادی، ح. 1384. شناسایی مولکولی
ارقام بادام با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره. همایش ملی تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران: 04
15- مجید آذر، م. م. اسکندری، س و کنعانی نوتاش، ر. 1389. ارزیابی و مقایسه سیستم های تاک داری در استان آذربایجان شرقی، مجله باغدار. 39: 15-10.
16- موئدی نژاد، الف. ارشادی، الف. عباس کوهپایگانی، ج. دشتی. ف و دلجو، ع. 1386. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و توده¬های محلی طالبی ایران، با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره. همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران: 5.


منابع انگلیسی
17.    Christopouoult Gerosionnaki,M,I.Gero sinnaki , E.Anasnostarcas .2007 . Identification of volatile compounds in Hellenic Alcoholic Beverases from Native white Grape Varieties (vitis vinifera L.)
18.    Doneva – sapceska D,Aco Dimitrovski ,Trajko Bojdeiev.2006 . free and potentiallh volatile Monoterpenos in Grape Varietes from the Republic of Macedonia . Bulletin of the chimists of Macedonia vol .25.Mo.1,pp.51-56 .
19.    Heelee .J. Johnson , and stephenT . Taleott. 2005 . Identification of cllagic Acid  conjusates and other ployphenolics in Muscadina Grapes by Hplc- ESl – Ms.J,Agric food chem. 53,6003-6010.
20.    karatus and Y.s.Asao sla . 210 . RAPD analysis of selected local Turkish srape cuHivars (vitis vinifera)- Genet .Mol . Res .9.(w:1980-1986)   
21.    Najafi, J .  Ali panah, L. Ghareyazie, B. Mohammadi, S.A. Nazari, A.H and. This , p. 2006. Enetic divasity of iranian and some of european grapes  revealed by microsatellite markers. Iranian Journal  of  Biotechnology.4: 36-44
22.    Zhang, J. yanne, P,and Li,H. 2010. Entification of grape varieties via digital leaf  image processing by computer . university yangling shaaدانلود رایگان بررسی و شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتریi china5:1-5.

لینک کمکی