دانلود رایگان بررسی اثر seed coating بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان بررسی اثر seed coating بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت دارای 197 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان بررسی اثر seed coating بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی Secale montanum تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    3
1-2- فرضیه تحقیق    5
1-3- اهداف تحقیق    5
1-4- معرفی شرایط محیطی منطقه انجام پروژه بذرکاری    6
1-4-1- جغرافیای بروجرد    6
1-4-2- زمین شناسی منطقه بروجرد    7
1-4-3- پوشش گیاهی    8
1-4-4- وضعیت و مساحت مراتع شهرستان بروجرد    9
1-5- معرفی گونه    10
1-5-1- تیره گرامینه    10
1-5-2- خانواده گندمیان    10
1-5-3- چاودار    11
1-5-4- خصوصیات ویژه گیاه چاودار    12
1-5-5- اهمیت و منشاء چاودار    14
1-5-6- طبقه بندی و خصوصیات گیاهی چاودار    18
1-5-7- سازگاری چاودار    20
1-5-8- فواید نان چاودار    21
1-5-9- چاودار کوهی    22
1-5-10- مورفولوژی    22
1-5-11- گستره رویشی    23
1-5-12- گیاهان عمده همراه    23
1-5-13- فیزیوگرافی وتوپوگرافی    23
1-5-14- اقلیم    23
1-5-15- بارندگی    23
1-5-16- حرارت    24
1-5-17- خاک    24
1-5-18- فنولوژی    24
1-5-19- ارزش غذایی    24
1-5-20- جنبه های اقتصادی    25
1-5-21- تکثیر    25
1-5-22- ویژگی ها وکاربرد    25
1-6- اصول و مبانی پوشش دار کردن بذر    27
1-6-1- پوشش دار کردن بذر (seed coating)   
1-6-2- مفهوم Seed coating    28
1-6-3- تاریخچه پوشش دادن بذر    29
1-7- اهداف پوشش دار کردن بذر    29
1-8- اهمیت و کاربردهای پوشش دار کردن بذر    31
1-9- مواد مورد استفاده در seed coating    32
1-9-1- پوشاندن بذر با استفاده از مواد جاذب آب    32
1-9-2- استفاده از پوشش نازک در تغییر شکل و کارایی جوانه زنی بذر    33
1-9-3- تجهیزات مورد نیاز پوشش لایه نازک    35
1-10- روش ها و دستگاههای پوشش دار کردن بذر    36
1-10-1- روش ها    36
1-10-2- دستگاهها و تجهیزات    37
1-11- آزمونهای پس از کتینگ    38
1-11-1- یکنواخت کردن بذور    38
1-11-2- آزمون کیفیت بذر پس از کیتینگ    38
1-12- فواید و کاربردهای پوشش دار کردن بذر39
1-12-1- کشاورزی مکانیزه    39
1-12-2- ظاهر بذر    40
1-12-3- جلوگیری از ایجاد آلودگی    40
1-12-4- کاهش هزینه ها    41
1-12-5- صفات زراعی    41
1-12-5-1- پوشش های حساس به حرارت    41
1-12-5-2- کشت تاخیری سویا و گندم    43
1-12-5-3- تغییر در میزان دسترسی بذر به رطوبت    45
1-12-5-4- کشت مستقیم بذر برنج    46
1-12-5-5- استقرار و رشد گیاه    47
1-12-5-6- اثر کیتینگ بذر روی جوانه زنی    48
1-12-5-7- افزایش رشد ریشه    49
1-12-6- افزودن عناصر غذایی به بذر    49
1-12-7- تلقیح بذر به نژادهای ریزوبیوم    50
1-12-8- کاربرد کیتینگ در اصلاح نباتات    51
1-12-9- کنترل آفات و بیماریها    52
1-13- تنش خشکی و ارتباط آن با گیاه    54
1-13-1- تعریف تنش    54
1-13-2- تحمل تنش    55
1-13-3- تنش های محیطی    55
1-13-4- مفهوم خشکی    56
1-13-5- تنش خشکی    57
1-13-5-1- انواع تنش خشکی    58
1-13-6-چگونگی تنش خشکی در گیاهان    58
1-13-7- انواع مکانیسم های مقاومت به خشکی    59
1-13-7-1- مکانیسم های گریز از خشکی    59
1-13-7-2- مکانیسم های اجتناب    61
1-13-7-3- مکانیسم های تحمل به خشکی    64
1-13-7-4- انتخاب برای مقاومت به خشکی    66
1-13-8- مطالعات انجام شده در زمینه تنش خشکی و تاثیر آن بر گیاه    69
1-13-8-1- اثرات آناتومیکی خشکی    69
1-13-8-2- اثرات فیزیولوژیکی خشکی    70
1-13-8-3- اثرات مورفولوژیکی خشکی    73
1-13-8-3-1- اثر خشکی بر روی ریشه    73
1-13-8-3-2- اثر خشکی بر روی برگ    73
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
2-1- برخی مطالعات که محققان در زمینه اثر تنش خشکی بر روی گیاه انجام دادند    75
2-2- برخی مطالعات انجام شده در زمینه اثر پوشش دار کردن بذردر ایران و خارج کشور     78
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- تهیه بذر گونه مرتعی مورد مطالعه    85
3-2- پیش آزمونهای بذر    85
3-2-1- آزمون خلوص بذر    85
3-2-2- تعیین وزن هزار دانه    87
3-2-3- تعیین تعداد بذر در گرم    87
3-2-4- تعیین قوه نامیه    88
3-3- روش پوشش دار کردن بذر    90
3-4- تهیه خاک و بستر کاشت    92
3-5- کاشت بذر و اعمال تیمارهای آزمایشی    93
3-6- صفات مورد اندازه گیری    93
3-7- طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل داده ها    93
فصل چهارم: نتایج
4-1- نتایج گونه مرتعی    96
4-1-1- درصد جوانه زنی    96
4-1-2- سرعت جوانه زنی    100
4-1-3- تعداد برگ    105
4-1-4- طول ساقه    109
4-1-5- طول ریشه    113
4-1-6- طول گیاه    118
4-1-7- شاخص بنیه    123
4-1-8- وزن خشک ریشه    127
4-1-9- وزن خشک ساقه    132
4-1-10- وزن خشک گیاه    137
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری نهایی    142
پیشنهادات    149
منابع    150
ضمائم    154
چکیده لاتین
 
فهرست جداول

فصل اول
جدول (1-1)- وضعیت مراتع شهرستان بروجرد    9
فصل سوم
جدول(3-1)- جدول مقایسه بین آزمون های انجام شده در حالت با پوشش و بدون پوشش    91
جدول(3-2)- میانگین آماری شاخص های اندازه گیری شده گونه مرتعی
Secale montanum    94
فصل چهارم
جدول(4-1)-نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر درصد جوانه¬زنی گونه  Secale montanum    96
جدول(4-2)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر درصد جوانه زنی گونه
  Secale montanum با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05)    97
جدول(4-3) نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
و پوشش بذر بر سرعت جوانه¬زنی گونه Secale montanum     101
جدول(4-4)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر سرعت جوانه زنی گونه
 (Secale montanum) با استفاده از آزمون چند¬دامنه¬ای دانکن(p<0.05)    102
جدول(4-5)-نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
و پوشش بذر بر تعداد برگ گونه Secale montanum    105
جدول(4-6)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر تعداد برگ گونه
 (Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05)    106
جدول(4-7)-نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر طول ساقه گونه (Secale montanum)     109
جدول(4 -8)-مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر طول ساقه گونه
(Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه¬ای دانکن(p<0.05)    110
جدول(4-9)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر طول ریشه گونه Secale montanum))     114
جدول(4-10)-مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر طول ریشه گونه
 (Secale montanum ) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05)    .115
جدول(4-11)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
و پوشش بذر بر طول گیاه( Secale montanum)    119
جدول(4-12)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر طول گیاه
 (Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05).     120
جدول(4-13)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر شاخص بنیه Secale montanum.     123

جدول(4-14)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر شاخص بنیه گونه
 (Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05)    .124
جدول(4-15)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر وزن خشک ریشه گیاه(Secale montanum )    128
جدول(4-16)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر وزن خشک ریشه گونه
(Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه¬ای دانکن(p<0.05)    .129
جدول( 4-17)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
 و پوشش بذر بر وزن خشک ساقه گونه( Secale montanum)     132
جدول(4-18)-مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر وزن خشک ساقه گونه
 (Secale montanum ) با استفاده از آزمون چند دامنه¬ای دانکن(p<0.05)    .134
جدول( 4-19)- نتایج تجزیه واریانس تأثیر سطوح مختلف درصد رطوبت، عمق کاشت
و پوشش بذر بر وزن خشک گیاه گونه Secale montanum)    .137
جدول(4-20)- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها بر وزن خشک گیاه گونه
 (Secale montanum) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن(p<0.05)    .138


 
فهرست اشکال

فصل اول
شکل (2-1)- كاهش هدایت روزنهای دراثرخشكی    71
شکل(2-2)- تغییرات روزنهای وتبادلات گازدی اکسیدکربن درگندم تحت تنش خشکی    71
شکل(2-3)- ریزش برگ در پنبه    73
فصل سوم
شکل(3-1)- جهت تعیین آزمون خلوص بذر    86
شکل(3-2)- قرار دادن 25عدد بذر در داخل هر پتریدیش    89
شکل(3-3)- قرار دادن بذرها در داخل دستگاه ژرمیناتور    89
شکل(3-4)- پوشش دار کردن بذرها با مواد    90
شکل(3-5)- تهیه خاک از مرتع    92
فصل چهارم
شکل(4-1)-اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر درصد جوانه¬زنی
 گونه  Secale montanum     98
شکل(4-2)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده و عمق کاشت بر درصد جوانه¬زنی
 گونه(Secale montanum)    99
شکل(4-3)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر درصد
جوانه زنی گونه(Secale montanum)    100
شکل(4-4)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و درصد رطوبت خاک بر سرعت جوانه¬زنی
گیاه Secale montanum.     103
شکل(4-5)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر سرعت جوانه¬زنی
گیاه Secale montanum    103
شکل(4-6)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر سرعت
 جوانه¬زنی گونه  (Secale montanum)    104
شکل4-7- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر تعداد برگ
 گیاه(Secale montanum )    .107
شکل(4-8)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر تعداد برگ
 گیاه (Secale montanum)    107
شکل(4-9)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
تعداد برگ گیاه(Secale montanum )     108
شکل(4-10)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و درصد رطوبت خاک بر طول ساقه
گونه (Secale montanum).    111
شکل(4-11)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر طول ساقه
 گیاه (Secale montanum).    112
شکل(4-12)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
 طول ساقه گیاه(Secale montanum)    . 113
شکل(4-13)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر طول ریشه
 گونه (Secale montanum)    .116
شکل(4-14)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر طول ریشه
 گیاه (Secale montanum)    .117
شکل(4-15)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
طول ریشه گیاه(Secale montanum)     118
شکل(4-16)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر طول
 گیاه(Secale montanum )     121
شکل(4-17)-اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر طول گیاه
(Secale montanum )    121
شکل(4-18)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
 طول گیاه(Secale montanum)    . 122
شکل(4-19)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر شاخص بنیه
  گونه(Secale montanum )    .125
شکل(4-20)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر شاخص بنیه
 گیاه  Secale montanum    . 126
شکل(4-21)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
 شاخص بنیه گونه(Secale montanum )    127
شکل(4-22)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر وزن خشک ریشه
گونهSecale montanum      130
شکل(4-23)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر وزن خشک ریشه
 گیاه Secale montanum     130
شکل(4-24)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
وزن خشک ریشه گونه(Secale montanum)    131
شکل(4-25)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر
 وزن خشک ساقه(Secale montanum)    135
شکل(4-26)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر
وزن خشک ساقه گیاه Secale montanum    135
شکل(4-27)-اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده
 بر وزن خشک ساقه گیاه(Secale montanum)    136
شکل(4-28)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک و نوع ماده پوشش دهنده بذر بر
 وزن خشک گیاه(Secale montanum)    139
شکل(4-29)- اثر متقابل نوع ماده پوشش دهنده بذر و عمق کاشت بر وزن خشک
گیاه Secale montanum    140
شکل(4-30)- اثر متقابل درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده بر
وزن خشک گیاه(Secale montanum)    140
فصل پنجم
شکل(5-1): ریختن خاک ها در گلدان به میزان 200 گرم    155
شکل(5-2): نحوه چیدن و آرایش گلدان ها    155
شکل (5-3): قرار دادن بذرها در داخل گلدانها    156
شکل(5-4): دادن آب به میزان آب از دست رفته نسبت به روز اول    156
شکل(5-5): زدن جوانه در رطوبت 21% درکاشت 3 برابر قطر    157
شکل (5-6): زدن جوانه بذرهای پوشش یافته در کاشت سطحی    157
شکل (5-7): رشد و جوانه زنی بذرها در 21% رطوبت    158
شکل (5-8): رشد بذرها در رطوبت14    158
شکل (5-9): رشد بذرها در رطوبت 9    159
شکل (5-10): اندازه گیری طول ساقه و ریشه    159
شکل (5-11): تعیین وزن تر ساقه    160
شکل (5-12): تعیین وزن تر ریشه    160

 
چکیده
توجه به بذر و کاربرد روشها و تیمارهای موثر جهت افزایش سلامت و کارایی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این روشها پوشش دار کردن بذر است. این تحقیق به منظور شناخت شیوه های پوشش دار کردن بذر بر قدرت جوانه زنی گونه مرتعی چاودار کوهی تحت شرایط مختلف تنش های رطویتی و عمق کاشت در منطقه بروجرد انجام شد. طرح به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه نوع تیمار و در4 تکرار به اجرا درآمد. تیمار درصد رطوبت خاک(تنش خشکی) در سه سطح 9%، 14%،21% وزن خاک خشک، تیمار عمق کاشت در دو سطح کشت در سطح و سه برابر قطر بذر و تیمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح شاهد بدون پوشش(NC)، ماده با پایه هیدروژل(HC)، ماده با پایه معدنی(CC)، ماده با پایه آلی(OC) استفاده گردید. صفات مورد اندازه گیری شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، تعداد برگ، طول ریشه، طول ساقه، طول گیاه، شاخص بنیه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک گیاه که با استفاده از آزمون های مختلف از جمله تجزیه واریانس و آزمون چند دامنه ای دانکن، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج از بین اثرات اصلی تیمارها نشان داد که در کلیه صفات درصد رطوبت خاک و عمق کاشت در سطح معناداری کوچکتر از1 صدم رابطه داشته اند و بین پوشش بذر با کلیه صفات گیاه چاودار کوهی رابطه ای مشاهده نشده است. اثرات متقابل سه گانه نشان دهنده آن است که طول ریشه در سطح رطوبت 21% و عمق کاشت سطحی و کلیه صفات دیگر در سطح رطوبت 21% و عمق کاشت سه برابر قطر بذر در همه تیمارهای پوشش دهنده بذر نسبت به سطح رطوبت 9%، 14% در عمق کاشت سطحی و سه برابر قطر بذر بسیار بیشتر بوده است. در سطوح رطوبتی 9% و 14% در عمق کاشت سطحی نشان دهنده آن است که در زمینه کلیه صفات در این شرایط یا صورت نگرفته یا به میزان بسیار کمی صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پوشش دار کردن بذر بر روی صفات اندازه گیری شده از قبیل(درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، تعداد برگ، ....) گونه چاودار کوهی(Secale montanum) اثر معنی داری نداشته است.
واژه های کلیدی
پوشش بذر، شاخص بنیه، وزن خشک گیاه، عمق کاشت، درصد جوانه زنی.


Abstract:
Attention to seed, methods applications and effective treat ments have specials importance for health and proficiency increasement. One of the methods is seed coating. This research performed in order to consider coating ways of seed on Germination power of pasture specy in Secale montanum and variety condition of humidity tensions and planting depth region Borujerd. This modle was carried out on adjective expriement and completely accidental of modle shape with four repeatitions.persent treatment of soil wetness (dryness tension) used in three levels 9,14 and 21 percent dry soil weight, plabting depth treatment in 2levels of third identical seed diameter and sowing in level and covering treatment in four levels of witness without cover(Nc), material with organic base(Oc) material with Hedrogen base(Hc) and material with mineral base(Cc). In this research, cases have been considered such as Germination percentage and speed, leaf number, stalk, rootand plant lengths, stamina index, dryweight of root, stalk and plant. Above activities were done by using of different tests like variance analysis and Donken multi scopes test. The results among main impacts of treatments showed that, in all adjective, soil moistur percent and sowing depth bad connection less than hundredth in meaningfull level. Connection didn?t observed between seed coating with whole adjective of secale plant. Triplicate Reciprocal influences indicate that root length has been more in 21 precent of moistur level, shallow of deep cultivation and other whole adjective 21perecent in moistur level, sowing depth tripticate seed diameter in all covering treatments of seed than to 14 and 9percent of moistur levels in surface sowing depth and tripticate of seed diameter. In 9and14 percent of moistur levels in surface sowing depth indicate that condition didn?t perform or carried out alittle in all adjective. Obtained results display that seed covering hasn?t meaing ful impacton measured adjective such as(Germination percentage, and speed, leaf number,…) secale montanum, in fact didn?t impact statiscally.

Key Words:
 Seed Coating, Stamina Index, Weight Plant, Sowing Depth, Germination Percentage.


منابع مورد استفاده:
1-توکل افشاری، ر.، عباسی، ع. و قاسمی، ا.، 1387. فناوری بذر(ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. 515 صفحه.
2-حكمت شعار، ح.، 1372. فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. انتشارات نیكنام تبریز، 251صفحه.
3-دهقانشعار، م.،1367. بررسی خصوصیات کیفی بذر پوشش یافته چغندرقند. موسسه تحقیقات چغندرقند.
4-سرمدنیا، غ. وکوچکی، ع.، 1373. فیزیولوژی گیاهان زراعی(ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
5-فتح اله طالقانی،د.، دهقانشعار، م.، قاسمی، ع.، یوسف آبادی، و.، چگینی، م. و حمدی، ف.1381. تعیین مناسب ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه. 18(2): 108-95.
6-فرح پور، م.، 1371. بررسی اثر ماده جاذب آب سوپر اسلارپر در استقرار گیاهان مرتعی. پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
7-کافی، م. و مهدوی دامغانی، عبدالمجید.، 1379. مکانیسم های مقاومت گیاهان به تنش های محیطی. دانشگاه فردوسی مشهد.
8-كوچكی،ع. و نصیری محلاتی، م.، 1373. اكولوژی گیاهان زراعی. جلد 1، روابط گیاه و محیط، جهاد دانشگاهی مشهد.
9- محرابی، ح.،1389. بررسی اثر پوشش دار کردن بذر برجوانه زنی Sanguisorba minor درشرایط مختلف تنش خشکی و عمق کاشت. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع وبیابان ایران، جلد17،شماره3، صفحه498-489. 
10- محرابی، ح.، 1389. بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر استقرار اولیه برخی گونه های مهم مرتعی منطقه جنوب غربی دماوند، تحت شرایط مختلف تنش خشکی.رساله دکترای واحد علوم و تحقیقات تهران.
11-مدرس هاشمی، م. و حلیفی، م.،1377. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پوشش دادن(پلیت نمودن) بذر تاغ به منظور موفقیت در بذرپاشی هوائی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.
12-مقیمی، ج.، معرفی برخی گونه های مهم مرتعی. انتشارات سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور.
13-هریرندی، م.، 1379. بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
14-Anonymous.2000. Doubl Crops. http://www.newswise.com/articles/view
15-Anonymous. 1999. Film coating.
 www.Incotec.com/technologies/filmcoating.htm
16-Anonymous.1999. Pelleting.www.incotec.com/technologies/pelleting.htm
17-Anonymous. 2002. Advanced seed coating technology takes the world stage. www.uniqema.com/press/news 09021.htm
18-Anonymous.2003.Pollinator plus. www.Landecag.com/Early-plant-corr.  asp.   
19-Anonymous.2003. Relay cropsoybeans.www.landecag.com/Relay-crop.
20-Anonymous. 2003. Temperature swith. www.landecag.com/Temperature-sitch.
21-Anonymous. 2004. Grasscoat. www.Germains.com
22-Anonymous. 2004. Polymer-coated seed take cover until time is right. www.agriculture.purdue.edu/agcomm/aganswers
23-Anonymous. 2004. Procoat. www.Germains.com
24-Anonymous. 2004. Seed Film Coating. www.Germains.com
25-Anonymous. 2004. What are Seed coating. www.germains.com
26-Anonymous. 2004. Why coat Seed?. www.Sub-Sahare.com
27-Anonymous. Greatcoat. www.groqtec.ca/greatcoat.htm
28-Anonymous.Pre-Inoculation polymer system for peas, Lentils and    Chickpeas. www.growtec.ca/protec.htm
29-Anonymous. Seed coating for even germination, Emergence and letter root development. www.modernorganics.com/biagstim.htm
30-Anonymous. Seed coating. Paramount-seeds.com/Paramountonline/seed-coating.htm
31-Anonymous.Start strong with Improved Grozone seed coating.
 www.americansalfalfa.com/grozone.htm
32-Anonymous.The problems of stablishing white clover growth.www. germinalseeds.com/pages/clover.htm
33-Baxter L. and L. Waters. Field and Laboratory response of sweet corn and cowpea to a hydrophilic polymer seed coating. http://www.actahort.org
34-Beuerlein Jim. 2001.Relay cropping wheat and soybeans.
www.ohioline.osu.adu/agf-fact/0106.html
35-Blair S.J.M. and Andrew S.A.C. (1997). The mechanics of coating seed in a small rotating drum. Seed sci. and technol. 25:281-292
36-Ester, A., 1997. controlling thrips tabaci(lind) in leek by film – coating seeds with insecticides. crop protection, 16: 673-677.
37-Jan. 2001.Polymer seed coating regulate seed germination. Successful farming. In:www.findarticles.com
38-Jk, Kim, Ch. Kwon, KJ. Han, DH. Min, JD. Kim, DA. Kim. 2000. Seed coating effect on establishment and early growth of over sown pasture species. Journal of the Korean Society of Grassland Science. 20: 1,61-66.
39-Kennedy,I. and Rosalind, D., 2004.legume seed inoculation technology- areview, soil Biology and Biochemistry , 36: 1275-1288.
40-Larink, O. and sommer, R., 2001. Influence of coated seeds on soil organisms tested with bait Iamina, 38: 287-290.
41-Langan, E.C.and Christie, H.W., 1985. Seed coating composition and method. United States Patent, no. 4,493,162: 1-4.
42-Mccoy S.M., Vyn T.J., kline A.M., West T.D., Christmas E.p. Management considarations forrelay intercroppin. www. ces. purdue. edu/ extmedia/Ay/Ay-315.pdf     
43-moran, H., 2004.film coating seed.
www.harrismoran.com/technology/newsletters/8htm.
44-Nowosielski, O.,1996. Start and Biostart optimal substractes for seed coating and sowing and fertilizer application in environmentally friendly cultivation systems. CAB Abstracts. 196/97.
45-Olson Joan., 1999. Another layer of protection. Farm industry news, In: www.findarticles.com
46-Ota, Y. and Nakayama, M. 1970. Effect of seed coating with calcium peroxide on germination under submerged condition on rice plant. Proc. Crop Sci. Soc. Jpn. 39:535-536.
47-Qiu, B., Z. chen, B. Qiu and Zh. Chen. 2000. Feasibility research on seed coating in inductrialized rice seedling raising. Transactions of the Chinese society of Agricultural Enginnering. 16:4, 96-98. In: CAB Abstracts 1996-97.
48-Sachs, M., Cantliffe, D.J. and Nell, T.A., 1981. Germination studies of clay-coated sweet pepper seeds. J. Amer. Soc. Hoer. Sci. 106(3):385-389.
49-Scott, J.M., 1989. Seed Coating and Treatments and Their Effects on plant Establishment. Advances in Agronomy, 42: 43-83.
50-Wang, Ch., CC. Wang and B.Anderson.2000.Influence of seed coating formulations on maize production. Aspects of Applied Biology. No 61,163-167.
51-WangHong, Z.D.,2010.preparation of a Novel highly effective and environmental friendly wheat seed coating Agent. Agricalture scienesin china, 9:937-941.
52-Watts, H., 1976. Method of coating seeds to control germination and the resultant coated seeds.United States Patent, no.3,947,996:1-4.
53-Yamauchi, M. and Chuong, P.V. 1995. Rice seedling establishment as affected by cultivar, seed coating with calcium peroxide, sowing depth, and water level. Field crops Research. (41) 2: 123-134
54-Zenk, p., 2004. Seed coating get serious.
 http://www.findarticles.com/p/search

لینک کمکی