دانلود رایگان بررسی نقش هنرستان های کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی نقش هنرستان های کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی نقش هنرستان های کشاورزی در توسعه و پیشبرد کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول
 طرح تحقیق

1-1بیان مساله4
2-1 اهداف تحقیق4
1-2-1-هدف کلی تحقیق4
2-2-1- اهداف اختصاصی تحقیق4
3-1- سئوالات تحقیق    4
4-1- فرضیات تحقیق.    5
5-1-ضرورت واهمیت تحقیق5
6-1-پیشینه تحقیق5
7-1-مسائل ومشکلات تحقیق5
8-1- نوع تحقیق6
9-1- ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه6
10-1- روش گرداوری اطلاعات6
11-1- روش تجزیه تحلیل6

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
1-2 - تعریف کشاورزی8
2-2توسعه چیست 8
3-2- توسعه کشاورزی9
4-2- توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی10
5-2- توسعه کشاورزی پایدار12
6-2- ضرورت توسعه کشاورزی13
7-2- توسعه کشاورزی«ضرورتها و راهبردها 14
8-2- ضرورت های توسعه کشاورزی در برنامه پنجم15
9-2-  ساز و کار تولی گری توسعه کشاورزی17
10-2- برنامه های اجرایی توسعه کشاورزی18
11-2-  نقش توسعه کشاورزی در توسعه ملی19
12-2-  دلایل رشد بطئی بخش کشاورزی20
13-2 - اهمیت آموزش و جایگاه آن در توسعه 22
14-2-  آموزش در نظریه های توسعه    24
1-14-2- دیدگاه نوسازی24
2-14-2- نظریه نوسازی26
1-2-14-2- نوسازی اقتصادی27
2-2-14-2- نوسازی سیاسی 27
4-14-2- نوسازی روانی28
15-2- مفهوم نوآوری    29
1-15-2- احساس نیاز به تغییر30
2-15-2- اثرات فرهنگی31
3-15-2- تغییر فرهنگی31
4-15-2-عوامل موثر در تغییر32
16-2-  چشم انداز آموزش کشاورزی در قرن 2134
17-2-  بازگشت کشورهای در حال توسعه به سوی آموزشهای کشاورزی35
18-2-  تاریخچه ی آموزشهای کشاورزی در جهان36
1-18-2- تاریخچه ی آموزش های کشاورزی در ایران37
2-18-2- تاریخچه ی اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی 37
3-18-2- اهداف آموزش های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی38

فصل سوم
شناخت ویژگیهای جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه
3-1- پیشینه تاریخی42
2-3 - موقعیت جغرافیای شهرستان رباط كریم44
1-2-3- تعداد شهرها و روستاها    49
3-3- ویژگی های اقلیمی شهرستان رباط کریم51
1-3-3-  درجه حرارت (دما 51
2-3-3- میانگین دمای سالانه52
3-3-3- رژیم حرارتی و دمای ماهانه52
4-3-3-  بارش ماهانه53
5-3-3- جهات وزش باد55
6-3-3-  تیپ آب و هوایی57
4-3- خاک و پوشش گیاهی منطقه رباط کریم57
1-4-3- دشت های دامنه ای ( خاک های دشت های آبرفتی دامنه ای )60
1-1-4-3- سری خاک های آدران60
2-1-4-3- سری خاک های رباط کریم61
3-1-4-3- سری خاک های حصار مهتر61
2-4-3- دشتهای رسوبی و رودخانه ای (خاکهای مخروط افکنه ای آبرفتی سنگریزه دار) 62
1-2-4-3- سری خاکهای پرندک 62
2-2-4-3- سری خاکهای حصارساداتی62
5-3- پوشش گیاهی64
1-5-3-  گیاهان بومی64
2-5-3- نباتات زراعی    64
6-3-  ویژگیهای انسانی    65
1-6-3-  مهاجرت66
2-6-3-  ساختمان جنسی67
3-6-3-  ساختار درونی جمعیت67
1-3-6-3- ساختمان سنی67
2-3-6-3- خصوصیات عمده جمعیت رباط کریم    70
3-3-6-3-  وضعیت سواد73
7-3- بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان رباط کریم    74
1-7-3- وضعیت کشاورزی شهرستان رباط کریم75
1-1-7-3- زراعت و باغداری75
2-1-7-3- بررسی وضعیت دامپروری در شهرستان رباط کریم76
3-1-7-3- بررسی وضعیت صنعت شهرستان رباط کریم78
1-1-3-1-7-3- تاریخچه منگنز رباط کریم80
2-1-3-7-3- موقعیت جغرافیایی معدن80
3-1-3-7-3- مصارف و کاربرد منگنز در صنعت81

فصل چهارم
بررسی و شناخت ویژگیهای هنرستانهای کشاورزی و نقش آنها در       توسعه ی کشاورزی
1-4- خلاصه ای از تاریخچه آموزش کشاورزی    83
2-4- تعریف هنرستان کشاورزی87
3-4- هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی93
4-4- شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی94
1-4-4- شاخه فنی و حرفه ای94
1-1-4-4- زمینه صنعت94
2-1-4-4- زمینه خدمات94
3-1-4-4- زمینه کشاورزی95
2-4-4- شاخه کاردانش ) اهداف كاردانش95
5-4- نحوه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی درهنرستانهای کشاورزی وادامه  تحصیل فارغ التحصیلان95
1-5-4- :  رشته های تحصیلی – مهارتی شاخه ی کاردانش96
2-5-4- آموزش مهارت های کشاورزی در شاخه ی کاردانش98
3-5-4- ادامه ی تحصیل فارغ التحصیلان کشاورزی شاخه ی کاردانش98
6-4- قوانین آموزشی و واحدهای درسی ، عناوین و جداول درسها 99
1-6-4- قوانین آموزشی    99
7-4-آمار هنرجویان استقبال کننده از رشته های کشاورزی در سطح استان تهران
ومنطقه رباط کریم درسال 88-1387 و 87-1386109
1-7-4-آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی                    88-77110
2-7-4-نسبت دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی                88-87111
8-4-ویژگیهای آموزش و نقش آن در توسعه ی کشاورزی در سطح کلان وکاربرد آن درناحیه مورد مطالعه111
9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان    114
1-9-4- کشورهای توسعه یافته    114
2-9-4- کشورهای در حال توسعه114
3-9-4- کشورهای انقلابی114
4-9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان در ایران115
5-9-4-آموزش بزرگسالان در بعد شغل و حرفه115
6-9-4-آموزش کشاورزی ویژه بزرگسالان116
10-4- اثرات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای کشاورزی118
1-10-4- اثرات سیاسی آموزشهای کشاورزی118
2-10-4- اثرات اجتماعی آموزشهای کشاورزی    118
1-2-10-4- آماده ساختن بزرگسالان ( یا هنرجویان )برای درک تغییرات اجتماعی118
2-2-10-4- کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی    118
4-2-10-4- تحول ارتباطات119
5-2-10-4- هماهنگ کردن ابتکارات و رهیافتها – مسئولیت پذیری119
3-10-4- اثرات فرهنگی و روانی آموزشهای کشاورزی121
1-3-10-4- ایجاد زمینه و امکانات بهتر از دانش ،مهارتها و منابع موجود121
2-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای آگاهی از منزلت خود121
3-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای درک مجموعه استعدادها ، توانایی ها و محدودیت های خویش122
4-3-10-4- دانش و مهارت122
5-3-10-4- توصیه ها و اطلاعات فنی122
6-3-10-4- سطوح پدیداری تغییر123
11-4- اثرات اقتصادی – اثرات مستقیم آموزش های کشاورزی    125
1-11-4- رابطه میان بهره وری و آموزش125
2-11-4- کمک آموزش به رشد اقتصادی127
3-11-4- کارکرد سرمایه گذاری آموزشی128
4-11-4- کشاورزی معشیتی به کشاورزی تخصصی129
5-11-4- تلاش برای دست یافتن به استراتژی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی131
1-5-11-4- عوامل پیشرفت کشاورزی در مقیاس کوچک131
2-5-11-4- شرایط پیشرفت عمومی روستا131
3-5-11-4- تکنولوژی و نوآوری131
6-11-4- اثرات اقتصادی – اثرات غیر مستقیم آموزش های کشاورزی132
12-4- اثرات آموزش های کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال    132
13-4- فراهم آوردن زمینه های تداوم آموزش کشاورزی برای توسعه و تثبیت شغلی133

فصل پنجم
1-5- نتیجه گیری136
2-5- آزمون فرضیات     139
3-5- پیشنهادات141
4-5- نمونه پرسشنامه ها وجداول143
5-5- منابع146

فهرست جداول
           
1-    جدول(3-1) آخرین آمار جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تقسیمات کشوری سال 1385  (شهرستان رباط کریم )49
2-    جدول (3-2)گروه سنی شهرستان رباط کریم 68
3-    جدول (3-3) جمعیت استان تهران  را بر حسب گروههای عمده سنی
به تفکیک جنسیتی در سال 1375 نشان می دهد68
4-جدول (3-4) روند تحولات شهرنشینی در منطقه کلان شهر تهران طی سالهای مختلف    69
4-    جدول (3-5) خصوصیات عمده جمعیتی منطقه رباط کریم برابر آمار سال 136571
5-    جدول (3-6)- مهاجرین وارد شده به شهرستان رباط کریم طی ده سال 1375    73
6-    جدول (4-1) : فهرست تعدادی از هنرستانهای کشاورزی سراسر کشور در سال 1376)84
7-    جدول (4-2) رشته های تحصیلی – مهارتی زمینه ی کشاورزی شاخه ی کاردانش96
8-    جدول(4-3) درسهای عمومی دوره متوسطه به تفکیک شاخه تحصیلی105
9-    جدول (4-4)استانداردهای زمینه کشاورزی 107
10-جدول (4-5)آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی( بدون بزرگسال ) سال تحصیلی 88-87109

              
فهرست نمودارها
1-نمودار شماره ( 3-1) نمودار شیب شهرستان رباط کریم 47-    2- نمودار شماره ( 3-2) شیبهای شهرستان رباط کریم48
3-نمودار شماره (3-3) میزان بارندگی طی ده ساله 1386-1376 ایستگاه مهرآباد 54
4-نمودار(3-4) رگرسیون معادله خطی (ساده) میزان بارندگی در10 ساله  اخیر 54
5-نمودار(3-5) سیر صعودی جمعیت در دهه های 50 تا 7071
6-نمودار(3-6) وضعیت اشتغال در شهرستان رباط کریم74


فهرست نقشه ها
1-    نقشه استان تهران (3-143
2-    نقشه تقسیمات سیاسی استان تهران (3-2)44
3-    نقشه شهرستانهای  استان تهران (3-3)45
4-    نقشه شهرستان رباط کریم (3-4)46
5-    نقشه شهرستان رباط کریم ( 3-5)46
6-نقشه شماره ( 3-6) طبقات ارتفاعی رباط کریم )48
7-نقشه شبکه رودهای استان تهران (3-7)55
6-    نقشه زمین شناسی ایران(3-8)58
7-    نقشه توپوگرافی استان تهران(3-9)59
8-    نقشه جهت کلی شیب زمین دراستان تهران(3-10)59
9-    نقشه زمین شناسی استان تهران(3-11)60
10-    نقشه پوشش گیاهی استان تهران  شماره (3-12)63فهرست تصاویر
1-    عکس 4-1نمای درب ورودی هنرستان88
2-    عکس (4-2)نمایی از کارگاه پرورش ماهیان سردآبی ( هنرجویان درحال صید ماهی قزل آلا88
3-    عکس( 4-3)نمایی از کارگاه پرورش مرغ گوشتی     89
4-    عکس (4-4) نمایی از کارگاه دامپروری ( گاوداری هنرستان )    89
5-    عکس (4-5) نمایی از کارگاه دامپرو ری ( گوسفنداری هنرستان )90
6-    عکس (4-6)نمایی از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی هنرستان 90
7-    عکس (4-7) نمایی از برداشت محصول گندم هنرستان 91
8-    عکس (4-8)نمایی از ساختمان خوابگاه هنرجویان  وزمین چمن هنرستان 91
9-    عکس (4-9)نمایی ازکارگاه باغبانی ( باغ انگور هنرستان)92
10-    عکس (4-10) نمایی از مزرعه نمونه گندم هنرستان 92
11-    عکس (4-11)نمایی از گلخانه هنرستان ( هنرجویان درحال اموزش )93
 

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی نقش و تاثیر گذاری آموزشهای رسمی وغیر رسمی توسط هنرستان های  کشاورزی برروی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است .
تاشاید بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه وبا محوریت آموزشهای نوین از طریق هنرستان کشاورزی  به توسعه وپیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت .دربحث کشاورزی سعی شده تا با بررسی موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی ونقش آموزش وترویج  درتوسعه کشاورزی به شاخصهای توسعه بپردازیم ودرخصوص هنرستان کشاورزی باید گفت با توجه به موقعیت ممتاز آن  با داشتن نیروهای مجرب وکارآمد وتجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان وکشاورزان منطقه درقالب آموزشهای رسمی و غیررسمی  می تواند سهم عمده ای درتوسعه کشاورزی ایفا نماید.
دراین رساله به هنرستان کشاورزی  وآموزشهای کشاورزی  به عنوان یک سیستم نگریسته شده که  می تواند با تغییر دردیدگاه کشاورزان ومسئولین ، ترویج و ارائه راهکارهای مناسب درتوسعه کشاورزی ودامپروری  به شیوه نوین درمنطقه ضمن ایجاد اشتغال  نقش خود را در بهره وری بیشتر ایفا نماید وباعث تغییر وتوسعه کشاورزی ودرنهایت بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی منطقه گردد .


مقدمه:
توسعه کشاورزی به طور مشخص یکی از ویژگیهای مهم فعالیت های توسعه ای درسرار جهان است که ازسوی کارشناسان ودولت ها همیشه مد نظر قرار می گیرد ، وتوجه به شمار مردمی که دراین بخش فعالیت می کنند اهمیت این بخش را بیش ازپیش روشن می سازد .
برنامه های توسعه کشاورزی درهر کشور جزئی از برنامه های کلان اقتصادی توسعه هرکشوربه شمار می رود که برای دگرگون سازی شاخت اجتماعی واقتصادی جامعه بکار می رود (عالی پور 1376 ص 12 )
درتوسعه کشاورزی عوامل متعددی همچون آب وهوا ، مرغوبیت زمین وموقعیت جغرافیایی نقش دارند ولی آنچه دراین مقوله به آن پرداخته شده است آموزش می باشد . آموزشی که مبتنی بر مبانی نظری وعملی باشد وخود نیز الگویی برای ارائه اموزش ها به آموزش گیرندگان داشته باشد.
دراین مبحث به نقش آموزشهای کشاورزی ازسوی یکی ازنهادهای زیر مجموعه اموزش وپرورش پرداخته شده است به عنوان هنرستان کشاورزی که با توجه به قرار گرفتن درمنطقه مورد مطالعه درتمام موارد اموزشی به عنوان الگوی تولید ومزرعه ای نمونه مطرح شده ومانند سایر هنرستانهای بخش صنعت وخدمات صرفا به آموزشهای کشاورزی ودامپروری می پردازد وهدف ان تربیت نیروهای متخصص وخلاق در بخش کشاورزی می باشد . تا بتوان به مدد آموزشهای ارائه شده رسمی وغیر رسمی که با مشارکت جهاد کشاورزی صورت می گیرد درفرایند کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی تحولی ایجاد نمود وبه هدف اساسی که همان بهره وری بیشتر است دست یافت و به رونق کشاورزی منطقه کمک نمود .
دراین مبحث اهداف زیر دنبال می شود که امید است با بررسی انها به انچه باعث شکوفایی وتوسعه کشاورزی منطقه وبالطبع استان وکشور می باشد دست یازید
1-    نقش اموزشهای کشاورزی درتوسعه کشاورزی
2-    نقش هنرستان کشاورزی درتوسعه کشاورزی منطقه
3-    تاثیر اموزشهای هنرستان بربهره وری کشاورزی
4-    تاثیر اموزشهای هنرستان برکاهش خسارتهای کشاورزی .

 

منابع
1- ابراهیم نژاد ، بهمن ، جغرافیای کشاورزی بخش رباط کریم ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 1366-1367
2- احمدی ، حسن ، چهاردولی ، حبیب الله ، سلسله مراتب شهری ، مبانی نظری نظام شهری ، وزارت کشور ، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ، چاپ سوم ، سال 1376
3- اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رباط کریم ، رباط کریم در یک نگاه کوتاه ( جزوه ) گروههای آموزش عمومی و اجتماعی سال 1382
4- اداره کل آب استان تهران ، گزارش حفاری چاههای پیزومتریک دشت تهران ،دی ماه 1375
5- اداره کل آب استان تهران ، گزارش وضعیت منابع آب و بیلان آب زمین دشت تهران ، 1373
6- آرین ، محمد علی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم ، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی رباط کریم1370
7- اعتماد ، گیتی ، شهرنشینی در ایران ، ( شبکه شهری ایران ) ، انتشارات آگاه ، چاپ اول ، زمستان 1363
8- اولیویه ، دولفوس ، فضای جغرافیایی ، مترجم سیروس سهامی ، مشهد ،نشر نیکا سال 1369
9- برنامه ریزی شهری در ایران ( گذشته ، حال ، آینده ) ، وزارت مسکن و شهرسازی معاونت شهرسازی و برنامه ریزی 1361
10- جهاد سازندگی استان تهران ، بخش آب و فاضلاب روستایی ، گزارش مطالعات طرح مجتمع آبرسانی عرب شهریار ( کوثر ) 1376
11- حبیبی ، سید محسن ، زهرا اهری و دیگران ، طرح پژوهشی دگرگونی روستاهای مجاور شهرهای بزرگ ، دانشگاه تهران موسسه مطالعات محیط زیست ، تهران 1371
12- خیرآبادی ، دکتر مسعود ، مترجمی حسین هاشمی نژاد ، دکتر عزت الله مافی ، شهرهای ایران ، نشر نیکا ، چاپ اول ، بهار 1376
13- دفتر کاردانش ،مجموعه هفتم ،وزارت اموزش وپرورش
13- دفترفنی وحرفه ای  ،مجموعه هفتم ،وزارت اموزش وپرورش
14- زیاری ، کرامت الله ، برنامه ریزی شهرهای جدید ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، پاییز 1378
15- سالنامه آماری استان تهران 1380 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
16- سیمای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان رباط کریم ، بهمن 1379
17- شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ( بروشور تبلیغاتی ) ، 1381
18- شرکت عمران شهر جدید پرند ، طرح توسعه و عمران شهر پرند ، سال 1377
19- شرکت عمران شهر جدید پرند ، طرحهای آماده سازی فاز یک مسکونی و فاز صنعتی ( بروشور  تبلیغاتی ) 1377
20- شرکت مهندسین مشاور لار ، گزارش مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی دشت رباط کریم ، 1372
21- شکویی ، حسین ، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، تهران انتشارات سمت ، سال 1373
22- شیخی ، محمد ، فرآیند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاههای خودرو  پیرامون کلانشهر تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده هنرهای زیبا ، رساله دکترا ، 1380
23-صادقی ، فصلنامه آسمان آبی ، ناشر شرکت عمران شهر جدید پرند ، شماره 4 ، پاییز 1381
24- صبری ، اردبیلی رحیم ، روند توسعه کالبدی شهر نسیم شهر و مسائل و مشکلات آن ، تابستان 1381
25- طرح هادی اکبرآباد ، سال 1373
26- طلاچیان ، دکتر مرتضی ، نشریه تخصصی شهرهای جدید ، ناشر : شرکت عمران شهرهای جدید ، تیرماه 1382
27- مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای جامع ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، تهران 1370
28- مقررات شهرسازی و معماری و طرحههای جامع از آغاز تا 13/3/1370 ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی
29- موسسه تحقیقات منابع آب و خاک ، نشریه مطالعات خاک شناسی نیمه تفصیلی منطقه غرب تهران ، شهریار ، نشریه شماره 728 ، سال 1366
30- نظریان ، دکتر اصغر ، نظام سلسله مراتبی شهرهای ایران ، هفتمین کنگره جغرافی دانان ایران ، دانشگاه تهران ، اسفند 1369
31- نادری ، عزت الله ، راهنمای علمی فراهم سازی طرح تحقیق ( با همکاری دکتر مریم سیف ، فرنگیس شاپوریان ) ، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، سال 1369
32- نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات فروردین ، چاپ پنجم 1367
33- نظری ، دکتر علی اصغر ، اقتصاد فضا ، دانشگاه پیام نور سال 1381
34- نظری ، دکتر علی اصغر ، تحلیل های جمعیتی ( جزوه ) کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد شهر ری ، سال 1381
35- نظری ، دکتر علی اصغر ، جغرافیای جمعیت ایران ، انتشارات پیام نور ،آذر 1372
36- نظریان ، دکتر اصغر ، جزوه جغرافیایی تطبیقی شهرهای ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری ، مقطع کارشناسی ارشد ، سال 1380
37- نظریان ، دکتر اصغر ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ دوم بهمن 1374
38- نظریان ، دکتر اصغر ، دینامیک شهری یا نیروی محرکه شهرها ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 3 ، سال دوم ، زمستان 1366
39- هفته نامه سیاسی پیک آزادی ، ویژه سفر رئیس جمهوری ، چهارم تیرماه 1382

لینک کمکی