دانلود رایگان طراحی مفهومی كاواک معدن نفلین سینیت رزگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان طراحی مفهومی كاواک معدن نفلین سینیت رزگاه دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان طراحی مفهومی كاواک معدن نفلین سینیت رزگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست عناوین

فصل اول: كلیات     
1-1 – موقعیت جغرافیایی توده نفوذی رزگاه و راه های ارتباطی     1-1
1-2 – توپوگرافی محدوده كانسار    1-3
1-3- تاریخچه كارهای اكتشافی انجام شده در توده نفوذی رزگاه    1-4
فصل دوم: شناخت معیارهای محدود كننده ذخایر در راستای تهیه طرح های مفهومی معادن   
2-1- مقدمه    2-1
2-2- بررسی اجمالی روش فرآیند تولید آلومینا بر اساس گزارش های وامی    2-6
2-2-1- چکیده فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از کانسنگ نفلین سینیت رزگاه
    2-6
2-2-2- بررسی  جریان جرمی  مواد در فلوشیت فرآوری نفلین سینیت رزگاه    2-9
2-3- ارزیابی كیفی كانسنگ نفلین سینیت رزگاه بر اساس مندرجات و نتایج آزمایش ها و      تستهای تكنولوژی در گزارشهای  وامی     2-11
2-4- گزارش های  تهیه شده در طرح بر روی بخش شرقی كانسار نفلین سینیت رزگاه    2-22
2-5-  نتیجه گیری  نهائی در تعیین معیارهای طراحی و بررسی نمونه های عمقی    2-22
فصل سوم: طراحی مفهومی كاواك معدن نفلین سینیت رزگاه   
3-1- مقدمه    1-3
3-2- مبانی طراحی    3-2
3-2-1- تفكیك تیپ سنگ ها در مقاطع زمین شناسی با توجه به معیارهای تعریف
          شده و  اطلاعات زمین شناسی موجود (تخمین محدوده تیپ سنگ های
          تعریف شده در مقاطع)    3-2
3-2-2- محاسبه میزان استخراج كانسنگ از معدن بر اساس خوراك مورد نیاز كارخانه    3-21
3-2-3- پارامترهای  هندسی در طراحی كاواك    3-24
3-2-4- انتخاب محل كاواك    3-25
3-3- طراحی هندسه معدن    3-25
3-3-1- طرح كاواك مطابق مبانی آلترناتیو شماره 1    26-3
3-3-2- طرح كاواك مطابق مبانی آلترناتیو شماره 2    3-30
فصل چهارم: برآورد نوع و تعداد ماشین آلات معدنی مورد نیاز   
4-1- مقدمه     4-1
4-2- بررسی سایز ماشین آلات    4-2
4-2-1- انتخاب ظرفیت جام باركننده ها     4-2
4-2-2- برآورد ظرفیت كامیون    4-4
4-2-3- بررسی نوع و تناسب ماشین ها باربری و بارگیری    4-5
4-3- برآورد پارامتر های چالزنی و آتشكاری    4-10
4-3-1- قطر چال     4-10
4-3-2- بار سنگ (B)    4-11
4-3-3- فاصله ردیفی چال ها (S)    4-12
4-3-4- اضافه حفر چال(U)    4-12
4-3-5- گل گذاری(S)    4-13
4-3-6- وزن ستون ماده منفجره     4-13
4-3-7-خرج ویژه    4-13
4-3-8-چالزنی ویژه    4-14
4-3-9- برآورد نرخ نفوذ و پارامترهای عملیاتی چالزنی     4-15
4-4- برآورد تعداد ماشین آلات معدنی موردنیاز     4-15

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1:  متوسط محتوی شیمیائی (%) نمونه های تحت بررسی مینرالوژیك و
                         تست های آزمایشگاهی در تیپ های تعریف شده وامی    2-18
جدول شماره 2-2: خلاصه نتایج حاصله از آنالیز نمونه های ارسالی به وامی به تفكیك 
                         تیپهای تعریف شده آن    2-18
جدول شماره 2-3: اندیس كیفی تیپ سنگهای مختلف نفلین رزگاه در برآوردهای وامی    20-2
جدول شماره 2-4: خلاصه مشخصات بارز در تیپ سنگهای تعریف شده توسط وامی    2-24
جدول شماره 2-5: خلاصه مشخصات نمونه های اخذ شده در گمانه های بخش شرقی توده
                         نفلین سینیت رزگاه    2-27
جدول شماره 2-6: تفكیك توصیف های ذكر شده در جدول شماره 2-5    2-27
جدول شماره 2-7: متوسط مشخصات شیمیائی نمونه های عمقی منسوب به تیپ های     مختلف    2-31
جدول شماره 2-8: مشخصات كلی گمانه های حفر شده در منطقه رزگاه    2-23
جدول شماره3-1: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 1    29-3
جدول شماره3-2: متوسط عیاری نمونه های محصوردر هر بخش در طرح آلترناتیو شماره 2    3-23
جدول شماره 4-1: مبانی مقدماتی در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح معدن
                       نفلین سینیت رزگاه    4-2
جدول شماره 4-2: برآورد مقادیر و پیش فرض های عملیاتی    4-4
جدول شماره  4-3: برآورد تعداد ماشین آلات اصلی موردنیاز    4-4
جدول شماره 4-4: برآورد دامنه و حداكثر ظرفیت بهینه حمل كامیون ها به تن در معدن                         سینیت رزگاه     4-4
جدول شماره 4-5 : نوع و تناسب ماشین های باربری و بارگیری در كاتالوگ سازندگان متناسب با ظرفیت معدن     4-5
جدول شماره 4-6 : نوع ماشین های باربری و بارگیری قابل انتخاب جهت ارتفاع پله های در حال كار در طراحی معدن     4-7
جدول شماره 4-7: مقادیر پایه در برآورد تعداد ماشین آلات معدنی در طرح نفلین سینیت رزگاه    4-8
جدول شماره 4-8:  برآورد مقادیر پیش فرض عملیاتی    4-9
جدول شماره 4-9:  نمایش حداقل ارتفاع پله بر حسب قطر چال    4-10
جدول شماره 4-10: پارامتر های جالزنی و آتشكاری برای پله های 5 و 5/7 متری درمعدن    4-14
جدول شماره 4-11:  برآورد پارامتر های عملیاتی در برآورد تعداد چالزن های مورد نیاز    4-15
جدول شماره 4-12:  برآورد تعداد ماشین آلات اصلی مورد نیاز    4-16

 

فهرست اشكال

شكل شماره 1-1: موقعیت كانسار و راه‌های دسترسی    1-2
شكل شماره 2-1: الگوریتم تعیین معیارهای فنی و اقتصادی در طراحی و برنامه ریزی
                       تولید معادن    2-4
شكل شماره 2-2: فلوشیت فرآیند استحصال آلومینا و محصولات جانبی از سنگ معدن
                       نفلین    2-7
شكل شماره 3-1: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینیت 
                     رزگاه در طرح آلترناتیو 1     3-28
شكل شماره 3-2: میزان استخراج در طرح سی ساله بهره برداری از معدن نفلین سینیت
                      رزگاه در طرح آلترناتیو 2    31-3

 

چكیده
این گزارش در چهار فصل و در راستای تهیه طرح مفهومی معدن نفلین سینیت رزگاه تهیه شده است. فصل اول گزارش به كلیات اختصاص یافته است. در فصل دوم به شناخت و تعیین معیارهای طراحی از بین گزارش ها و مستندات موجود پرداخته شده است. در فصل سوم گزارش، مبانی و هندسه  طرح معدن در دو آلترناتیو تشریح شده و در نهایت در فصل چهارم، ماشین آلات مورد نیاز متناسب با هر طرح، برآورد شده است.
بنابراین، مطابق اهداف تهیه طرح مفهومی معادن و اصول و روش های تعریف شده در این زمینه، به طور خلاصه موارد زیر در بخش های مختلف گزارش مورد بررسی و عمل قرار گرفته است:
الف: تعیین معیار های طراحی بر مبنای تیپ بندی اولیه كانسار
یكی از پارامتر های اولیه در طراحی هر معدن، شناخت معیار هایی است كه در آن مرز بین كانسنگ و باطله مشخص  می شود. این معیار ها می تواند بر پایه تیپ بندی كانسار در هر مرحله مطالعاتی،  (مفهومی، پایه، تفصیلی) تعریف شود.
در این راستا، كلیه گزارشهای در اختیار قرار گرفته از طرف طرح ( گزارشهای موجود در فهرست
منابع)، مورد بررسی كامل قرار گرفت و مستند ترین گزارش هائی كه می توان بر پایه آن معیار های فنی و اقتصادی لازم در راستای طراحی مفهومی معدن رزگاه را استخراج نمود، گزارش های انیستیتو وامی در خصوص تیپ بندی اولیه كانسار نفلین سینیت رزگاه و نتایج تست های تكنولوژی بر روی نمونه های سطحی اخذ شده از آن، تشخیص داده شد. بر این اساس، سعی شد معیار های اعلام شده در آن گزارش ها، استخراج و جهت تیپ بندی كل كانسار به نمونه های عمقی تعمیم داده شود. براساس معیار های اعلام شده انستیتو وامی، تیپ سنگ A از بین چهار تیپ تعریف شده آن (A,B,C,D) در نمونه های سطحی، مناسب ترین بخش كانسار از لحاظ شاخص های اقتصادی حاصله در تست های تكنولوژی بوده به گونه ای كه بازیابی آلومینا در تست های  انجام گرفته، از سایر تیپ ها  6 الی 8 درصد بیشتر و هزینه تولید آلومینا نیز بر اساس اندیس كیفی تعریف شده ، كمتر بوده است. بنابراین سنگهائی كه متوسط مشخصات شیمیائی، مینرالوژیكی و فیزیكی و مكانیكی آنها  در تیپ A می گنجد از لحاظ فنی و اقتصادی، مناسب ترین بخش كانسار تشخیص داده شده است. دراین میان، تیپ سنگ D به عنوان باطله اعلام شده و تیپ های B,C به عنوان كانسنگ ولی با ارزش كمتر یاد شده است. مسلما معیار های نهایی تعیین انواع مطلوب تیپ كانسنگ های مختلف جهت تهیه خوراك مناسب برای كارخانه، موضوعی است كه علاوه بر لزوم بررسی های فنی، در هر مرحله مطالعاتی به طور متناسب، به بررسی اقتصادی آن در سطح كلان طرح مربوط می شود.
بنابراین یكی از اهداف دنبال شده در این گزارش، استخراج مشخصات این تیپ سنگ ها از بین اطلاعات ارائه شده در گزارش های وامی و سپس تعمیم آن به نمونه های عمقی حاصله از چاههای اكتشافی، با استفاده از مطالعه آماری كلیه پارامترهای قابل دسترس  (ژئوشیمیائی و مینرالوژیكی) و سپس تعیین مرز بین تیپ كانسنگ های مختلف در مقاطع ترسیمی به خصوص در بخش شرقی كانسار بوده است.
مشروح این بحث، در فصل دوم گزارش آورده شده است.
ب: تعیین محدوده نهایی استخراج ( طراحی معدن ) در حد مفهومی:
پس از ترسیم مقاطع بر اساس  معیار های تعریف شده تیپ بندی كانسار، دراین مرحله محدوده معدن در دو آلترناتیو به شرح زیر مد نظر قرار گرفت:
آلترناتیو 1: تعیین محدوده جهت استخراج خوراك سی ساله كارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از تیپ سنگ A (حدود 5/15 میلیون مترمكعب) از بخش شرقی كانسار  و منظور كردن تیپ
سنگ های B,C به عنوان ذخیره و تیپ سنگ D به عنوان باطله
آلترناتیو 2: تعیین محدوده جهت استخراج خوراك سی ساله كارخانه برای تولید 200 هزار تن آلومینا در سال از مخلوط تیپ سنگ های AوBوC (حدود 16.5 میلیون متر مكعب) از بخش شرقی كانسار و حذف تیپ D به عنوان باطله
لازم به ذكر است كه تهیه دو محدوده به شكل فوق به دلیل مشخص شدن تیپ سنگ A به عنوان سنگ مرغوب تر از لحاظ شاخص های نسبی اقتصادی، ولی مشخص نبودن میزان اختلاط بهینه از سه تیپ سنگ قابل خوراك دهی به كارخانه (A,B,C)  است. مطابق تعاریف مربوط به طرح مفهومی، طرح آلترناتیو 1 دارای محدوده وسیعتر جهت اكتشافات بعدی بوده ولی مقایسه اقتصادی این دو طرح در كلان پروژه، محدوده مناسب تری را ارائه كرده و راهگشای تصمیم های آتی است.
نقشه های موجود در گزارش، محدوده های نهائی معدن مطابق تعاریف دو آلترناتیو فوق الذكر را نشان میدهد. مشخصات این طرح ها به طور خلاصه عبارتند از:
طرح آنالترناتیو 1: كف معدن افق  1880 از سطح دریا، حجم كل استخراج حدود 27 میلیون متر مكعب، نسبت باطله برداری 0.69، شیب عمومی دیواره ها 55 درجه، شیب تك دیواره ها 70درجه، عرض برم 5/5 متر، ارتفاع تك پله استخراجی 5 متر، سنگ غالب خوراك كارخانه از تیپ A با  متوسط شیمیایی: 
Al2O3%    19.7
Na2O%    3.6
K2O%    9.9
Mr (Alcaline ratio)    0.84
Fe2O3%    3.4
طرح آلترناتیو 2: كف معدن افق1900 از سطح دریا، حجم كل استخراج حدود 17 میلیون متر مكعب با نسبت 50% از تیپ A و 50% تیپ های BوC (تیپ D ناچیز بوده است ) با متوسط شیمیایی:
Al2O3%    19.8
Na2O%    2.4
K2O %    10.3
Mr (Alcaline ratio)    0.76
Fe2O3%    3.3
سایر پارامتر های شبیه طرح آلترناتیو 1 است.                                         
فصل سوم گزارش حاضر به تفصیل به این موضوع پرداخته است.
ج: برآورد تعداد ماشین آلات معدن
در فصل چهارم گزارش، بر پایه اطلاعات حاصله از فصل های قبل به خصوص پارامتر های طراحی و هندسه معدن، به برآورد تعداد ماشین آلات مورد نیاز معدن در هریك از دو آلترناتیو طراحی، پرداخته شده است. در این برآورد نیز به دلیل امكان بررسی های بیشتر در مطالعات آتی، در دو حالت محاسبات تكرار شده است:
حالت 1: استفاده از دامپتراك 32 تنی جهت حمل مواد ازمعدن تا سنگ شكن و متناسب با آن انتخاب لودر با ظرفیت جام 5/5 متر مكعب برای بارگیری
حالت 2: استفاده از  كامیون های 18 تنی  جهت حمل مواد و متناسب با آن انتخاب لودر با ظرفیت جام 5/3 متر مكعب
همچنین، پارامترهای چالزنی برای حفر چال با قطر 4-4.5 اینچی و دوزر معادل Cat-D8 در نظر گرفته، محل سنگ شكن اولیه معدن در شعاع 350 متری دهانه خروجی معدن و محل دامپها در شعاع 700 متری آن پیش بینی شده است.  همچنین روزهای كاری در ماه، 28 روز و ساعات كاری در روز،  دو شیفت 8 ساعته منظور شده است. بر این اساس و بر پایه مشخصات دستگاه های انتخابی در كاتالوگ های مربوطه و همچنین پاره ای پارامتر های تجربی، نسبت به برآورد تعداد ماشین آلات اصلی معدن اقدام شد كه نتایج آن به طور خلاصه به شرح زیر است:
حالت 1- طرح آلترناتیو 1: 5 دستگاه دامپتراك معادل HD325، 2 دستگاه لودر معادل cat966،  4 دستگاه بلدوز معادل D8 و 3 دستگاه دریل واگن با قطر چالزنی 4 اینچ كمپرسور سرخود
حالت 1: طرح آلترناتیو 2: 3 دستگاه دامپتراك معادل HD325،1 دستگاه لودر معادل cat966،  2 دستگاه بلدوزر معادل  D8و 2 دستگاه دریل واگن از نوع نامبرده شده فوق
حالت 2: طرح آلترناتیو 1: 9 دستگاه كامیون از نوع مایلر، 2 دستگاه لودر معادل W470، 4 دستگاه بلدوز معادل D8 و 3 دستگاه دریل واگن با قطر چالزنی 4 اینچ كمپرسور سرخود
حالت 2: طرح آلترناتیو 2: 5 دستگاه كامیون مایلر، 2 دستگاه لودر معادل W470، 2 دستگاه بلدوزر معادل  D8و 2 دستگاه دریل واگن از نوع نامبرده شده فوق
همچنین با توجه به سطح و حجم كار معدن، سایر ماشین آلات كمكی معدنی از قبیل گریدر  یكدستگاه، تانكر آب پاش ده هزار لیتری، یكدستگاه،  كامیون حمل مواد ناریه، یكدستگاه، كامیون حمل سوخت، یكدستگاه، چكش 18 كیلوئی به همراه كمپرسور آن هر كدام یك دستگاه و ماشین سبك جهت تردد درمعدن شیبه لندرور را دو دستگاه پیش بینی شده است. 
شرح عملیات انجام شده در برآورد ماشین آلات معدن،  در فصل چهارم گزارش آورده شده است. 
فصل 1 – كلیات
1-1- موقعیت جغرافیایی توده نفوذی رزگاه و راه‌های ارتباطی :
 توده نفوذی رزگاه در استان آذربایجان شرقی  در بخش مركزی شهرستان سراب و به فاصله حدود       25 كیلومتری شمال غرب شهر سراب و در مجاورت روستای رزگاه واقع شده است . این توده نفوذی در حاشیه شمالی روستای رزگاه بین طول شرقی  00,  20, ° 47  الی  ََ17 َ 23 ° 47 و عرض‌های شمالی  ََ00, َ 05, ° 38   الی  00, َََ 9 , ° 38  واقع شده است. بلندترین نقطه آن 2095 متر ( در محدوده كانسار 2047 متر ) با اختلاف ارتفاع حدود 300 متر از دشت مجاور ( رزگاه ) قرار دارد .
این كانسار از طریق یك جاده به جاده آسفالته سراب – بستان آباد مرتبط است . درمسیر این جاده  از شمال به جنوب به ترتیب روستای رزگاه ، گلوجه و قزل گجی قرار گرفته اند . طول این جاده حدود     15 كیلو متر است كه حدود 8 كیلومتر آن خاكی است. بخش خاكی جاده زیرسازی شده و آماده آسفالت است.
فاصله بین محل تقاطع جاده خاكی مزبور و جاده آسفالت سراب – بستان آباد تا شهر سراب واقع در شرق آن حدود 7 كیلومتر و فاصله كانسارتا تبریز حدود 120 كیلومتر است . همچنین جاده آسفالته                سراب – اردبیل به طول 80 كیلومتر یكی دیگر از مهمترین راه های ارتباطی در منطقه می باشد .
نزدیكترین ایستگاه راه آهن به كانسار رزگاه راه آهن تبریز به فاصله 120 كیلومتری آن است .بهترین راه دسترسی به آن ، محور سراب بستان آباد می باشد كه با طی 16 كیلومتر از سراب در امتداد این محور یك راه خاكی به سمت شمال به طرف روستای رزگاه منشعب می شود . مهمترین راه های ارتباطی منطقه عبارتست از :
-    محور سراب – بستان آباد به طول 70 كیلومتر
-    محور سراب – اردبیل به طول 80 كیلومتر
-    محور تبریز – بستان آباد به طول 55 كیلومتر
-    راه مهربان – هریس كه ادامه آن محور سراب – بستان آباد را به محور اهر –  تبریز متصل
می كند .
در شكل 1-1 موقعیت كانسار و راه‌های دسترسی نشان داده شده است.
1-2- توپوگرافی محدوده كانسار:
كانسار رزگاه از دو تپه با مورفولوژی نسبتاً ملایم تشكیل شده است . تنها در دره سمت شرق كانسار         (قانه دره) شیب توپوگرافی تند و دارای پرتگاه است . دامنه شمالی كانسار نسبت به دامنه جنوبی ، شرقی و غربی از شیب بیشتری برخوردار است. ارتفاع كانسار از 1800 تا 2100 متر متغیر است . بخش جنوبی كانسار در حوالی روستای رزگاه ، دارای مورفولوژی ملایم با پستی و بلندی اندك  می باشد . به طور كلی در محدوده فعالیت های بهره برداری به استثنای محدوده كانسار كه در آنجا استخراج انجام خواهد شد و شكل تپه ها نسبتا" مرتفع می باشد، سایر نواحی جهت استقرار سنگ‌شكن و دپوی سنگ معدن نسبتا" مسطح بوده و توپوگرافی ملایمی دارند .

1-3- تاریخچه كارهای اكتشافی انجام شده در توده نفوذی رزگاه :
نخستین بار اطلاعات راجع به توده رزگاه در گزارش نقشه زمین شناسی 250،000 : 1 چهار گوش اهر    ( ریو – سكویه ) درج شده كه گسترش این توده و ارتباط آن با سازندهای زمین شناسی منطقه را مورد بررسی قرار داده است ولی نخستین پی‌جویی های اكتشافی طی سال های 1356 الی 1360 توسط       ع – ر باباخانی در سازمان زمین شناسی كشور به اجرا در آمده كه شامل تهیه نقشه
زمین شناسی 20،000 : 1 منطقه ، برداشت 41 نمونه سطحی از كل مساحت توده در شبكه 400*400 متر، همچنین نقشه های زون بندی توزیع تركیبات شیمیایی اصلی ( براساس نتایج
نمونه برداری سطحی فوق ) مانند Al2O3 ، Na2O، K2O + Al2O3 نیز تهیه شده كه این مجموعه طی گزارشی در سال 1360 ارائه شده است سپس طرح تولید آلومینا از اواخر سال 1367 با همكاری كارشناسان روسی یونیدو با بررسی كارهای انجام شده قبلی ( توسط سازمان زمین شناسی ) و آنالیز تعدادی نمونه گروهی در كشور روسیه ، بخش مركزی این توده را جهت انجام عملیات اكتشاف مقدماتی انتخاب و طرحی برای اكتشاف این توده تدوین و ارائه كردند . خلاصه مطالعات انجام شده در منطقه به‌شرح زیر می‌باشد:
-    جمع‌آوری اطلاعات موجود در مورد توده‌های نفلینی سینیتی آذربایجان .
-    انتخاب رزگاه بعنوان مناسبترین توده جهت شروع عملیات اكتشافی .
-    احداث حدود 25 كیلومتر جاده دسترسی به ترانشه‌ها و سكوهای حفاری .
-    حفر 11 ترانشه به‌طول تقریبی 12 كیلومتر ده ترانشه با امتداد عمومی تا N34°E در عرض توده و یك ترانشه سرتاسری (TrVII) عمود بر ترانشه های حفر شده قبلی كه توسط دو ترانشه         I a   و VI  محدود شده است . طی سه مرحله از سال 1368 تا سال 1377 بر اساس پیشنهاد كارشناسان صاحب دانش فنی.
-    نمونه برداری كانالی و موضعی از ترانشه‌های حفر شده در اینتروالهای 5 متری به تعداد تقریبی 2000 نمونه و تجزیه شیمیائی آنها.
-    ارسال 120 نمونه به انستیتو وامی روسیه ، جهت كنترل نتایج بدست آمده در آزمایشگاه‌های ایران.
-    مطالعه میكروسكوپی حدود 70 نمونه از سنگ رزگاه.
-    تهیه نقشه توپوگرافی 1:5000 به وسعت تقریبی 20 كیلومتر مربع.
-    تهیه نقشه زمین شناسی 1:22000  منطقه رزگاه .
-    مشخص نمودن تغییرات درصد Al2O3 + K2O ، SiO2 و Al2O3 در ترانشه‌های حفاری شده بر روی نقشه‌های موجود.
-    مشاوره با كارشناسان مؤسسه وامی روسیه جهت تهیه نمونه تكنولوژی.
-    تهیه نمونه تكنولوژی به وزن تقریبی 250 كیلوگرم از پسودولوسیت سینیت های رزگاه و ارسال آن به مؤسسه وامی روسیه.
-    برآورد قیمت تمام شده هر تن سنگ رزگاه.
-    جمع بندی نتایج حاصل از اكتشافات و انتخاب مناسب‌ترین بخش از توده جهت ادامه عملیات اكتشافی و برآورد ذخیره.
-    انجام تست تكنولوژی از نمونه های ارسالی به مؤسسه وامی و تهیه گزارش مربوطه.
-    مشخص نمودن شبكه حفاری جهت بررسی عمقی ماده معدنی.
-     حفر 27 حلقه گمانه و مغزه گیری بر روی توده رزگاه طی دو مرحله.
-    تهیه نمونه از مغزه های حاصل از حفاری به تعداد تقریبی 1100 نمونه و آنالیز شیمیائی آنها.
-     تهیه نقشه توپوگرافی از بخش مركزی توده به وسعت حدود 120 هكتار.
-    تهیه نقشه زمین شناسی از بخش مركزی توده به وسعت حدود 120 هكتار.
-    حفر چاهكهای اكتشافی بر روی توده رزگاه به تعداد دو حلقه به عمق كلی 50 متر ( درحال حفــر)...

 

منابع
1- Technological tests and study of mineralorgical and chemical composition of Razgah Nephelin-Bearing Ores as applied to commercial product of alumina,sodium carbonate , potash and cement by Vami method rep. no.2 - 1991
2- Expert summary on results of geological exploration works carried out by ARMP on Razgah deposit , Recommendation on collecting characteristic samples for technological studies …. Rep. no.1 VAMI – 1991
3- Project opportunity study on integrated use of the razgah nephelin ores, ….. Final report – vol 1 – 1992
4- فرایند تكنولوژی تولید آلومینا و محصولات جانبی از سنگ نفلین سینیت – مهندس ملیحه   ملك التجاری – تیر ماه
5- طبقه بندی ذخیره نفلین سینیت رزگاه – سراب - مهندس ملیحه ملك التجاری - بهمن ماه
1381
6- تیپ بندی مقدماتی كانه های عمقی نفلین سینیت كانسار رزگاه سراب - سیف ا... شفاعت دوست – فروردین 1382
7 – شــرح عملیات زمین شناسی تهیه نقشــه 1000/1 همراه با نمونه گیری سیستماتیك در محدوده ای به وسعت 100 هكتار از توده نفلین سینیت رزگاه – علیرضا بابا خانی و همكاران    - 1376
8- گزارش زمین شناسی معدن رزگاه، مهندسین مشاور ایتوك ایران  بهمراه نقشه 1:1000 منطقه ، 1379
9- بررسی بازیابی مغزه های حفاری حاصل از گمانه ها در ذخیره نفلین سینیت رزگاه، مهندسین مشاور كانی كاوان ، تیر ماه 1382
10- لاگ زمین شناسی – ژئوتكنیكی مغزه های حفاری در كانسارهای رزگاه و شیرامین ، مهندسین مشاور ایتوك ایران ، شهریور ماه 1378
11- Bruce. A. Kennedy. Surface Mining. SME – 1990
12- SME – Mining Handbook – 1992
13 – حفاری در معادن سطحی – شركت تامراك

لینک کمکی