دانلود رایگان مقاله رژيم حقوقي درياي خزر

ت مطالب پروژه دانلود رایگان مقاله رژيم حقوقي درياي خزر رژیم حقوقی دریای خزر   1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر   2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر   1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل   2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن   1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به دریاچه خزر   2ـ2ـ2ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق   2ـ2ـ3ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته   3ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچه خزر پیرامون رژیم حقوقی آن   1ـ3ـ جمهوری اسلامی ایران   2ـ3ـ جمهوری روسیه   3ـ3ـ جمهوری

دانلود رایگان مقاله از خود بيگانگي

رایگان مقاله از خود بيگانگي چکیده     مقدمه     قرآن و از خود بیگانگی     نمودهای از خودبیگانگی     از خود بیگانگی و جامعه     انواع از خود بیگانگی     روند از خود بیگانگی     تاریخچه‌ی از خود بیگانگی     تعریف موضوع     قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از «ازخود بیگانگی»     منابع     بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان مقاله از خود بيگانگي - دریابندری،نجف(1369). درد بی خویشتنی؛ بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، تهران: نشرکتاب پرواز - شیخاوندی، داور(1373). جامعه شناسی انحرافات، چاپ سوم، گناباد، نشر مرندیز - عنایت، حمید(1349).جهانی از خودبیگانه

دانلود رایگان مقاله سبک شناسي شعر

یگان مقاله سبک شناسي شعر مقدمه :   سبک خراسانی   دوره طاهریان و صفاریان :   مختصات سبکی این دوره :   دوره سامانیان :   عصر غزنویان :   پیدا آمدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم :   مختصات سبکی شعر خراسانی   شعر قرن ششم : سبک حد واسط   مختصات شعر قرن ششم   سطح زبانی :   سطح فکری :   سطح ادبیات :   سبک عراقی   شیوع عرفان :   رواج غزل :   مختصات سبک عراقی   به لحاظ زبان :   از نظر فکری :   از نظر ادبی :   سبک شعر حد واسط سبک عراقی و هندی   مختصات شعر حد واسط   مختصات زبانی :   مختصات فکری :   مختصات ادبی :   سبک هندی   معروف ترین شاعران سبک هندی :