دانلود رایگان مقاله بيوتکنولوژي

لود رایگان مقاله بيوتکنولوژي I ـ بیوتکنولوژی   1 . مباحث مربوط به زیست شناسی سلولی و میکروبیولوژی :   2 . موضوعات مربوط به زیست شناسی مولکولی :   3 . مباحث ایمنی شناسی و ویروس شناسی :   IIـ بیوتکنولوژی و کشاورزی   1 . بیوتکنولوژی چه منافعی برای کشاورزان و مصرف کنندگان در بردارد ؟   2 . منافع بیوتکنولوژی از نقطه نظر بهبود محصولات زراعی   افزایش تولیدات زراعی   راهکارهایی در کشاورزی شیمیایی   تغییر پذیری بازار   3 ـ منافع بیوتکنولوژی از نقطه نظر بهبود تولیدات دامی   بهبود عملکردی رشد و تولید   بهبود کیفیت سلامتی دام   تولیدات دامی اصلاح شده   ح

دانلود رایگان بررسی تاثیر همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ژوهش    1 1ـ 1-مقدمه     2 1ـ2 ـ بیان مساله     3 1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش    3 1ـ4ـ هدفهای پژوهش     5 1ـ5 ـ فرضیه پژوهش    5 1ـ6ـ تعریف عملیاتی متغیر ها     5 1ـ7ـ پیشرفت تحصیلی     6 فصل دوم:ادبیات پژوهش(تحقیق)    7 2ـ 1ـ مقدمه     8 2ـ2ـ اولین برخورد معلم با دانش آموز    9 2-3-نقش موثر اولیا و مربیان در وضعیت اول     12 2ـ4ـ نقش موثر اولیا و مربیان در وضعیت دوم    13 2ـ5ـ ایجاد روابط مثبت با دانش آموز    14 2ـ6ـ روابط معلم با دانش آموز    19 2ـ7ـ الگوهای موثر و نقش آن

دانلود رایگان بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشرفت تحصیلی

ربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرند (دوره كارشناسی) اجرا شد. سؤال پژوهشی در این تحقیق این است كه آیا آموزش مهارتهای زندگی تأثیری در پیشرفت تحصیلی دارد؟به همین منظور فرضیه مطرح شده این است كه آموزش مهارتهای زندگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است. روش پژوهش شبه تجربی كه جامعه آماری آن، كلیه¬ی دانشجویان رشته حسابداری ، ورودی 90 دانشگاه پیام نور مرند بوده و حجم نمونه 28 نفر كه یك گروه آزمایشی را تشكیل می دهند كه با اجرای دو آزمون بر روی گروه آزمایش (پیش آزمون ـ پس آزمون) داده های آماری بدست آمده روش نمونه گیری